Genesis 3

De zondeval

Gen 3:1 De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de HEERE God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs?
Gen 3:2 En de vrouw zeide tot de slang: Van de vrucht der bomen dezes hofs zullen wij eten;
Gen 3:3 Maar van de vrucht des booms, die in het midden des hofs is, heeft God gezegd: Gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft.
Gen 3:4 Toen zeide de slang atot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven;

a) 2Co 11:3 Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden, om af te wijken van de eenvoudigheid, die in Christus is.

Gen 3:5 Maar bGod weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad.

b) Joh 8:44 Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen.

Gen 3:6 En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, cen hij at.

c) Rom 5:12 Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben.
Rom 5:13 Want tot de wet was de zonde in de wereld; maar de zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is.
Rom 5:14 Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen, die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is Desgenen, Die komen zou.
Rom 5:15 Doch niet, gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift, want indien, door de misdaad van een, velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade God, en de gave door de genade, die daar is van een mens Yahushua Christus, overvloedig geweest over velen.
1Ti 2:14 En Adam is niet verleid geworden; maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest.

Gen 3:7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij dnaakt waren; en zij hechtten vijgeboombladeren samen, en maakten zich schorten.

d) Gen 2:25 En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw; en zij schaamden zich niet.

Gen 3:8 En zij hoorden de stem van den HEERE God, wandelende in den hof, aan den wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van den HEERE God, in het midden van het geboomte des hofs.
Gen 3:9 En de HEERE God riep Adam, en zeide tot hem: Waar zijt gij?
Gen 3:10 En hij zeide: Ik hoorde Uw stem in den hof, en ik vreesde; want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.
Gen 3:11 En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van dien boom gegeten, van welken Ik u gebood, dat gij daarvan niet eten zoudt?
Gen 3:12 Toen zeide Adam: De vrouw, die Gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van dien boom gegeven, en ik heb gegeten.
Gen 3:13 En de HEERE God zeide tot de vrouw: Wat is dit, dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide: eDe slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten.

e) Rev 12:13 En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd, die het manneken gebaard had.

Gen 3:14 Toen zeide de HEERE God tot die slang: Dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee, en boven al het gedierte des velds! Op uw buik zult gij gaan, en stof zult gij eten, al de dagen uws levens.
Gen 3:15 En Ik zal fvijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; gdatzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.

f) Mat 4:1 Toen werd Yahushua van den Ruah weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van den duivel.

g) Col 2:15 En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd.

Gen 3:16 Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte zijn, hen hij zal over u heerschappij hebben.

h) 1Co 14:34 Dat uw vrouwen in de Gemeenten zwijgen; want het is haar niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt.
1Ti 2:11 Een vrouw late zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid.
1Ti 2:12 Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij lere, noch over den man heerse, maar wil, dat zij in stilheid zij.
Tit 2:5 Matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord God niet gelasterd worde.
1Pe 3:6 Gelijk Sara aan Abraham gehoorzaam is geweest, hem noemende heer, welker dochters gij geworden zijt, als gij weldoet, en niet vreest voor enige verschrikking.

Gen 3:17 En tot Adam zeide Hij: Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw, en van dien boom gegeten, waarvan Ik u gebood, zeggende: Gij zult daarvan niet eten; zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt; en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens.
Gen 3:18 Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten.
Gen 3:19 In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren.
Gen 3:20 Voorts noemde Adam den naam zijner vrouw Heva, omdat zij een moeder aller levenden is.
Gen 3:21 En de HEERE God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen, en toog ze hun aan.
Gen 3:22 Toen zeide de HEERE God: Ziet, de mens is geworden als Onzer een, kennende het goed en het kwaad! Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteke, en neme ook van den boom des levens, en ete, en leve in eeuwigheid.
Gen 3:23 Zo verzond hem de HEERE God uit den hof van Eden, om den aardbodem te bouwen, waaruit hij genomen was.
Gen 3:24 En Hij dreef den mens uit; en stelde cherubim tegen het oosten des hofs van Eden, en een vlammig lemmer eens zwaards, dat zich omkeerde, om te bewaren den weg van den boom des levens.

Updated: January 2, 2020 — 10:36 pm

Genesis 2

De zevende dag geheiligd.

Gen 2:1 Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde, en al hun heir.
Gen 2:2 aAls nu God op den zevenden dag volbracht had Zijn werk, dat Hij gemaakt had, heeft Hij gerust op den zevenden dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had.

a) Exo 20:11 Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven.
Exo 31:17 Hij zal tussen Mij en tussen de kinderen Israels een teken in eeuwigheid zijn; dewijl de HEERE, in zes dagen, den hemel en de aarde gemaakt, en op den zevenden dag gerust en Zich verkwikt heeft.
Deu 5:14 Maar de zevende dag is de sabbat des HEERE, uws God; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw os, noch uw ezel, noch enig van uw vee, noch de vreemdeling, die in uw poorten is; opdat uw dienstknecht, en uw dienstmaagd ruste, gelijk als gij.
Heb 4:4 Want Hij heeft ergens van den zevenden dag aldus gesproken: En God heeft op den zevenden dag van al Zijn werken gerust.

Gen 2:3 En God heeft den zevenden dag gezegend, en heiligde; omdat Hij op denzelven gerust heeft van al Zijn werk, hetwelk God geschapen had, om te volmaken.

De schepping van den mens.

Gen 2:4 Dit zijn de geboorten des hemel en der aarde, als zij geschapen werden; ten dage als de HEERE God de aarde en den hemel maakte.
Gen 2:5 En allen struik des velds, eer hij in de aarde was, en al het kruid des velds, eer het uitsproot; want de HEERE God had niet doen regenen op de aarde, en er was geen mens geweest, om den aardbodem te bouwen.
Gen 2:6 Maar een damp was opgegaan uit de aarde, en bevochtigde den gansen aardbodem.
Gen 2:7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het bstof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens ctot een levende ziel.

b) 1Co 15:47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de HEERE uit den hemel.
Gen 2:8 Ook had de HEERE God een hof geplant in Eden, tegen het oosten, en Hij stelde aldaar den mens, dien Hij geformeerd had.

c) 1Co 15:45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Ruah.

Gen 2:9 En de HEERE God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het gezicht, en goed tot spijze; en dden boom des levens in het midden van den hof, en de boom der kennis des goeds en des kwaads.

d) Rev 2:7 Die oren heeft, die hore wat de Ruah tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs God is.

Gen 2:10 En een rivier was voortgaande uit Eden, om dezen hof te bewateren; en werd van daar verdeeld, en werd tot vier hoofden.
Gen 2:11 De naam der eerste rivier is Pison; deze is het, die het ganse land van Havila omloopt, waar het goud is.
Gen 2:12 En het goud van dit land is goed; daar is ook bedolah, en de steen sardonix.
Gen 2:13 En de naam der tweede rivier is Gihon; deze is het, die het ganse land Cusch omloopt.
Gen 2:14 En de naam der derde rivier is Hiddekel; deze is gaande naar het oosten van Assur. En de vierde rivier is Frath.
Gen 2:15 Zo nam de HEERE God den mens, en zette hem in den hof van Eden, om dien te bouwen, en dien te bewaren.
Gen 2:16 En de HEERE God gebood den mens, zeggende: Van allen boom dezes hofs zult gij vrijelijk eten;
Gen 2:17 Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.

Het huwelijk.

Gen 2:18 Ook had de HEERE God gesproken: Het is niet goed, dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulpe maken, die als tegen hem over zij.
Gen 2:19 Want als de HEERE God uit de aarde al het gedierte des velds, en al het gevogelte des hemel gemaakt had, zo bracht Hij die tot Adam, om te zien, hoe hij ze noemen zou; en zo als Adam alle levende ziel noemen zoude, dat zou haar naam zijn.
Gen 2:20 Zo had Adam genoemd de namen van al het vee, en van het gevogelte des hemel, en van al het gedierte des velds; maar voor den mens vond hij geen hulpe, die als tegen hem over ware.
Gen 2:21 Toen deed de HEERE God een diepen slaap op Adam vallen, en hij sliep; en Hij nam een van zijn ribben, en sloot derzelver plaats toe met vlees.
Gen 2:22 En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij evan Adam genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot Adam.

e) 1Co 11:8 Want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw is uit den man.

Gen 2:23 Toen zeide Adam: Deze is ditmaal fbeen van mijn benen, en vlees van mijn vlees! Men zal haar Manninne heten, omdat zij uit den man genomen is.

f) Mal 2:14 Gij nu zegt: Waarom? Daarom dat de HEERE een Getuige geweest is, tussen u en tussen de huisvrouw uwer jeugd, met dewelke gij trouwelooslijk handelt; daar zij toch uw gezellin, en de huisvrouw uws verbonds is.
Eph 5:30 Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen.
Eph 5:31 Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij twee zullen tot een vlees wezen.

Gen 2:24 gDaarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; hen zij zullen tot een vlees zijn.

g) Mat 19:5 En gezegd heeft: Daarom zal een mens vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn;
Mar 10:7 Daarom zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen;
Eph 5:31 Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij twee zullen tot een vlees wezen.

h) 1Co 6:16 Of weet gij niet, dat die de hoer aanhangt, een lichaam met haar is? Want die twee, zegt Hij, zullen tot een vlees wezen.
Eph 5:28 Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelven lief.
Eph 5:29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de HEERE de Gemeente.

Gen 2:25 En zij waren beiden inaakt, Adam en zijn vrouw; en zij schaamden zich niet.

i) Gen 3:7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt waren; en zij hechtten vijgeboombladeren samen, en maakten zich schorten.

Updated: January 2, 2020 — 10:34 pm

Genesis 1

De schepping

Gen 1:1 In den abeginne schiep God den hemel en de aarde.

a) Job 38:4 Waar waart gij, toen Ik de aarde grondde? Geef het te kennen, indien gij kloek van verstand zijt.
Psa 33:6 Door het Woord des HEEREN zijn de hemelen gemaakt, en door den Geest Zijns monds al hun heir.
Psa 89:12 De hemel is Uwe, ook is de aarde Uwe; de wereld en haar volheid, die hebt Gij gegrond.
Psa 136:5 Dien, die de hemelen met verstand gemaakt heeft; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
Act 14:15 En zeggende: Mannen, waarom doet gij deze dingen? Wij zijn ook mensen van gelijke bewegingen als gij, en verkondigen ulieden, dat gij u zoudt van deze ijdele dingen bekeren tot den levenden God, Die gemaakt heeft den hemel, en de aarde, en de zee, en al hetgeen in dezelve is;
Act 17:24 De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt;
Heb 11:3 Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden.

Gen 1:2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.
Gen 1:3 En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht.
Gen 1:4 En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis.
Gen 1:5 En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag.
Gen 1:6 bEn God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren; en dat make scheiding tussen wateren en wateren!

b) Psa 33:6 Door het Woord des HEEREN zijn de hemelen gemaakt, en door den Geest Zijns monds al hun heir.
Psa 104:2 Hij bedekt Zich met het licht, als met een kleed; Hij rekt den hemel uit als een gordijn.
Psa 136:5 Dien, die de hemelen met verstand gemaakt heeft; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
Spr 8:28 Toen Hij de opperwolken van boven vestigde; toen Hij de fonteinen des afgronds vastmaakte;
Isa 42:5 Alzo zegt God, de HEERE, Die de hemelen geschapen, en dezelve uitgebreid heeft, Die de aarde uitgespannen heeft, en wat daaruit voortkomt; Die den volke, dat daarop is, den adem geeft, en den geest dengenen, die daarop wandelen:
Jer 10:12 Die de aarde gemaakt heeft door Zijn kracht, Die de wereld bereid heeft door Zijn wijsheid, en den hemel uitgebreid door Zijn verstand.
Jer 51:15 Die de aarde gemaakt heeft door Zijn kracht, Die de wereld bereid heeft door Zijn wijsheid, en den hemel uitgebreid door Zijn verstand;

Gen 1:7 En God maakte dat uitspansel, en maakte scheiding tussen de wateren, die conder het uitspansel zijn, en tussen de wateren, die dboven het uitspansel zijn. En het was alzo.

c) Psa 33:7 Hij vergadert de wateren der zee als op een hoop; Hij stelt den afgronden schatkameren.
Psa 136:6 Dien, Die de aarde op het water uitgespannen heeft; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
Spr 8:24 Ik was geboren, als de afgronden nog niet waren, als nog geen fonteinen waren, zwaar van water;

d) Psa 148:4 Looft Hem, gij hemelen der hemelen! en gij wateren, die boven de hemelen zijt!

Gen 1:8 En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de tweede dag.
Gen 1:9 En God zeide: eDat de wateren van onder den hemel in een plaats vergaderd worden, en dat het droge gezien worde! En het was alzo.

e) Job 26:10 Hij heeft een gezet perk over het vlakke der wateren rondom afgetekend, tot aan de voleinding toe des lichts met de duisternis.
Job 38:8 Of wie heeft de zee met deuren toegesloten, toen zij uitbrak, en uit de baarmoeder voortkwam?
Psa 24:2 Want Hij heeft ze gegrond op de zeeen, en heeft ze gevestigd op de rivieren.
Psa 33:7 Hij vergadert de wateren der zee als op een hoop; Hij stelt den afgronden schatkameren.
Psa 136:6 Dien, Die de aarde op het water uitgespannen heeft; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

Gen 1:10 En God noemde het droge aarde, en de vergadering der wateren noemde Hij zeeen; en God zag, dat het goed was.
Gen 1:11 En God zeide: Dat de aarde uitschiete grasscheutjes, kruid zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welks zaad daarin zij op de aarde! En het was alzo.
Gen 1:12 En de aarde bracht voort grasscheutjes, kruid zaadzaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welks zaad daarin was, naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.
Gen 1:13 Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de derde dag.
Gen 1:14 En God zeide: fDat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren!

f) Psa 136:7 Dien, Die de grote lichten heeft gemaakt; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

Gen 1:15 gEn dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde! En het was alzo.

g) Deu 4:19 Dat gij ook uw ogen niet opheft naar den hemel, en aanziet de zon, en de maan, en de sterren, des hemels ganse heir; en wordt aangedreven, dat gij u voor die buigt, en hen dient; dewelke de HEERE, uw God, aan alle volken onder den gansen hemel heeft uitgedeeld.
Jer 31:35 Zo zegt de HEERE, Die de zon ten lichte geeft des daags, de ordeningen der maan en der sterren ten lichte des nachts, Die de zee klieft, dat haar golven bruisen, HEERE der heirscharen is Zijn Naam:

Gen 1:16 God dan maakte die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot heerschappij des nachts; ook de sterren.
Gen 1:17 En God stelde ze in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde.
Gen 1:18 En om te heersen op den dag, en in den nacht, en om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag, dat het goed was.
Gen 1:19 Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vierde dag.
Gen 1:20 En God zeide: Dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen; en het gevogelte vliege boven de aarde, in het uitspansel des hemels!
Gen 1:21 En God schiep de grote walvissen, en alle levende wremelende ziel, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten, naar haar aard; en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.
Gen 1:22 En God zegende ze, zeggende: hZijt vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de wateren in de zeeen; en het gevogelte vermenigvuldige op de aarde!

h) Gen 8:17 Al het gedierte, dat met u is, van alle vlees, aan gevogelte, en aan vee, en aan al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt, doe met u uitgaan; en dat zij overvloediglijk voorttelen op de aarde, en vruchtbaar zijn, en vermenigvuldigen op de aarde.

Gen 1:23 Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vijfde dag.
Gen 1:24 En God zeide: De aarde brenge levende zielen voort, naar haar aard, vee, en kruipend, en wild gedierte der aarde, naar zijn aard! En het was alzo.
Gen 1:25 En God maakte het wild gedierte der aarde naar zijn aard, en het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.
Gen 1:26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.
Gen 1:27 En God schiep den mens inaar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; kman en vrouw schiep Hij ze.

i) Gen 5:1 Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dage als God den mens schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis Gods.
Gen 9:6 Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mens vergoten worden; want God heeft den mens naar Zijn beeld gemaakt.
1Co 11:7 Want de man moet het hoofd niet dekken, overmits hij het beeld en de heerlijkheid Gods is; maar de vrouw is de heerlijkheid des mans.
Eph 4:24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.
Col 3:10 En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft;

k) Mat 19:4 Doch Hij, antwoordende, zeide tot hen: Hebt gij niet gelezen, Die van den beginne den mens gemaakt heeft, dat Hij ze gemaakt heeft man en vrouw?

Gen 1:28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: lWeest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!

l) Gen 8:17 Al het gedierte, dat met u is, van alle vlees, aan gevogelte, en aan vee, en aan al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt, doe met u uitgaan; en dat zij overvloediglijk voorttelen op de aarde, en vruchtbaar zijn, en vermenigvuldigen op de aarde.
Gen 9:1 En God zegende Noach en zijn zonen, en Hij zeide tot hen: Zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt, en vervult de aarde!
Gen 9:2 En uw vrees, en uw verschrikking zij over al het gedierte der aarde, en over al het gevogelte des hemels; in al wat zich op den aardbodem roert, en in alle vissen der zee; zij zijn in uw hand overgegeven.
Gen 9:7 Maar gijlieden, weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt; teelt overvloediglijk voort op de aarde, en vermenigvuldigt op dezelve.

Gen 1:29 En God zeide: Ziet, mIk heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze!

m) Gen 9:3 Al wat zich roert, dat levend is, zij u tot spijze; Ik heb het u al gegeven, gelijk het groene kruid.
Psa 104:14 Hij doet het gras uitspruiten voor de beesten, en het kruid tot dienst des mensen, doende het brood uit de aarde voortkomen.
Psa 104:15 En den wijn, die het hart des mensen verheugt, doende het aangezicht blinken van olie; en het brood, dat het hart des mensen sterkt.

Gen 1:30 nMaar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan al het kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb Ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was alzo.

n) Psa 104:14 Hij doet het gras uitspruiten voor de beesten, en het kruid tot dienst des mensen, doende het brood uit de aarde voortkomen.

Gen 1:31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, ohet was zeer goed. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag.

o) Deu 32:4 Hij is de Rotssteen, Wiens werk volkomen is; want al Zijn wegen zijn gerichte. God is waarheid, en is geen onrecht; rechtvaardig en recht is Hij.
Mar 7:37 En zij ontzetten zich bovenmate zeer, zeggende: Hij heeft alles wel gedaan, en Hij maakt, dat de doven horen, en de stommen spreken.

Updated: January 2, 2020 — 10:30 pm

Hoe of ik tot geloof kwam

Om bij het begin te beginnen, ik ben de middelste van de familie, een oudere broer boven mij en een jongere zus, met mijn zus onderhoud ik nog contact, mijn broer heeft het contact verbroken toen ik hem zei dat ik in God ben gaan geloven. Als ik hem bij toeval ergens tref dan is het niet dat hij mij niet ziet en als ik heb groet dan groet hij wel terug. Toen ik het mijn vrienden vertelde leerde ik meteen het refrein van een lied van Het Goede Doel – Vriendschap:

Eén keer trek je de conclusie
Vriendschap is een illusie
Vriendschap is een droom
Een pakketje schroot,
met een dun laagje chroom

Heel veel later kwam ik erachter dat ik een jaar of acht moet zijn geweest dat ik God bad in mijn nood en vraag of Hij bestond waarop ik antwoord ontving en ik Hem nadien losliet maar Hij mij nooit niet.

Dit moet ongeveer ook de tijd zijn geweest  dat de prikkel om vrachtwagenchauffeur te worden want Jan Kooiman die naast Sellink woonde aan de Henegouwenlaan had een transportbedrijf en behalve dat die vrachtwagens ‘s nachts door de straat denderden ben ik samen met zijn zoon met een vrachtwagenchauffeur mee geweest die in Amsterdam meen ik  een trailer moest ophalen, tevens werd ik gevoerd met de taal die daar werd gebezigd, een taal die ik veel later ook de baas werd en mijn wapen als het ware werd, want mijn ouwelui hebben me nooit geleerd hoe of ik me kon verdedigen, altijd was het maar niets van aantrekken, schelden doet geen pijn. Dat lees je verder wel.

Hoe of mijn jeugd in elkaar zit hoef ik niet langer uit te leggen, dit omdat velen het ook zo hebben beleefd en dat er over geschreven is. Begin maar gewoon hier begin met Ratmoeder, CyberRatten en voor mijn part ook die daaronder. En als je dit alles bekend voor komt, ga dan naar de hoofdpagina en lees alles!!

Daar komt bij dat mijn vader behalve dat hij werkte bij het PEN en nadien wat nu Tata Steel heet, ook leraar was op de bedrijfsschool, daar getuigen foto’s van, want als het gaat om de belevenissen van mijn beide ouders dan is het nihil. De juf van de 1e klas lagere Colignyschool in Heemskerk zou in tranen(jaja.. als je voorgaande hebt gelezen begrijp je waarom ik dit zeg) hebben gezegd dat ze niets met me kon aanvangen. Ik was meer verzonken in wat buiten gebeurde als wat er in de les was, en kwam de vraagstelling naar mij toe was ik alweer vergeten wat de vraag was, en er zou ook iets zijn gezegd dat ik met het tempo van de school niet kon meekomen. Nu verdiende mijn vader een boven modaal inkomen, mede door alle bedrijfscursussen die hijzelf heeft gevolgd, wat de gang naar het Ziekenhuis bevorderde, alwaar ik op mijn hoofd(zonder uit te leggen waarom) allerlei draden kreeg aangesloten. Ik moest vast krankjorum zijn? De conclusie van het onderzoek wees uit dat er niks aan mijn hersens mankeerde. Werd me dat gezegd? Nee natuurlijk niet, maar uit eigen bevindingen zou het wel zo zijn. Als het dan niet aan mijn hersens zou liggen, dan zou het onwil zijn moet mijn vader hebben gedacht. Wat ik wel wist dat hij dat verstond als: “Hij gooit er met de pet naar!”
En dat moet zijn op te lossen door een kranig optreden. In eerste instantie hulp! Hulp bij huiswerk. Maar nu heb ik begrepen, dat was jaren later, van Ab Klein Haneveld, zie rechterhoek boven van mijn website, dat een mens niet meer kan opnemen dan tot iets mijnder dan een uur en dat je dan een pauze moet inlassen. Mijn vader zou dat eigenlijk moeten weten, maar wellicht dat hij eender, net als mijn broer en zus wilde ontspannen voor de tv. Dus vier uur achter elkaar buffelen, werkt niet, het is huilen en smeken en je moeder die zit te puzzelen aan de tafel geeft geen krimp, en je vader heeft met dat gegrien ook niks, wend ik mijn hoofd af werd het gedraaid naar het huiswerk.

Behalve dat ik thuis het zwarte schaap waarop alle shit kan worden gedumpt, ondervond ik hetzelfde op school waar ik op het schoolplein finaal werd buitengesloten. Kinderen zijn nu eenmaal hard, ik stak met kop en schouders boven iedereen uit, door de kracht die ik in me had kon ik anderen makkelijk doodslaan, maar een looser thuis, dan ook elders en wachtte dan zittend op een hekje wanneer ook deze treurnis over was en zijn voortzetting had in de klas en voor spek en bonen mee liep.

Thuis werd ik vrijwel na het eten aan mijn huiswerk gezet en als ik in de ogen van mijn ouders té vervelend was, dan kreeg ik op m’n tabberd. Van lieverlee begonnen de handen van het slaan op mijn blote billen zeer te doen en pa schafte zich een teakhouten lat aan. Hij liet hem dan ook verheugd aan mij zien, demonstreerde dat hij lekker zwiepte, pakweg 70 cm lang. Heel veel later bleek dat ik een timmerman’s oog bleek te hebben, een kwaliteit die ik slechts heb benut in het transport. De lat was 4 centimeter breed en 3 cm dik, dus hij zou zeker niet breken.

Nu is het bij een trauma zo, dat het moment dat iets gebeurt je het wel waarneemt maar dat het als het ware wordt ingepakt omdat het té heftig is ter beleving en kan je nadien gewoon functioneren door uitzondering van het moment zich heeft voorgedaan. Dit heb ik immers ook zo beleefd bij twee verschrikkelijke ongelukken die zich in Duitsland op de Autobahn hebben afgespeeld. Pas jaren na dato kwamen die gebeurtenissen die zich jaren daarvoor hadden afgespeeld door nachtmerries weer naar boven, dit mede ook omdat er dingen in mijn leven waren gebeurd waar ik geen vat op kreeg en daar bewust mee naar God ben gegaan opdat, mede omdat Hij alles weet (já, Hij weet alles, vanaf het zaad van mijn vader en het eitje van mijn moeder tot wie of ik nu ben). Het moment van slaan werd als het ware weggenomen, maar de brandende pijn van je achterwerk getuigde van het voorval wat daarvoor had plaatsgevonden. Dan moet je tóch met die pijn plaatsnemen en kon slechts op het randje zitten van de stoel, en op school altijd op mijn onderrug, vandaar ook dat de koffiejuffrouw over mijn lange stelten struikelde omdat ik die maar niet zo kon wegtrekken, met als gevolg wederom in de klas een voorbeeld te moeten zijn en je te gek voor de klas werd gezet tot groot vermaak van de andere leerlingen. Ook veelvuldig ben ik bij mijn oorlel vastgepakt dat ik het vreemd vind dat die schelp er niet is afgescheurd, dit omdat ik lag te slapen in de klas, dit kwam als mijn vader ochtenddienst had en ik niet naar bed mocht en dat pas mocht als ik klaar met mijn huiswerk was – altijd chantage! Als mijn vader dan uit bed kwam, werd ik naar boven gestuurd voor slechts een paar uur slaap maar dat was natuurlijk veel te weinig zo jong als ik was.

Inmiddels was ik zelf zo slim door te zeggen dat ik geen huiswerk had en loog mijn vader dat maanden aaneen voor. De hoofdmeester van klas zes sloot me alle dagen op in het naaikamertje, alwaar ik alle touwtjes die er op de grond lagen aan elkaar knoopte en daar de stoelen mee aan elkaar knoopte. Een blik in mijn huiswerk was voldoende om te kokhalsen en wellicht – dat kan ik mij niet herinneren – dat ik al eens een keer over mijn nek ben gegaan dat ik het nadien zelf weer kon opruimen.

Aan de muur hingen landkaarten en die zaten in een zak met daaraan een label welk land het was. Uiteraard ben ik al die labels gaan verwisselen, je moet toch wat doen als je alle dagen opgesloten zit. Dan kwam er iemand binnen en kwam wel tot 3x terug net zolang tot ze de goeie had en ik zat haar stoïcijns aan te kijken alsof ik niet wist wat ze aan het doen was en waarom ze er nu alweer was.

De hoofdmeester, gereformeerd(mijn vader zei er altijd achter aan: ‘glad verkeerd’ had kennelijk wel door hoe of de vork in de steel zat en zal mijn moeder wellicht in de samenkomst hebben toegesproken en werd voor haar de zogenaamde “Flying Monkey” (google er maar op) en oh wat had die vent toen ineens veel macht over mij. Naast dat hij me elke ochtend voor gek zette voor de hele klas, dan mocht ik als iedereen zat, de deur van het klaslokaal openzetten en krom gaan staan en onder luid gejoel kreeg ik een schop onder mijn achterwerk en werd dan als ritueel opgesloten, tussen de middag mocht ik net als alle kinderen naar huis en bij terugkomst werd ik weer opgesloten.

Om terug te komen op dat gereformeerd.. mijn moeder was religieus – even een korte uitleg, religieus betekent dat je elke zondag naar de kerk gaat en dan vanzelf een christen wordt. Dat is nét zoiets dat wanneer ik zeg pakweg 80 jaar in een garage kom vanzelf een auto wordt. Religie heeft alles met WET van doen, neem nou bijvoorbeeld de islam, vrouwen worden besneden, de genotsknobbel en de buitenste schaamlippen worden er veel uit met een roestig scheermesje of een potscherf afgesneden, zonder verdoving en als het kan moet het juist heel veel pijn doen, nadien wordt de vagina zodanig dichtgenaaid dat de ingang slechts 2 á 3 cm is verwijderd van de anus. Bedenk aan de infectie die kan ontstaan en de urine die druppelsgewijs door alle zweren die zich daaronder plaatsvinden naar buiten drupt en het meisje het uitschreeuwt van pijn. Vrouwen heden om te kunnen plassen soms een kwartier nodig hebben voordat de blaas leeg is. Dat is dan de extreme vorm van religie, maar á la bekent ook wie of hij is.

Aangaande mijn ouders, zo ik heb begrepen was er een heleboel heibel omdat mijn moeder gereformeerd en mijn vader hervormd was opgevoed. De macht die de schoolmeester had kwam zich op één dag tot uiting, behalve opsluiting zette hij me in de aula op een tegel en zei me dat ik op die tegel moest gaan staan. De tegels 60 bij 40 misschien deden niet anders voor als alle overige tegels, maar de meester zei dat hij precies wist welke tegel het was, hetgeen ikzelf niet kon zien omdat aan de randen de tegels uit zicht waren omdat er een kast o.i.d. op stond. Hij kon me door de ruit van de klas zien staan, vanuit de gang en vanaf de voordeur. Ik mocht niet gaan zitten, ik moest blijven staan en op den duur gaan je voeten zeer doen en wat hij deed tussen de middag, maakte wel dat ik bleef staan. Want iedereen was naar huis, de leerlingen en de meesters en juffen, ik bleef met hem alleen over en hij begon te vloeken dat ik een kut-kind was, dat ik niet geboren had mogen worden, dat ik een schande was voor mijn ouders, dat ik een schande was voor mijn medeleerlingen en hij had daarbij een priem in zijn hand waar of hij keer op keer in mijn navel stak en ik het uit kermde van de pijn en hij ging maar door en door. Ik heb geen weet van de tijd en de pijn, plus de dreiging dat wanneer ik zou vertellen wat hij met mij gedaan had, mijn vader zou inlichten dat ik terdege huiswerk had en dat ik het gewoon verdomde het te doen… daarvoor was ik nog het meeste bang, dat ik mijn vader loog, hij zou me dood slaan met die teakhouten lat, dus uit pure angst en ondanks de pijn in buik en voeten bleek ik staan, ook als hij alle kinderen bevel gaf mij van die tegel af te duwen en dan stond hij smalend toe te kijken hoe of ik vocht om toch op die ene tegel te blijven staan met wel 30 kinderen tegen mij.

Het vervolg maakte dat ik een hekel kreeg aan leren en “de kont tegen de krib zette” [Zijn kont tegen de krib gooien betekent ‘dwars gaan liggen’, ‘rebels zijn’, ‘juist niet doen wat er van je gevraagd wordt’. Bron]

Vandaag(30 december 2019) herinnerde ik me dat mijn cadeautjes altijd de volgende dag waren verdwenen, één van die keren was op mijn verjaardag dat ik een stommiteit uithaalde. Voor mijn verjaardag, ik moet een tiener zijn geweest, kreeg ik een zaklantaarn waar ik zeer content mee was, die toen ook ineens weg was. Mijn moeder had wel eens losgelaten dat vriendje Wim, die ik nog kende van de straat waar we samen waren geboren, niet was te vertrouwen en terstond onder een zogenaamd lolletje doorzocht ik in zijn bijzijn zijn de zakken van zijn jas. Nadien kon ik mij wel voor mijn hoofd slaan, dat was het einde van een goeie vriendschap.

Van de Lagere school ben ik naar de Land- en Tuinbouwschool gegaan en één schoolmeester zei: Hans kan wel leren maar hij verdomd het. Enkel wat me interesseerde, dat was scheikunde en biologie had ik een 9 en een tien, geflankeerd met enen en tweeën op mijn laatste rapport.

Ik ben toen gaan werken als leerling-metaalbewerker in een filterfabriek in Castricum. Op mijn 17e werd ik door drie véél oudere collega’s in de houtgreep genomen waar een Turk mij de broek van mijn gat trok en in mijn genitaliën aan het frotten was. Het gelukte mezelf los te wurmen, deed verslag bij de baas, deze ontsloeg mij en thuis kreeg ik van mijn moeder te horen dat ik het er zelf naar had gemaakt. Ik ben toen gaan drinken en bij vrienden in Capelle a/d IJssel heb ik twee liter Stróh Rum gedronken en heb ik vijf dagen en nachten bewusteloos gelegen eer ik weer bij mijn positieven kwam, ik was toen 19 jaar.

Op mijn 24e leerde ik via de Klub Lange mensen een ‘normaal’ meisje kennen en voortijdig na een maand of drie de verkering verbrak want ik voelde me ongemakkelijk.

Tot mijn 25e heb ik gezopen en dronk op het laatst 6 liter Aalborg Aquavit á 52% alcohol per dag… enkel als ik thuis was, ik was inmiddels internationaal vrachtwagenchauffeur geworden en onderweg dronk ik geen druppel, enkel en alleen als ik thuis was. Ik verdiende zo’n ƒ5000,= per maand en kon dat makkelijk betalen.

Op mijn 25e was ik zo dik dat ik mijn schoenen niet kon strikken omdat mijn buik in de weg zat en ben toen gestopt met drinken en kreeg toen een delirium na, wat ik nooit meer zal vergeten!

Nadien leerde ik een meisje kennen die net als haar en mijn moeder narcist was, dat voelde vertrouwd, want als je nooit liefde hebt gehad, voel je je daarbij niet in je hum. Drie en half jaar verkering had ik met haar, van die drie en half jaar zette haar moeder het hele gezin tegen me op om met weg te treiteren, wellicht omdat ze mij te oud vond voor haar jongste dochter, ik was 25 en zij was pril 16 dat ik haar leerde kennen. Haar werd verweten dat ze er niet mocht zijn, het condoom scheurde en zij werd geboren.

Ik was stapel op die meid en wilde mijn leven voortaan delen met haar, maar zo ver kwam het niet, door dat continue getreiter van haar moeder, haar oudere broer en haar zus en niet te vergeten haar vader die door zijn vrouw en seksueel werd benadeeld als hij niet deed wat zijn wijf zei. De gelegenheid brak aan dat ik wraak kon nemen, want mijn vriendin werd eveneens gek van haar familie en botte haar frustraties weer op mij af. Nadien, dat herkende ik vele jaren later, bleek mijn eigen moeder een vinger in de pap te hebben en heeft er aan meegewerkt tot scheiding. De wraak – ik kon niet anders zei héél véél later een shrink tegen me: Het was of wraak of spontaan doodgaan – ‘mijn zegeltjeskaart was vol!’ en het werd nadien zó gedraaid dat ik de schuld van alles droeg.

Ik zwijg maanden achteréén in huis totdat mijn moeder vraagt of de kerk iets voor me kon betekenen en ik vloekte haar en ben bewust alles gaan lezen over het occulte en dankzij mijn broer die me adviseerde een magnetiseur te bezoeken werd ik nóg meer besmet en kwam nadien bij Martin van der Velde in Amsterdam terecht die healing op me heeft toegepast waardoor ik ongeveer legio bij me had en me toen op allerlei manieren trachtte om het leven te komen, maar iedere keer(ik heb méér dan 50 pogingen gedaan) als ik de fatale stap wilde zetten dan zag ik de gevolgtrekkingen in een flits aan me voorbijgaan en zag dat ik het iedere keer zou overleven maar dan wel fiks in de kreukels.

Even een korte uitleg aangaande het werk wat Martin van der Velde doet is contact maken met geesten, dat is het personeel van de antichrist, de duivel, de satanas.

In 1993 had een vrouw zich voor de trein geworpen en lag als spreeuwenvoer over de rails verspreid, ik zal niet in detail spreken om de lezer te verschonen.

De volgende morgen was ik beslist hetzelfde te doen maar vond † Albert Streep op mijn pad en kwam toen tot geloof:

Anderhalve maand later kwam ik Hans tegen. Hij vertelde mij dat hij op weg was om zich voor de trein te werpen. Op mijn verzoek hiermee even te wachten tot ná de kerkdienst en vanavond bij mij thuis een kopje koffie te komen drinken, reageerde hij positief. ’s-Avonds nam hij een traktaatje mee over de liefde van Jezus hetgeen hem zodanig aansprak, dat hij zich een paar dagen later bekeerde van de verkeerd-ingeslagen weg. Hij was vastgelopen op alle occulte wegen, waar hij soms de geesten letterlijk zág..! Op één avond vernietigden wij een metershoge stapel occulte boeken. Hans V. gaf zijn leven aan Jezus en werd gered. (http://wijze-vader.nl/).

Samen met Albert Streep woon ik de diensten in de Sionskerk in Haarlem bij. In dezelfde tijd had ik Renate leren kennen waarvan Albert had gezegd dat zij niet goed was, maar er niet bij zei waarom niet. Ik dacht dat hij gewoon jaloers was. Renate ging geregeld mee naar de kerk in Haarlem, maar op den duur beviel het me niet langer en ben gaan kerk-hoppen, het was mijn moeder die me attent maakte op de Evangelische Maranatha Gemeente op de Groenelaan in Beverwijk. De kerk van Peter van Velzen die we min of meer als familie beschouwde. Mijn moeder had verkering gehad met zijn oudste broer, uiteindelijk is mijn moeder toch met mijn vader (Hein) getrouwd en niet met Arie die overigens multimiljonair in Canada werd.

Met Peter kan ik goed opschieten en ik leer veel van hem. Hongerig naar het Woord bespeur ik dat vriendin Renate verandert in een ijskast wat ik haar op het lest ook zei, want zelf had ze het niet door. Ik heb twee 3-sterren frigidaires in huis, één in de keuken en de ander ben jij, pas toen kwam het besef. Ze had een propedeuse religie gevolgd en ze was mijn grootste vijand want in iedere religieuze stroming hadden ze dezelfde gebruiken als in het Christendom en ik had té weinig kennis om dat te antwoorden en stond twee uur eerder op, om de Bijbel ongestoord te kunnen lezen. Bij de Evangelische Maranatha dringen ze me aan om de verkering te verbreken met Renate, die dat op den duur ook door had, waardoor er nog meer wrijving ontstond. In 1995 had mijn vader passief zelfmoord gepleegd en daardoor beschikte ik over een hoeveelheid geld waardoor ik a.h.w. even de rust kon zoeken in Bijbelstudiereizen. Daar Renate een afkeer van het geloof had, en haar moeder nog méér, ben ik in februari naar Egypte geweest en kreeg op den duur een terugslag en zat toen op een steiger ergens nabij het Suez-kanaal alwaar ik openlijk sprak wat allemaal met Renate was gepasseerd en vroeg wat te doen en kreeg ter plekke direct antwoord en bij thuiskomst heb ik gelijk gezegd dat ik van haar af wou en zij was blij met die boodschap want zij was het er grondig mee eens.

Nadien ben ik in Wuppertal geweest en de 1e keer ging het al helemaal mis, werd aangevallen op N.B. mijn verleden. Hoezo was ik niet wedergeboren, was mijn schuld dan niet afgewassen. Nadien kreeg ik een stalker die bijna 20 jaar van mijn leven verkankerde en nog steeds staat er content op internet die hij gemaakt heeft.

Ik trachtte weer over mijn verleden te schrijven en vroeg God daarbij ten hulpe en deze gaf mij een herinnering van héél vroeger dat ik samen met opa en mijn pa in de schuur sta. Mijn vader wees op de riem met gesp, een joekel van een koperen gesp zat er aan de riep vol trots: kijk, daarmee ben ik opgevoed en opa deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat hij de riem vast had en hij zijn rug voorzeker heeft open geslagen, want opa was geen klein ventje, ik heb het dan ook niet van een vreemde dat ik zo lang ben.

Ik zette toen ook alles op mijn website, in de hoop gelijkgestemden te treffen, maar het waren mijn broeders en zusters in het geloof die bleven dreinen dat ik het verleden moest vergeten, nu ik geëxcommuniceerd ben heb ik daar geen last meer van, maar als er toch nog iemand die trigger voor me houd, dan krijgen ze zeer zeker ‘the finger!’

In het jaar 2000 sterft Peter van Velzen als gevolg van kanker. Tevoren werd door menigeen gezegd dat wanneer Peter ons komt te ontvallen dat daarmede de Evangelische Maranatha Gemeente ook haar onderspit zou delven, wat Peter was een oud-marinier(net als mijn wijlen vader) en hield de teugels strak. Van hem leerde ik ook dat liederen waarvan de tekst niet overeenkomen met het Woord deze pertinent niet te zingen.

Het is de 1e doopdienst als zijn eigen dochter een slecht vertaald lied zingt. Ik opper dit bij de oudste en deze zegt me die regels niet te zingen, maar ik vertik het hele lied te zingen.

Op den duur krijgen we een gitarist die gelijk van zinnen is de muziek te regelen, maar blieft de oude liederen niet die hij heel snel afraffelt, maar de opwekkingsliederen tot een mantra maakt en maar blijft herhalen.

Herhaaldelijk, mede door mijn harde stem, zing ik het lied zoals het moet en er ontstaat al gauw ruzie. Ook bespeur ik op den duur gewoon volkomen te worden genegeerd in de samenkomst.

Ik had geschreven hoe of ik tot geloof was gekomen en wat of ik op zee heb meegemaakt 6 weken na dato, wat of ik hier nog niet heb geschreven maar nadien nog wel zal doen, dát was heel bijzonder. Men sprak wel van alle lof over een gedicht wat een zuster had gemaakt maar helemaal niks over mijn ervaring.

Af en toe woonden we op speciale dagen een maaltijd bij als iedereen die wat gekookt had, ik had Russische pasteitjes meegenomen, niemand at er van. Uiteindelijk gaf ik een kind zo’n pasteitje en in een mum van tijd was de schaal leeg.

Ook nam ik ooit eens wat zelfgemaakte wijn mee en hervond de flessen weer in mijn fietstas. Dat heten dan je broeders en zusters te zijn.

In 2005 word ik mentorchauffeur en mag als vergoeding de bedrijfswagen meenemen en reis in tussentijd met de Evangelische tentcampagne van het Nederlands Bijbelstudie Centrum mee. Veelvuldig doe ik er de bewaking en bespeur ik tot mijn stomme verbazing als ik te kennen geef dat ik even een wandelingetje wil maken in een lege tent terugkom, niemand maar dan ook niemand aanwezig terwijl er voor een vermogen aan geluidsapparatuur in stond. Niet één keer maar meermalen dat broeders het laten afweten en dat sommigen(Apeldoorn) het wel heel makkelijk vinden dat ik aanwezig ben en pas in de namiddag komen opdagen alsof ik geen vrije dag mag genieten.

Het is bar en boos wat ik met regelmaat zie, ook als Ab niet nog aanwezig is, dat ik wordt genegeerd als ik zeg te wachten puur omdat Ab dat had gedrongen aanwezig te zijn. (Bolsward) Ik werd op een manier bejegend alsof ik niet helemaal spoorde en ben toen weggegaan want ik stond ongeveer te koken van woede… en deed even een tukkie achter in de bus elders ver van de tent. Ook ben ik een keer naar huis gereden omdat ik pontificaal werd genegeerd door alle aanwezigen.. maar wist niet dat er narcistische mensen aanwezig waren en die ik overigens niet bij naam zal benoemen want daar rekent God wel mee af.

Eenmaal weer terug in de Evangelische Maranatha Gemeente heb ik een periode dat ik zwaar depressief ben en uit het leven wil stappen en ik begin mijn dierbare spullen weg te geven waaronder een zodiac met motor. Vreemd hoor, toen had ik alle aandacht en stonden ze ongeveer in drie rijen voor mijn deur. (Dit was echter nog in de tijd dat Peter nog leefde – hij immers vroeg wat er met me loos was).

Hij adviseert me met een shrink te gaan praten, mede omdat geregeld de tranen van mijn gezicht liepen. De eerste christelijke shrink begint te huilen als ik slechts een weinig van mijn jeugd vertel, de 2e begint te hyperventileren, ongeveer acht of negen shrinks van het Riagg vluchten zonder wat te zeggen uit de kamer en de intake duurt zo ongeveer een jaar lang eer ik bij een lul van een shrink terecht kom, die ik na de 3e maal zelf ontsla van zijn dienst en de navolgende die ik via mijn huisarts kreeg bleek achteraf ook niet in staat me te helpen, maar als ze zouden zeggen dat er geen geld voor was zou ik het ook hebben geloofd.

Het is 2012 dat ik twee zusters annex vriendinnen tref met een half jaar als tussen pauze waarvan ik ontdek dat zij beide eveneens narcisten zijn en sluip bij beide ‘s ochtends vroeg het huis uit en laat ze faliekant barsten, dankzij hun leugens, wellicht tezamen met tal van die narcist zijn word ik bij het Nederlands Bijbelstudie Centrum en bij de Evangelische Maranatha Gemeente geëxcommuniceerd. Iedereen die ik kende geloven nu massaal de leugen!

Ik dacht nog één vriend/broeder te hebben en ook deze blijkt ook een narcist! Tegen de muur met die klootzak, peloton is niet nodig, ik schiet ‘m zelf wel in zijn buik!!

Het is dat ik weet dat het niet zo lang meer duurt, ik had de laatste beloofd geen zelfmoord meer te trachten te plegen, de laatste keren was dat ik 53 en 54 was. Sinds 2018 is het met mijn gezondheid hard achteruit gegaan, en veelvuldig heb ik erover na gedacht. Ik ken immers alle methoden maar omwille Pastor Billy Crone weet ik genoeg dat het dit jaar of volgend jaar gebeuren, dus houd ik het nog maar even vol.

Zes weken na mijn bekering vraagt mijn vader of ik mee ga varen? In plaats van een rondje Noord-Holland vraag ik de andere richting en stomen/zeilen naar het zuiden, verblijven een nacht in Stellendam. Op de eb- of vloedstroom (dat weet ik niet meer) varen we naar Zeebrugge en op de fiets vervolgen we de weg naar Knokke-Heist om daar inkopen te doen. De volgende morgen voeren we naar Duinkerke waren we enkele dagen verblijven. Van Duinkerke stel ik wederom de Decca in na wat geschuif met een parallel-liniaal op de zeekaart naar Ramsgate. Terwijl ik sta te koken word ik boven geroepen en mijn vader wijst naar voren en vraagt wat of dat te betekenen heeft? Op een spiegelgladde zee zie ik woelig water voor de boeg. Ik had geen flauw idee dat het een zandbank was, een duik in het vooronder wees uit dat we van pakweg 20 meter diepte ineens naar de 3 meter floepte, de dieptemeter gaf een schrille toon en we waren er rap overheen. Op onze weg kwamen we ook nog een lichtschip tegen en vergeet de brulboeien bij Duinkerke die geleken op het geloei van een eenzame koe.

In Ramsgate zijn we naar ik weet ongeveer een week gebleven, voeren toen naar Lowestoft. Daar bleven we slechts één dag, de volgende morgen zouden we stevenen naar IJmuiden en ik wist dat we elkander zouden moeten aflossen, maar eerst moest ik vragen hoeveel wind we morgen zouden hebben. De havenmeester zei dat we de motor erbij moesten zetten want de wind was 3 knots. De volgende morgen woei het windkracht 6 en zou nog groeien.

Mijn vader vroeg of ik het durfde en ik vroeg of de boot het hebben kon? De boot was zo gebouwd dat hij ons vér voorbijging. Durf jij het aan vroeg ik mijn vader en wees hem erop dat hij bevattelijker was dan ik wat zeeziekte aanging?

Ondanks het commentaar op de kade een dag te wachten voeren we toch het ruime sop in en hadden we eerst de wind op de kop, omdat bij Lowestoft pal voor de haven een grote zandbank lag waar we omheen moesten varen, eenmaal er voorbij hadden we Noordwest acht en vlogen we met 17 knots en 10 Ton waterverplaatsing snellijk door ze zee.

Het werd nacht en ik zou de eerste wacht nemen. Herrie van de kabels tegen de mast, de golven tegen het schip stierf alle geluid ineens weg? Op de top van een golf kon je lichtjes in de verte van andere boren en schepen zien, in het dal was het donker en toen werd het ineens stikdonker en hoorde ik een stem dreigend in mijn hoofd spreken. Het was satan himself die niet blij bleek te wezen met mijn vertrek en ik voelde een dreiging van boven en zag een Condor met opengesperde klauwen naar beneden komen en werd zó bang dat ik wist de Heer nodig te hebben, het Onze Vader verstomde bij de 3e regel, ik wist de rest niet, maar ineens werd de zee verlicht, oranje van kleur en bijna gelijk als aan daglicht. Mijn vader die vanuit het vooronder kwam en vroeg hoe of het ging, zei ik fantastisch en zei niks wat was gepasseerd maar vroeg wel vanwaar dat licht kwam en quasie nonchalant zei hij dat een booreiland achter de horizon aan het affakkelen was, en ik wist dat het op bevel van God was.

‘s Middags voeren we de haven van IJmuiden binnen en passeerde ons een bootje met de naam Psalm 24. Meer bevestiging kon ik niet krijgen!

Inmiddels heb ik al heel veel wonderen aanschouwd en je kan mij niet meer wijs maken dat God niet bestaat want ik weet heel zeker dat Hij bestaat en dat Zijn Liefde wondergroot is!!

Updated: December 30, 2019 — 7:08 am
My CMS © 2018 Frontier Theme