Y Gwir yn erbyn y byd

De Waarheid tegen de wereld

Hamas divided: The Gaza Strip rulers’ humanitarian aid dilemma

Some of the humanitarian initiatives sound very tempting, to a point where it’s hard to see how Hamas can say no.

For years, Hamas has been complaining that the Israeli and Egyptian blockade on the Gaza Strip, as well as sanctions imposed by the Palestinian Authority against the two million residents living there, have created a “humanitarian and economic crisis” in the coastal enclave.

But now that some countries and international parties – including the US, Israel and the United Nations – have come up with a number of initiatives to improve living conditions in the Gaza Strip, Hamas does not seem to know what to do.

Read more

Updated: July 11, 2018 — 1:11 pm

7 en 33

In Daniël 9 : 25 wordt vermeld wanneer de zeventig weken zouden beginnen. Vanaf het moment, dat het woord uitging om “te doen terugkeren en Jeruzalem te bouwen”, zouden 7 en 62 weken verlopen. Ze worden samen genoemd. Het gaat om totaal 69 aaneengesloten weken.

Op het moment dat dat woord is uitgegaan mochten een aantal Joden naar het land terugkeren. Toen begon een periode van zeventig weken (490 jaar). Ná die zeventig weken zou alle ongerechtigheid van Israël verzoend zijn en zou er een eeuwige gerechtigheid zijn aangebracht.

Gedurende de 69 weken zou men wederkeren en de stad Jeruzalem (her)bouwen. Na die 69 weken zou de Messias uitgeroeid worden. Het is zeer opmerkelijk dat er niet staat “in de zeventigste week”.

Tot het einde toe zou er krijg (= oorlog) zijn. Dit wordt nog steeds ná de 69 weken genoemd. De zeventigste week is in deze profetie van Daniël 9 nog steeds niet genoemd. Die laatste week wordt pas in vers 27 genoemd. Dit betekent dat er een bepaalde tijd verloopt tussen het einde van de 69 weken en het begin van de zeventigste week.

Tot op “Messias de Vorst” vinden we een aaneengesloten periode van 69 weken (= 483 jaar). Deze 69 weken waren – volgens Sir Robert Anderson in “The coming Prince” – exact (tot op de dag nauwkeurig!) voorbij op de dag dat de Heer Jeruzalem naderde. Dit staat bekend als de zogenaamde intocht in Jeruzalem.

(more…)

Updated: July 11, 2018 — 1:11 pm

Jewish man assaulted in Berlin for wearing a Star of David

The victim told Deutsche Welle that when a member of the group saw his Star of David he shouted “anti-Semitic insults,” grabbed the cigarette from his mouth and punched him.

An aerial view of Berlin, Germany.. (photo credit: REUTERS)


A Jewish Syrian man was assaulted in a park in Berlin by a group of men and women who he asked for a light for his cigarette after they noticed he was wearing a Star of David.

The 10 men and women ages 15 to 21 were detained in the park following the assault on Saturday night, and later released pending an investigation, the German news service Deutsche Welle reported. The group included six Syrians and three Germans, according to the report. Read more

Updated: July 11, 2018 — 1:11 pm

Muslim Migrants Tied up and Humiliated angry by the Local residents “Go back to Turkey”

Bulgarians are fed up with illegal immigration into their country. A group of Bulgarian men patrol the borders and hunt illegal immigrants, tie them up and hand them over to the authorities who deport them back to where they came from.

Surprisingly, the Prime Minister of Belgium supports this group which takes the law into their hands to protect their country’s borders. Every country has the right to defend itself, to close its borders and to deport illegal immigrants back to where they came from. Source

Updated: July 11, 2018 — 1:12 pm

Ebola Deaths Rise As Patients Turn to Miracles Over Medicine

Image: Junior D. Kannah / Getty Images Mbandaka in northwest DRC held a vaccine campaign after the World Health Organization recently recorded 45 cases of Ebola in the region.


The tight restrictions put in place to stop the latest flare-up of Ebola in the Democratic Republic of the Congo (DRC) go against the typical rhythms of church life, where Christians regularly gather together, partake in sacraments, and lay hands on one another to pray for healing.

Before the World Health Organization declared the six-week-long outbreak largely contained last week, Christian patients and church leaders numbered among the dozens infected by the deadly disease that most violently erupted around West Africa between 2013 and 2016, killing more than 11,000 people. Read more

Als de kerk vruchten gaat afwerpen zal de WHO daar niet content mee zijn want die organisatie is nét zo slecht als Amnestie International en de World Health Organisation is naar alle waarschijnlijkheid de veroorzaker van Ebola naar eerder gelezen uitbraken van Ebola! Beide organisaties zijn juist gebaat bij depopulatie cq ontvolking.

Updated: July 11, 2018 — 1:12 pm

Religious Persecution Worsening Worldwide; What Is Trump Doing Differently? Tony Perkins Responds

Despite ever-increasing awareness of religious freedom atrocities around the world, gravely affecting the lives of millions of Christians and other minorities, there is a major problem — persecution is getting worse.The U.S. Commission on International Religious Freedom noted such in its 2018 Annual Report, released in April, just weeks before Family Research Council President Tony Perkins was appointed as the bipartisan body’s newest commissioner at the time.

Persecution watchdogs and humanitarian groups have deemed the rise in killings, imprisonment, torture, rape, and other crimes that religious minorities suffer around the world as unacceptable, but what can the United States and the Trump administration do differently to bring about real hope of improvement?

Plenty, according to Perkins, who participated in a June 15 phone interview with The Christian Post.

Perkins said that, in the face of worsening persecution gripping different regions and nations, President Donald Trump is taking unprecedented steps to prioritize religious freedom with other governments, and is actively bringing back America to its foundations of protecting minorities, no matter who and where they are.

As evidence, he pointed to Trump’s recent meetings and talk on human rights with the leaders of countries where Christians, and other minorities, face extreme violence and persecution, such as Nigeria and North Korea. Read more

Updated: July 11, 2018 — 1:12 pm

Iranian general: “International Islamic army has formed in Syria…Zionist regime was never in danger as it is now”

Netanyahu said it: “The Iranian regime shouts: “Death to Israel!’ and in response, Israel shouts, ‘life to the Iranian people!’”

“Top Iranian general: Forces in Syria ‘awaiting orders’ to destroy Israel,” Times of Israel, July 9, 2018:

The contrast is stark, and ought to show all people of good will whom to support.

In a recent speech, the deputy commander of Iran’s Revolutionary Guards (IRGC) boasted that the “Islamic army in Syria” in the Golan Heights was awaiting orders to eradicate the “evil regime” of Israel.

He also said the Tehran-backed Hezbollah terror group had 100,000 missiles aimed at Israel.

“We are creating might in Lebanon because we want to fight our enemy from there with all our strength,” he stated. “Hezbollah today has tremendous might on the ground that can on its own break the Zionist regime. The Zionist regime has no strategic-defensive depth.”

In the speech for the anti-Israel al-Quds Day in June, translated by the Middle East Media Research Institute (MEMRI), Hossein Salami said that the dangers Israel faces today are greater than at any time in history. Read more

Updated: July 11, 2018 — 1:12 pm

Matthéüs 2

De wijzen uit het oosten

Matt 2:1 Toen nu aJezus geboren was te Bethlehem, [gelegen] in Judéa, in de dagen van den koning Heródes, ziet, [enige] wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen.

a: Luk 2:4 En Jozef ging ook op van Galiléa, uit de stad Názareth, naar Judéa, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was);

Matt 2:2 Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden.
Matt 2:3 De koning Heródes nu, [dit] gehoord hebbende, werd ontroerd, en geheel Jeruzalem, met hem.
Matt 2:4 En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en Schriftgeleerden des volks, vraagde van hen, waar de Christus zou geboren worden.
Matt 2:5 En zij zeiden tot hem: Te Bethlehem, in Judéa [gelegen]; want alzo is geschreven door den profeet:
Matt 2:6 En gij Bethlehem, [gij] land Juda! zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda; want uit u zal de Leidsman voortkomen, Die Mijn volk Israël weiden zal.

b: Micha 5:1 En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.
Joh 7:42 Zegt de Schrift niet, dat de Christus komen zal uit den zade Davids, en van het vlek Bethlehem, waar David was?

Matt 2:7 Toen heeft Heródes de wijzen heimelijk geroepen, en vernam naarstiglijk van hen den tijd, wanneer de ster verschenen was;
Matt 2:8 En hen naar Bethlehem zendende, zeide: Reist heen, en onderzoekt naarstiglijk naar dat Kindeken, en als gij Het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook kome en Datzelve aanbidde.
Matt 2:9 En zij, den koning gehoord hebbende, zijn heengereisd; en ziet, de ster, die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven [de plaats], waar het Kindeken was.
Matt 2:10 Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.
Matt 2:11 En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijn moeder, en nedervallende hebben zij Hetzelve aangebeden; en hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij Hem geschenken: goud en wierook, en mirre.
Matt 2:12 En door Goddelijke openbaring vermaand zijnde in den droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Heródes, vertrokken zij door een anderen weg weder naar hun land.

Naar Egypte

Matt 2:13 Toen zij nu vertrokken waren, ziet, de engel des Heeren verschijnt Jozef in den droom, zeggende: Sta op, en neem tot u het Kindeken en Zijn moeder, en vlied in Egypte, en wees aldaar, totdat ik het u zeggen zal; want Heródes zal het Kindeken zoeken, om Hetzelve te doden.
Matt 2:14 Hij dan opgestaan zijnde, nam het Kindeken en Zijn moeder tot zich in den nacht, en vertrok naar Egypte;
Matt 2:15 En was aldaar tot den dood van Heródes; opdat vervuld zou worden hetgeen van den Heere gesproken is door den cprofeet, zeggende: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen.

c: Hos 11:1 Als Israël een kind was, toen heb Ik hem liefgehad, en Ik heb Mijn zoon uit Egypte geroepen.

Matt 2:16 Als Heródes zag, dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig, en [enigen] afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen, die binnen Bethlehem, en in al deszelfs landpalen [waren], van twee jaren [oud] en daaronder, naar den tijd, dien hij van de wijzen naarstiglijk onderzocht had.
Matt 2:17 Toen is vervuld geworden, hetgeen gesproken is door den profeet Jeremía, zeggende:
Matt 2:18 Een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm; Rachel beweende haar kinderen, en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn!

d: Jer 31:15 Zo zegt de HEERE: Er is een stem gehoord in Rama, een klage, een zeer bitter geween; Rachel weent over haar kinderen; zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn.

Naar Nazareth

Matt 2:19 Toen Heródes nu gestorven was, ziet, de engel des Heeren verschijnt Jozef in den droom, in Egypte.
Matt 2:20 Zeggende: Sta op, neem het Kindeken en Zijn moeder tot u, en trek in het land Israëls; want zij zijn gestorven, die de ziel van het Kindeken zochten.
Matt 2:21 Hij dan, opgestaan zijnde, heeft tot zich genomen het Kindeken en Zijn moeder, en is gekomen in het land Israëls.
Matt 2:22 Maar als hij hoorde, dat Archelaus in Judéa koning was, in de plaats van zijn vader Heródes, vreesde hij daarheen te gaan; maar door Goddelijke openbaring vermaand in den droom, is hij vertrokken in de delen van Galiléa.
Matt 2:23 En [daar] gekomen zijnde, nam hij zijn woonplaats in de stad, genaamd Názareth; opdat vervuld zou worden, wat door de profeten gezegd is, dat Hij Nazaréner zal geheten worden.

e: Jes 11:1 Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen.
Jes 60:21 En uw volk zullen allen te zamen rechtvaardigen zijn, zij zullen in eeuwigheid de aarde erfelijk bezitten; zij zullen zijn een spruit Mijner plantingen, een werk Mijner handen, opdat Ik verheerlijkt worde.
Zach 6:12 En spreek tot hem, zeggende: Alzo spreekt de HEERE der heirscharen, zeggende: Ziet, een Man, Wiens naam is SPRUITE, Die zal uit Zijn plaats spruiten, en Hij zal des HEEREN tempel bouwen.

Updated: July 11, 2018 — 1:12 pm

Netanyahu: Israel to Close Commercial Gaza Crossing Over Airborne Firebombs

Fishing off Gaza coast to be limited; no imports or exports except humanitarian supplies on case-by-case basis; Hamas slams ‘new crime against humanity’

Supplies at the Kerem Shalom border crossing between Israel and Gaza, July 4, 2016Adel Hana/AP


Prime Minister Benjamin Netanyahu said on Monday that Israel will close the Kerem Shalom border crossing with Gaza over the airborne firebombs being sent into Israel in recent weeks.
In agreement with the defense minister, we will act with a heavy hand against the Hamas regime in the Gaza Strip,” Netanyahu said. Read more

Updated: July 11, 2018 — 1:12 pm

Hamas forces said to return to Gaza border in bid to restore calm

Move reportedly marks first time the terror group has deployed fighters along security fence since weekly clashes began in March

Illustrative: Members of the Hamas terror group’s armed wing sit in the back of a pick-up truck watching Israeli bulldozers working along a barbed wire fence that separates Khan Younis in the southern Gaza Strip from Israel, on June 10, 2015. (Abed Rahim Khatib /Flash90)


Hamas has reportedly begun returning its security forces to the border between the Gaza Strip and Israel, the first time the terror organization has done so since the start of deadly clashes in late March.

The forces, part of a Hamas unit tasked with maintaining calm on the border and preventing rocket attacks by “rebellious” terror groups, were deployed on Sunday to at least two different points along the border, Hadashot TV news reported. Read more

Updated: July 11, 2018 — 1:12 pm
Page 5 of 12« First...34567...10...Last »
My CMS © 2018 Frontier Theme