Ik ben in de hemel

I am in heaven

‘Niemand is zo blind als degenen die weigeren te zien.’

The Proverbs of John Heywood

Een oud Engels spreekwoord toegeschreven aan John Haywood (1546) maar heeft zijn wortels in de Bijbel.

Matthew 13:13, Jeremiah 5:21

John Heywood was een vooraanstaande hoveling in het Engelse Tudor en was in zijn tijd vooral bekend als toneelschrijver en muzikant. Hij was een favoriet aan de hoven van Henry VIII, Edward VI, Mary I en Elizabeth I, wat verrassend is gezien de veranderende religieuze loyaliteiten en de rechtlijnige wispelturigheid van de meeste Tudor-vorsten. Hij overleefde de tachtig zonder dat iemand ‘met zijn hoofd’ schreeuwde – hoewel hij op een gegeven moment werd veroordeeld tot ophanging, alleen om gratie te krijgen en vrij te lopen op het elfde uur.

De toneelstukken van Heywood zijn nu grotendeels vergeten en geen van zijn muziek overleeft. Het is als lexicograaf dat we hem nu het beste kennen en hij verzamelde en publiceerde verschillende uitgebreide spreuken en epigrammen die in Tudor Engeland werden gebruikt, waardoor latere geleerden een onschatbare bron kregen. In 1546 publiceerde hij de grootste en bekendste hiervan: een dialoog over de nomber als gevolg van alle prouerbes in de Engelse taal. De spreuken die het opsomt zijn verspreid in lange discursieve teksten in de vorm van rijmende coupletten.

Het boek was een van de eerste teksten die voortkwamen uit de Londense Fleet Street, die later het centrum van de Engelse krantenindustrie werd. Het frontispice vertelt ons dat het “was bedrukt in Londen in Fletestrete door Thomas Berthelet prynter aan de kynges hyghnesse”.

Updated: July 7, 2020 — 11:56 pm

De Levende Steen

De titel van deze brochure doet eigenlijk wel een beetje vreemd aan. De ”levende steen”. Een steen die leeft, dat kan toch niet zou je zeggen. En wie dat zegt heeft gelijk. Naar onze begrippen is een steen een hard stuk natuurlijk materiaal, waarin weinig leven valt te bespeuren. Toch is de titel nog niet zo gek, temeer als we bedenken, dat het begrip ”levende steen” rechtstreeks uit de Bijbel is overgenomen. Om precies te zijn uit de eerste brief van de apostel Petrus:

”En komt tot Hem, de levende steen, door mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar…” (1 Petrus 2:4).

Als wij deze tekst in z’n verband lezen komen we al spoedig tot de ontdekking wat Petrus (wiens naam wonderlijk genoeg vertaald wordt met “rots”), met die levende steen bedoelt. Of beter gezegd, Wie hij daarmee bedoelt, want het gaat hier om niemand minder dan de Zoon van God, Jezus Christus, de Rots aller eeuwen. Hij wordt hier als opgestane Heer, de levende steen genoemd, waarmee direct is aangegeven, dat het dus niet om de steen zelf gaat, maar om Hem van wie de steen een beeld is: Christus, de Zoon van de levende God.
Die steen komen wij in de Bijbel vaak tegen. Het is bijzonder interessant en leerzaam om (aan de hand van de concordantie) de teksten na te lezen, waar over een steen of stenen gesproken wordt.

  • In Genesis 2:12 bijv. waar we het woord voor het eerst tegenkomen als de steen Chrysopraas, in het land Chavila.
  • In Gen.11 vinden wij de steen in verband met de mensheid, die van plan is een stad te bouwen en een toren!
  • We lezen van Jacob in Gen.28, dat hij met zijn hoofd op een steen lag, toen hij droomde van een geopende hemel. Een steen die hij de volgende morgen tot een ‘opgerichte steen’ stelde en de plaats noemde: Bethel ( = Huis van God).
  • Samuël richtte eveneens een steen op tussen Mispa en Sen, nadat God de Filistijnen had verjaagd: Eben-Haëzer, de steen der hulpe (1 Sam.7:12).
  • De reus Goliath, voor wie het leger van Israël sidderde, werd door een eenvoudige herdersjongen verslagen, met behulp van een steen! (1 Sam.17).
  • Nebukadnezar, de koning van Babel, werd verontrust in zijn geest, toen hij een (profetische) droom ontving over een groot (staten)beeld. Het is in die droom “de steen, die zonder toedoen van mensenhanden losraakte” en het beeld verbrijzelde.

Ook in het Nieuwe Testament komen wij de steen nog regelmatig tegen, tot in het laatste Bijbelboek toe, waarin de Here Jezus belooft:

“Wie overwint, hem zal Ik geven het verborgen manna, en Ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet dan die hem ontvangt” (Openb.2:17).

Als Johannes tenslotte de nieuwe hemel en aarde in zicht krijgt, wordt hij door een engel uitgenodigd om het nieuwe Jeruzalem te aanschouwen:

“Kom hier, en ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God; en zij had de heerlijkheid Gods en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente, als de  kristalheldere diamant… En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei edelgesteente versierd” (Openb.21:9-10 en 19).

De steen heeft in de Bijbelse geschiedenis altijd een belangrijke rol gespeeld en zal dat in de toekomst ook doen, en dan in het bijzonder als de levende steen in de Persoon van onze Here Jezus Christus.

(more…)

Updated: July 4, 2020 — 2:59 pm

Derk Vosgezang 4 september 1957 – 2 juli 2020

Derk bleek de ziekte van Kahler te hebben.

Sinds 1993 heeft mijn broer besloten dat hij geen contact meer met mij bliefde omdat ik hem verteld had dat ik tot geloof was gekomen.

God is dood was zijn antwoord.

De laatste keer dat ik Derk zag was in 2007 dat ons moeder stierf. Derk “slaapt”, totdat hij ontwaakt over 1040 jaar.

Ik had pertinent geen hekel aan mijn broer, ik hoopte altijd dat ik hem wel weer ergens zou tegenkomen in de hoop hem te kunnen uitleggen wat het verschil is tussen religieus zijn en ‘born again’.

Maar dat is er niet van gekomen, dus hij heeft wat je noemt pech gehad, ik hoop voor zijn nabestaanden dat die slimmer zijn als hun vader cq partner en vrienden.

Je zal mij niet zien op de begrafenis.
Mat 8:22 laat de doden hun doden begraven.

Updated: July 28, 2020 — 8:19 am

Narcissism And The Occult With Ann Barnhardt

De Rooms Katholieke kerk staat er op demonen te kunnen verdrijven en precies wat Ann zegt, je krijgt er meer voor terug zie: Mat 12:43-45. Ann benoemt niet hoe of je ze er blijvend uit kunt jagen, de Schrift zegt van wel in Efeze 6 vers 12 of om het met andere woorden te zeggen, vul je dagelijks met het Woord van God, daar houden ze niet van!

Updated: July 1, 2020 — 12:55 pm

De “opname” van de Gemeente

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig tot lering voor diegene die in de Rechtvaardigheid is.
Opdat de mens Gods volwassen zal zijn, toegerust tot elk goed werk. (vrij naar 2 Timótheüs 3 : 16, 17)

1 Thessalonicenzen 4

17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.

Zondermeer is de “opname van de Gemeente” een van de meest besproken onderwerpen onder degenen die uitzien naar de “dag dat ik Hem ontmoeten mag”. Er wordt veel over “de opname” gesproken, geschreven en zelfs op film
gezet. Uiteraard staat het moment van deze gebeurtenis in de belangstelling; de Bijbel laat ons immers niet in het ongewisse over de tijd waarin wij nu verkeren. Is het voor, tijdens of na de Grote Verdrukking dat wij “de Heer tegemoet
zullen gaan in de lucht”? Deze discussies omtrent het hoe en het tijdstip, vertroebelen helaas vaak waar het echt over zou moeten gaan.

Wat is “de opname” eigenlijk? Hoe ziet “de opname” eruit en wie zijn erbij betrokken? Waartoe dient deze gebeurtenis? Deze vragen vergen Bijbelstudie, omdat er alleen in het bovenstaande vers gesproken wordt over “opgenomen worden in de wolken”. De andere Schriftgedeelten wijzen ons echter heel duidelijk waar het echt om gaat. Dat is “onze openbaring voor de rechterstoel van Christus”. Die zaligheid met eeuwige heerlijkheid, brengt met zich mee dat wij het aardse lichaam in een “flits” zullen afleggen ten gunste van een veranderd en verheerlijkt hemels lichaam. Daarmee mogen wij verder in de positie waarin wij sinds onze wedergeboorte gezet zijn. Dit onvergankelijke leven ín Christus, ín de hemel, zal bij de wederkomst van Christus uit de lucht, getoond worden aan Israël en de volken.

Lees verder

Updated: June 24, 2020 — 10:48 am
My CMS © 2018 Frontier Theme