Ik ben in de hemel

I am in heaven

Category: Brochures

De Levende Steen

De titel van deze brochure doet eigenlijk wel een beetje vreemd aan. De ”levende steen”. Een steen die leeft, dat kan toch niet zou je zeggen. En wie dat zegt heeft gelijk. Naar onze begrippen is een steen een hard stuk natuurlijk materiaal, waarin weinig leven valt te bespeuren. Toch is de titel nog niet zo gek, temeer als we bedenken, dat het begrip ”levende steen” rechtstreeks uit de Bijbel is overgenomen. Om precies te zijn uit de eerste brief van de apostel Petrus:

”En komt tot Hem, de levende steen, door mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar…” (1 Petrus 2:4).

Als wij deze tekst in z’n verband lezen komen we al spoedig tot de ontdekking wat Petrus (wiens naam wonderlijk genoeg vertaald wordt met “rots”), met die levende steen bedoelt. Of beter gezegd, Wie hij daarmee bedoelt, want het gaat hier om niemand minder dan de Zoon van God, Jezus Christus, de Rots aller eeuwen. Hij wordt hier als opgestane Heer, de levende steen genoemd, waarmee direct is aangegeven, dat het dus niet om de steen zelf gaat, maar om Hem van wie de steen een beeld is: Christus, de Zoon van de levende God.
Die steen komen wij in de Bijbel vaak tegen. Het is bijzonder interessant en leerzaam om (aan de hand van de concordantie) de teksten na te lezen, waar over een steen of stenen gesproken wordt.

  • In Genesis 2:12 bijv. waar we het woord voor het eerst tegenkomen als de steen Chrysopraas, in het land Chavila.
  • In Gen.11 vinden wij de steen in verband met de mensheid, die van plan is een stad te bouwen en een toren!
  • We lezen van Jacob in Gen.28, dat hij met zijn hoofd op een steen lag, toen hij droomde van een geopende hemel. Een steen die hij de volgende morgen tot een ‘opgerichte steen’ stelde en de plaats noemde: Bethel ( = Huis van God).
  • Samuël richtte eveneens een steen op tussen Mispa en Sen, nadat God de Filistijnen had verjaagd: Eben-Haëzer, de steen der hulpe (1 Sam.7:12).
  • De reus Goliath, voor wie het leger van Israël sidderde, werd door een eenvoudige herdersjongen verslagen, met behulp van een steen! (1 Sam.17).
  • Nebukadnezar, de koning van Babel, werd verontrust in zijn geest, toen hij een (profetische) droom ontving over een groot (staten)beeld. Het is in die droom “de steen, die zonder toedoen van mensenhanden losraakte” en het beeld verbrijzelde.

Ook in het Nieuwe Testament komen wij de steen nog regelmatig tegen, tot in het laatste Bijbelboek toe, waarin de Here Jezus belooft:

“Wie overwint, hem zal Ik geven het verborgen manna, en Ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet dan die hem ontvangt” (Openb.2:17).

Als Johannes tenslotte de nieuwe hemel en aarde in zicht krijgt, wordt hij door een engel uitgenodigd om het nieuwe Jeruzalem te aanschouwen:

“Kom hier, en ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God; en zij had de heerlijkheid Gods en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente, als de  kristalheldere diamant… En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei edelgesteente versierd” (Openb.21:9-10 en 19).

De steen heeft in de Bijbelse geschiedenis altijd een belangrijke rol gespeeld en zal dat in de toekomst ook doen, en dan in het bijzonder als de levende steen in de Persoon van onze Here Jezus Christus.

(more…)

Updated: July 4, 2020 — 2:59 pm

7 en 33

In Daniël 9 : 25 wordt vermeld wanneer de zeventig weken zouden beginnen. Vanaf het moment, dat het woord uitging om “te doen terugkeren en Jeruzalem te bouwen”, zouden 7 en 62 weken verlopen.
Ze worden samen genoemd. Het gaat om totaal 69 aaneengesloten weken.

Op het moment dat dat woord is uitgegaan mochten een aantal Joden naar het land terugkeren. Toen begon een periode van zeventig weken (490 jaar). Ná die zeventig weken zou alle ongerechtigheid van Israël verzoend zijn en zou er een eeuwige gerechtigheid zijn aangebracht.

Gedurende de 69 weken zou men wederkeren en de stad Jeruzalem (her)bouwen. Na die 69 weken zou de Messias uitgeroeid worden. Het is zeer opmerkelijk dat er niet staat “in de zeventigste week”.

Tot het einde toe zou er krijg (= oorlog) zijn. Dit wordt nog steeds ná de 69 weken genoemd. De zeventigste week is in deze profetie van Daniël 9 nog steeds niet genoemd. Die laatste week wordt pas in vers 27 genoemd. Dit betekent dat er een bepaalde tijd verloopt tussen het einde van de 69 weken en het begin van de zeventigste week.

Tot op “Messias de Vorst” vinden we een aaneengesloten periode van 69 weken (= 483 jaar). Deze 69 weken waren – volgens Sir Robert Anderson in “The coming Prince” – exact (tot op de dag nauwkeurig!) voorbij op de dag dat de Heer Jeruzalem naderde. Dit staat bekend als de zogenaamde intocht in Jeruzalem.

(more…)

Updated: June 14, 2020 — 11:42 pm
My CMS © 2018 Frontier Theme