Y Gwir yn erbyn y byd

De Waarheid tegen de wereld

Laagste Klasse eerder dood & Onverwoestbare Leo Reawaruw sleept erkenning binnen voor de KNIL.

Updated: July 11, 2018 — 1:12 pm

Hal Lindsey Report (7.6.18)

What Hal Lindsey says I experienced in person with my own “hidden pathological narcissistic mother”. As a precaution, I went to visit my mother so she would not come to me too often, because when she came she often left a whole heap of demons, which meant I had a strong tendency to commit suicide. Downstairs at the flat I called upstairs to be let in, once got upstairs and upon entering her house I saw that she cried … that was a sign that you could go away because she showed unreasonable behavior and would you get a shower getting accusations about you. Strangely enough I sat down on the couch, she made coffee and put it before me … and then the cannonade started from everything my father had done wrong, my brother, my sister and of course I too .. and I did not say anything .. but the crazy thing was that I became aware that I could not. I had no control over my body, the only thing I could do was observe, with my eyes and ears. Frenzy came from her what is common with narcissists “narcistic rage” and suddenly my mouth began to speak but I was not talking? And the voice that spoke out of my mouth attacked her in the same way as I was treated and what if I then got to see her point out how she defended herself … she turned from raging anger into very sad, big crocodiles tears and through the comments from my mouth she was raging again and then very sadly until her limit was and she opened the door and said that I had to go .. and then I suddenly had the ability to get up and actually get away to go. Renovated what had just happened, I said to the Lord: I do not know if I wanted this and got on my bike, but just about the corner of the street I got a song in my head and started to sing: Happy, happy happy , so happy from the heart ‘k may sing, happy happy happy there is a God who lives and then I knew it was good!

This I have also told my brothers and sisters and they said that this was not possible, which means that they will soon have their mouth full of teeth because then there is disbelief. Perhaps it has endured that I have been connoted, but fortunately not by God, so He will speak for me, just like then!

Updated: July 11, 2018 — 1:12 pm

PA: Israeli law withholding funds over terrorist stipends ‘a declaration of war’

Palestinian officials slam legislation as ‘theft’ and ‘crossing a red line’; Abbas spokesman says planned response will ‘change the nature’ of relations with Israel

Mahmoud Abbas celebrates the return of released Palestinian security prisoners in August 2013 (photo credit: Issam Rimawi/Flash90)


Top Palestinian Authority officials on Tuesday slammed a new Israeli law that will deduct funds to the Ramallah government equivalent to the amount the PA pays out to convicted terrorists and the families of Palestinians killed while carrying out attacks. Read more

Updated: July 11, 2018 — 1:12 pm

Narcissistic Abuse: An Unspoken Reality (Short Documentary) Dutch Subtitles

Narcissistic abuse is real and highly destructive, and it’s time to let the world know that we won’t allow this issue to be swept under the carpet anymore. Read more

Updated: July 11, 2018 — 1:12 pm

Het Bijbels wereldbeeld

Genesis 1 : 1
1 In den beginne schiep God de hemel en den aarde.

Er zijn helaas maar weinig mensen op de hoogte van het Bijbels wereldbeeld. Dit komt in de eerste plaats doordat er weinig publiciteit aan wordt gegeven. Degenen die dit wereldbeeld geloven, voelen over het algemeen weinig behoefte om er iets over te publiceren. Er bestaan slechts enkele publicaties over. Wie dit wereldbeeld gelooft, is over het algemeen erg voorzichtig om het naar voren te brengen, omdat vrijwel niemand erin geïnteresseerd is.

Uiteraard is het veel belangrijker om mensen met het evangelie te bereiken, opdat zij eeuwig leven mogen ontvangen. Wanneer mensen tot geloof gekomen zijn, is het van groter belang dat ze Christus en Zijn werk met betrekking tot de nieuwe schepping leren kennen. Het Bijbelse beeld van de oude schepping is in het licht van de eeuwigheid van ondergeschikt belang.

In de Schrift staat Gods heilsplan centraal, uitgevoerd door de Here Jezus Christus en verband houdend met de nieuwe schepping. Het is echter ook waar dat alle Bijbelse waarheden door het Bijbelse beeld van de schepping bevestigd en geïllustreerd worden. Het kennen van dit Bijbels wereldbeeld is derhalve zeer aan te bevelen voor een goed verstaan van de Schriften.

1. Inleiding

Dit onderwerp is ànders dan andere Bijbelse onderwerpen. Deze studie is niet primair op de Here Jezus Christus gericht, noch op het werk, dat Hij gedaan heeft. Deze studie gaat niet over de nieuwe schepping, maar over de oude schepping. Deze studie handelt niet over het ontstaan van de oude schepping, maar over het uiterlijk van de oude schepping.

De mens heeft een hoge dunk van zichzelf en over alles, wat hij tot stand heeft gebracht; met name in de wetenschap. De wetenschap van de mens is geen werkelijke wetenschap. Het is technologie. De mens kan tegenwoordig heel wat in technisch opzicht. Naar de mens gesproken, kan men daar bewondering voor hebben. Het heeft echter niets met ‘kennis’ te maken. Vaak doet men dingen, zonder te weten of iets werkt. Soms blijkt het inderdaad te werken en soms ook niet. Doorgaans weet men absoluut niet waarom het werkt. De mens heeft in de praktijk veel waargenomen, waardoor hij in staat bleek te zijn vele dingen te construeren. Dit heeft niets met werkelijke kennis te maken. De westerse mens kijkt in de regel neer op volkeren, die geen technologische kennis hebben. Men duidt hen aan met ‘achtergebleven gebied’ of ‘ontwikkelingsland’. De westerse mens ziet het als het hoogste goed om zijn verworvenheden onder dergelijke volkeren te verbreiden. Het is echter heel goed mogelijk, dat bij dergelijke volken veel meer kennis aanwezig is, dan bij de westerse mens.

2e meneerDe mens komt in de regel niet aan werkelijke kennis toe. De mens weet in de regel niet, waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Dit komt met name door het misbruik van de technisch ‘kennis’. De mens houdt zich met zaken bezig, die feitelijk van nul en generlei waarde zijn. Door de techniek is de mens in staat voor de werkelijkheid te vluchten. Hij houdt zich met een droomwereld bezig, die niet werkelijk bestaat. In de praktijk is hij helemaal niet geïnteresseerd in de werkelijkheid. De mens is alleen geïnteresseerd in zaken, waar hij zelf béter van wordt. Of dat de waarheid is of niet, speelt daarbij geen enkele rol.

In deze studie gaat het om de waarheid. Het gaat erom hoe de werkelijkheid eruit ziet. Deze studie handelt over de oude schepping. Het gaat met name om de vorm van deze oude schepping en waarom die vorm zo is geschapen. Het gaat er daarom niet om of het in overeenstemming is met hetgeen wij in de praktijk waarnemen. Het gaat er evenmin om dat we er zelf béter van worden. Het gaat in deze studie over hetgeen de Bijbel leert; zónder alle moderne ‘kennis’. Het uitgangspunt van deze studie is: geloof in hetgeen God in Zijn Woord heeft meegedeeld.

In de Bijbel is geen hoofdstuk te vinden, waar speciaal wordt meegedeeld hoe de oude schepping in elkaar zit. Er zijn wel vele hoofdstukken in de Bijbel te vinden, die over de nieuwe schepping handelen. Met name Paulus besteedt in zijn brieven zeer veel aandacht aan de manier, waarop een oude schepping een nieuwe schepping wordt. In verband met de oude schepping vinden we dergelijke hoofdstukken niet. Dit is begrijpelijk, want de Bijbel leert ons, dat de oude schepping verdwijnt en dat er een nieuwe schepping tot stand komt.

(more…)

Updated: July 11, 2018 — 1:13 pm

De antichrist is onder ons

In het artikel van het blad Amen staat onder andere:

De laatste tijd staat de Maitreya weer in de belangstelling. Velen noemen hem “meester” of “christus “. Hij heeft een profeet, †Benjamin Creme. In het blad “Share” worden zijn profetieën bekend gemaakt en wordt gesproken over zijn wonderbaarlijke verschijningen in verschillende menselijke gedaanten. Wij zijn hier getuige van de combinatie van een valse profeet, een valse christus en een valse leer gepaard gaande met wonderen. Precies zoals de Heer Jezus dat zei: “Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Matth 24.24, Mark. 13:22 In april van dit jaar werd “de wederverschijning ” van Maitreya als dé christus op nieuw aangekondigd. Spoedig zal Maitreya zijn aanwezigheid onomstotelijk bewijzen en oproepen tot een eens gezinde inspanning om deze wereld te redden. Via de televisie zullen zijn woorden op grote schaal weerklinken. Onder zijn stimulans zullen de mensen krachtdadig de omstandigheden scheppen, waarin de mensheid in vrede kan leven …..

De Maitreya verschijnt vanaf 1988 regelmatig “uit het niets ” voor grote groepen (meestal fundamentalistische christenen), waarbij hij telkens als de “christus ” wordt herkend. Zo is hij gesignaleerd in Amerika, Afrika, Rusland, Servië, Italië, Spanje, Azië, Zwitserland, Mexico, Duitsland, Noorwegen, Oostenrijk en Schotland. In Nairobi werd hij gefotografeerd, toen hij daar duizenden mensen toesprak op een (Christelijke) genezingsbijeenkomst. Dit jaar verscheen hij op 26 februari in Nederland. Volgens eerdere profetieën had deze oosterling, zich in 1982 reeds wereldwijd als “christus” moeten openbaren. Echter de media schonken er onvoldoende aandacht aan, reden voor hem, om zijn macht nog niet aan de wereld te tonen.

Dat is het verhaal van Maitreya en zijn profeet en zijn aanhang. In de Telegraaf hebben zelfs paginagrote advertenties gestaan. We kregen toentertijd even de zenuwen. Ik herinner mij dat een broeder zich boos maakte. Hij liet toen o.a. in de Telegraaf advertenties plaatsen met de mededeling: “Als dit werkelijk gebeurt, dan is hij de antichrist. ” Toen het niet doorging, hebben wij hartelijk gelachen.

Het artikel vervolgt met:

Opnieuw werd aangekondigd, dat dit in het weekend van 20 en 21 april 1990 zou plaatshebben. Dit gebeurde niet, omdat de mensheid er nog niet rijp voor was. Wanneer mensen hem zouden erkennen, zou zijn “verklaringsdag” spoedig aanbreken. Volgens zijn profetie van april jongstleden, zou de wereld hem ditmaal wel willen ontvangen. Wat gebeurt er dan? De gehele wereld zal hij mentaal “overschaduwen”en hij zal er geen twijfel meer over laten bestaan, dat hij de enige echte wereldleraar is. Wanneer die dag aanbreekt zal iedere volgeling hem langs telepathische weg, innerlijk horen in zijn eigen taal.

(more…)

Updated: July 11, 2018 — 1:13 pm
Page 9 of 15« First...7891011...Last »
My CMS © 2018 Frontier Theme