Y Gwir yn erbyn y byd

De Waarheid tegen de wereld

Het Israël van God

I. lsraëls verleden

‘De Here maakt Jakob Zijn Woorden bekend, Israël Zijn inzettingen en Zijn rechten — Alzo heeft Hij aan geen volk gedaan’. Psalm 147 : 19-20.

U weet natuurlijk dat bovenstaande tekst betrekking heeft op Israël, het uitverkoren volk van God. Deze woorden vermelden een feit, dat zelfs de meest critische Bijbellezer of geschiedvorser zal moeten erkennen.

De Jood is het grote wonder in de wereldgeschiedenis; een wonder, dat zonder rekening te houden met God, evenmin te verklaren is als het ontstaan van het heelal.

Vier onverklaarbare wonderen

Er zijn vier mysteries, die zonder inschakeling van God, volkomen onverldaarbaar zijn.

 1. De Bijbel
  Het eerste is de Bijbel zelf. Hoe is het te verklaren, dat de Bijbel door de eeuwen heen zulk een geweldige invloed op de wereld ge-had heeft, tenzij men aanneemt, dat hij het boek van God is. Als de Bijbel een product van de menselijke geest was, dan rijst on-middellijk de vraag, waarom de mensheid in zijn eeuwenlange be-gaan niet nog een ander gelijkwaardig boek heeft voortgebracht. De Bijbel is echter uniek en met geen ander boek te vergelijken. Zijn invloed in de wereld is nimmer door enig ander boek geëvenaard.
 2. De Jood
  Het tweede mysterie, dat zonder God onmogelijk te begrijpen is, betreft het wonder, waarmee wij ons hier in het bijzonder willen bezighouden — het probleem van de Jood.
 3. Het Heelal 
  Het derde mysterie, dat zonder de gedachte aan God absoluut onverklaarbaar is, betreft het heelal. Geen enkele wetenschappelijke theorie kan uiteindelijk ontkomen aan de noodzakelijkheid van een grote eerste oorzaak. Als men van de gedachte uitgaat, dat alles, wat nu bestaat, langzamerhand is voortgekomen uit één oercel (evolutie), dan is men toch nog gedwongen het ontstaan van die oercel te verklaren en heeft men God dus eigenlijk alleen maar enige eeuwen teruggedrongen. Hoe men ook redeneert, altijd stuit men op God. De schepping is het zichtbare bewijs van het bestaan van de Schepper. De zienlijke dingen getuigen met grote kracht van de Onzienlijke God.
 4. De Persoon van de Here Jezus
  Het vierde geheimenis is de uitzonderlijke persoonlijkheid van de Here Jezus. ‘Deze verborgenheid is groot’! Zijn geboorte, Zijn leven, Zijn werken, Zijn dood en Zijn opstanding zijn door het menselijk verstand niet te verklaren.
  Als wij echter al deze problemen zien in het licht van de almachtige God, dan worden zij, hoewel in zekere zin ‘geheimenissen’, toch aanvaardbaar.

De Joden – het wonder in de wereldgeschiedenis

Wij hebben reeds opgemerkt, dat het Joodse volk het grote wonder in de wereldgeschiedenis is. Iedereen zal dat moeten toegeven. Tracht u eens in te denken, voor welke ontzaglijke problemen een serieuze en objectieve onderzoeker van de Joodse geschiedenis komt te staan! Het Joodse volk is het oudste volk van de wereld; zo oud, dat de bekende Britse staatsman Benjamin Disraeli destijds tot een hooggeplaatst edelman, die hem beschimpte vanwege zijn Joodse afkomst, kon zeggen: ‘Mijnheer, u beroemt zich op uw oude stamboom; maar bedenk, dat in de aderen van de geringste Jood bloed stroomt, waarbij vergeleken het bloed van de hoogste edelman slechts slootwater is’. —

En toch, hoewel het oudste volk, zijn de Joden tevens het modernste volk van de wereld. Geen mens van moderne tijden is moderner dan de Jood. Hij staat vooraan in de moderne samenleving. Hoewel eeuwenlang verstrooid onder alle volken, zonder een nationaal centrum, zonder een eigen hoofdstad, zonder een eigen regering, zonder een nationale vlag, zonder enig werelds of godsdienstig trefpunt — wist de Jood toch in alle tijden en onder alle omstandigheden zich naar voren te dringen en de hoogste maatschappelijke posities te bezetten, overal ter wereld waar hem dat werd toegestaan. Hier werd hij minister, ginds bankier, dan weer medicus, componist of schrijver — maar altijd in de voorste rijen van het maatschappelijk leven, zonder evenwel in dat leven te zijn opgelost of verdwenen.
Eeuwenlang het voorwerp van onredelijke en duivelse haat: vervolgd, uitgeplunderd en beknot in al zijn natuurlijke rechten; gediscrimineerd en vertrapt — heeft hij zich toch nimmer laten drijven tot haat, ontrouw ot verzet. Overal Waar de Jood woonde, was hij trouw en loyaal jegens de overheid, waaronder hij leefde. Zelfs onder de bitterste vervolgingen en provocaties werd de Jood nimmer gevonden onder de nihilisten en nam hij nimmer deel aan georganiseerde samenzweringen tegen het bestaande regime.

Alle andere oude volken zijn daarentegen ten onder gegaan door de wet van degeneratie. Maar deze onbuigzame wet, hoe onverbiddelijk ook in zijn uitwerking op de heiden, heeft de Jood nimmer kunnen aantasten. Drieduizend jaar lang heeft de Jood gezien, hoe de overweldigers en onderdrukkers van zijn volk geleidelijk aan macht en invloed verloren en tenslotte geestelijk en zedelijk geheel ten onder gingen —maar zelf overleefde hij alle lijden en beproevingen en bleef hij bijzonder vitaal en levenslustig. En iedereen kan voor zichzelf constateren, dat de Jood ook vandaag in de twintigste eeuw weer een zeer belangrijke rol speelt in de ontwIlclding van het wereldgebeuren.
Door al deze dingen is de Jood vandaag het grote wonder van de wereldgescihiedenis, onverklaarbaar voor het menselijk verstand.

(more…)

Updated: July 11, 2018 — 1:10 pm

Monsignor Raffaele Nogaro, bishop emeritus of Caserta, laat zien welke god hij dient

Monsignor Raffaele Nogaro, bishop emeritus of Caserta, says he is ready to “turn all the churches into mosques if it were useful to the cause and if it allowed us to save the lives of men and women.”

“Leave them; they are blind guides. And if a blind man leads a blind man, both will fall into a pit.” (Matthew 15:14)

And so the Catholic Church continues on its path of aiding and abetting Europe’s civilizational and cultural suicide — not unwittingly, but with its eyes open. As I show in my book The History of Jihad From Muhammad to ISIS, the Catholic Church was once one of the foremost bulwarks of defense in the jihad against Europe. But those days are long gone, to the degree that those who call attention to the fact that Europe faces a resurgence today of the same threat that it faced for centuries are ruthlessly harassed and silenced by Catholic authorities.

History will judge today’s Catholic prelates quite harshly.

Read more

Updated: July 11, 2018 — 1:10 pm

Radical Hindu Mob Beats 150 Christians During Prayers; 20 Seriously Injured, Limbs Broken

(SCREENSHOT: YOUTUBE/ FRANCE 24 ENGLISH) Christians marching in India in this France 24 report from April 2018.

Waarom niet eerst de paus die maakt net als zij Christus openllijk te schande! In weze hebben zij de beloning door hun werken al gekregen. Boontje om zijn loontje!

A radical Hindu mob of some 35 people attacked a group of 150 Christians last week that had gathered together for prayer in the Pratapgarh District of India’s Uttar Pradesh State, seriously injuring 20 of them. Read more

Updated: July 11, 2018 — 1:11 pm

Matthéüs 2

De wijzen uit het oosten

Matt 2:1 Toen nu aJezus geboren was te Bethlehem, [gelegen] in Judéa, in de dagen van den koning Heródes, ziet, [enige] wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen.

a: Luk 2:4 En Jozef ging ook op van Galiléa, uit de stad Názareth, naar Judéa, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was);

Matt 2:2 Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden.
Matt 2:3 De koning Heródes nu, [dit] gehoord hebbende, werd ontroerd, en geheel Jeruzalem, met hem.
Matt 2:4 En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en Schriftgeleerden des volks, vraagde van hen, waar de Christus zou geboren worden.
Matt 2:5 En zij zeiden tot hem: Te Bethlehem, in Judéa [gelegen]; want alzo is geschreven door den profeet:
Matt 2:6 En gij Bethlehem, [gij] land Juda! zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda; want uit u zal de Leidsman voortkomen, Die Mijn volk Israël weiden zal.

b: Micha 5:1 En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.
Joh 7:42 Zegt de Schrift niet, dat de Christus komen zal uit den zade Davids, en van het vlek Bethlehem, waar David was?

Matt 2:7 Toen heeft Heródes de wijzen heimelijk geroepen, en vernam naarstiglijk van hen den tijd, wanneer de ster verschenen was;
Matt 2:8 En hen naar Bethlehem zendende, zeide: Reist heen, en onderzoekt naarstiglijk naar dat Kindeken, en als gij Het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook kome en Datzelve aanbidde.
Matt 2:9 En zij, den koning gehoord hebbende, zijn heengereisd; en ziet, de ster, die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven [de plaats], waar het Kindeken was.
Matt 2:10 Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.
Matt 2:11 En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijn moeder, en nedervallende hebben zij Hetzelve aangebeden; en hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij Hem geschenken: goud en wierook, en mirre.
Matt 2:12 En door Goddelijke openbaring vermaand zijnde in den droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Heródes, vertrokken zij door een anderen weg weder naar hun land.

Naar Egypte

Matt 2:13 Toen zij nu vertrokken waren, ziet, de engel des Heeren verschijnt Jozef in den droom, zeggende: Sta op, en neem tot u het Kindeken en Zijn moeder, en vlied in Egypte, en wees aldaar, totdat ik het u zeggen zal; want Heródes zal het Kindeken zoeken, om Hetzelve te doden.
Matt 2:14 Hij dan opgestaan zijnde, nam het Kindeken en Zijn moeder tot zich in den nacht, en vertrok naar Egypte;
Matt 2:15 En was aldaar tot den dood van Heródes; opdat vervuld zou worden hetgeen van den Heere gesproken is door den cprofeet, zeggende: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen.

c: Hos 11:1 Als Israël een kind was, toen heb Ik hem liefgehad, en Ik heb Mijn zoon uit Egypte geroepen.

Matt 2:16 Als Heródes zag, dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig, en [enigen] afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen, die binnen Bethlehem, en in al deszelfs landpalen [waren], van twee jaren [oud] en daaronder, naar den tijd, dien hij van de wijzen naarstiglijk onderzocht had.
Matt 2:17 Toen is vervuld geworden, hetgeen gesproken is door den profeet Jeremía, zeggende:
Matt 2:18 Een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm; Rachel beweende haar kinderen, en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn!

d: Jer 31:15 Zo zegt de HEERE: Er is een stem gehoord in Rama, een klage, een zeer bitter geween; Rachel weent over haar kinderen; zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn.

Naar Nazareth

Matt 2:19 Toen Heródes nu gestorven was, ziet, de engel des Heeren verschijnt Jozef in den droom, in Egypte.
Matt 2:20 Zeggende: Sta op, neem het Kindeken en Zijn moeder tot u, en trek in het land Israëls; want zij zijn gestorven, die de ziel van het Kindeken zochten.
Matt 2:21 Hij dan, opgestaan zijnde, heeft tot zich genomen het Kindeken en Zijn moeder, en is gekomen in het land Israëls.
Matt 2:22 Maar als hij hoorde, dat Archelaus in Judéa koning was, in de plaats van zijn vader Heródes, vreesde hij daarheen te gaan; maar door Goddelijke openbaring vermaand in den droom, is hij vertrokken in de delen van Galiléa.
Matt 2:23 En [daar] gekomen zijnde, nam hij zijn woonplaats in de stad, genaamd Názareth; opdat vervuld zou worden, wat door de profeten gezegd is, dat Hij Nazaréner zal geheten worden.

e: Jes 11:1 Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen.
Jes 60:21 En uw volk zullen allen te zamen rechtvaardigen zijn, zij zullen in eeuwigheid de aarde erfelijk bezitten; zij zullen zijn een spruit Mijner plantingen, een werk Mijner handen, opdat Ik verheerlijkt worde.
Zach 6:12 En spreek tot hem, zeggende: Alzo spreekt de HEERE der heirscharen, zeggende: Ziet, een Man, Wiens naam is SPRUITE, Die zal uit Zijn plaats spruiten, en Hij zal des HEEREN tempel bouwen.

Updated: July 11, 2018 — 1:11 pm

More 200 dead or missing, as historic rainfall leaves authorities in a state of confusion, Japan

More than 149 people have died and 59 are still missing 5 days after the onset of the worst rainfall Japan has seen in at least 35 years.

Highlights:

 • Record rainfall was recorded at 118 official observations posts in the 72 hours to Sunday, July 8. The city of Uwajima in Ehime Prefecture received 364 mm (14.3 inches) of rain between 05:00 and 07:00 local time Sunday, approximately 1.5 times the average monthly rainfall for July in just 2 hours. Many regions received three times their usual precipitation for the month of July.
 • The scale of the disaster is on the same level as that of the Great East Japan Earthquake in 2011.
 • More than 73 000 rescuers were mobilized. Self-Defence Forces are still performing search and rescue operations and even though the rainfall event is now over, the death toll is expected to rise.
 • Authorities are reportedly still in a state of confusion and trying to asses what happened and who is to blame for one of the country’s worst flooding disasters in history.
 • The frequency of heavy rain-linked disasters is on the rise, and we are facing a world where the rules learned from your experiences no longer apply.
 • If there are still some of you who think the government will (or should or could) save you during events such as this one, take a look at what happened and think again.

Some 160 000 people were ordered or advised to evacuate on July 5 after the Japan Meteorological Agency issued warnings that record rainfall is expected across the country. Read more

Updated: July 11, 2018 — 1:11 pm

Juwelier die overvaller doodschoot krijgt extra bescherming

9 juli 2018 – 18:28 | Gunter Van Stappen


De juwelier uit Oostakker, die zaterdag een verdachte van een overval doodschoot, krijgt extra politiebescherming. De man werd gisteren vrijgelaten onder voorwaarden, maar ontvangt doodsbedreigingen van de familie van de vermoedelijke overvaller. Dat heeft VTM NIEUWS uit betrouwbare bron vernomen. 

De juwelier schoot zaterdagnamiddag op twee verdachten, nadat die zijn zaak waren binnengestapt en juwelen meenamen. “De mannen waren gewapend, maar hebben niet geschoten”, zei de woordvoerster van het parket.

De juwelier schoot pas na de overval op de verdachten toen die wegvluchtten op een bromfiets. Daarbij werd één van hen geraakt. Verder onderzoek moet uitmaken of het om zelfverdediging gaat of niet. Lees verder

Geef iedere winkel de mogelijkheid om dieven onklaar te maken, dat is hun volste recht!

Updated: July 11, 2018 — 1:11 pm

25 Christian Evangelists Falsely Accused of Forced Conversions in Northeast India

ICC Note: Twenty-five Christian evangelists in India’s Jharkhand state were falsely accused of attempting to forcefully convert Hindus to Christianity. They were subsequently arrested by police. False allegations of forced conversions are often leveled against Christian leaders by Hindu radicals. These accusations are made in an attempt to harass or justify assaults on Christians.

07/10/2018 India (CBN) – Authorities in India’s eastern state of Jharkhand have accused 25 evangelists of allegedly trying to convert tribal Hindu villagers to Christianity.

The preachers, seven of whom are women, were sharing the gospel in a remote village some 180 miles east of the state’s capital when they were confronted by local villagers who reportedly got upset with their evangelistic activities.

“The villagers became angry when they began making disparaging comments about tribal places of worship — locally called ‘Manjhi Than’ and ‘Jaher Than’ —saying that Satan resided in such places,” a senior police officer with knowledge on the case told local media. “Angry villagers asked them to stop but they did not.” Read more

Updated: July 11, 2018 — 1:11 pm

Opinion: How Turkey Has Become the Palestinian Promised Land

Hamas persistently downplays the escalating flight of Gaza’s professionals, but Gaza’s best and brightest are intent on escape, and Turkey is their favored destination. But there’s a bitter twist. More than 18,000 Gazans have rushed to join an exodus from the enclave since its border crossing with Egypt opened in mid-May. They sought to seize the opportunity to escape the bleakness of Gaza. Read more

Updated: July 11, 2018 — 1:11 pm
Page 4 of 12« First...23456...10...Last »
My CMS © 2018 Frontier Theme