Y Gwir yn erbyn y byd

De Waarheid tegen de wereld

Category: Bijbelstudie

Bijbelstudies van ‘t NBC

Het Israël van God

I. lsraëls verleden

‘De Here maakt Jakob Zijn Woorden bekend, Israël Zijn inzettingen en Zijn rechten — Alzo heeft Hij aan geen volk gedaan’. Psalm 147 : 19-20.

U weet natuurlijk dat bovenstaande tekst betrekking heeft op Israël, het uitverkoren volk van God. Deze woorden vermelden een feit, dat zelfs de meest critische Bijbellezer of geschiedvorser zal moeten erkennen.

De Jood is het grote wonder in de wereldgeschiedenis; een wonder, dat zonder rekening te houden met God, evenmin te verklaren is als het ontstaan van het heelal.

Vier onverklaarbare wonderen

Er zijn vier mysteries, die zonder inschakeling van God, volkomen onverldaarbaar zijn.

 1. De Bijbel
  Het eerste is de Bijbel zelf. Hoe is het te verklaren, dat de Bijbel door de eeuwen heen zulk een geweldige invloed op de wereld ge-had heeft, tenzij men aanneemt, dat hij het boek van God is. Als de Bijbel een product van de menselijke geest was, dan rijst on-middellijk de vraag, waarom de mensheid in zijn eeuwenlange be-gaan niet nog een ander gelijkwaardig boek heeft voortgebracht. De Bijbel is echter uniek en met geen ander boek te vergelijken. Zijn invloed in de wereld is nimmer door enig ander boek geëvenaard.
 2. De Jood
  Het tweede mysterie, dat zonder God onmogelijk te begrijpen is, betreft het wonder, waarmee wij ons hier in het bijzonder willen bezighouden — het probleem van de Jood.
 3. Het Heelal 
  Het derde mysterie, dat zonder de gedachte aan God absoluut onverklaarbaar is, betreft het heelal. Geen enkele wetenschappelijke theorie kan uiteindelijk ontkomen aan de noodzakelijkheid van een grote eerste oorzaak. Als men van de gedachte uitgaat, dat alles, wat nu bestaat, langzamerhand is voortgekomen uit één oercel (evolutie), dan is men toch nog gedwongen het ontstaan van die oercel te verklaren en heeft men God dus eigenlijk alleen maar enige eeuwen teruggedrongen. Hoe men ook redeneert, altijd stuit men op God. De schepping is het zichtbare bewijs van het bestaan van de Schepper. De zienlijke dingen getuigen met grote kracht van de Onzienlijke God.
 4. De Persoon van de Here Jezus
  Het vierde geheimenis is de uitzonderlijke persoonlijkheid van de Here Jezus. ‘Deze verborgenheid is groot’! Zijn geboorte, Zijn leven, Zijn werken, Zijn dood en Zijn opstanding zijn door het menselijk verstand niet te verklaren.
  Als wij echter al deze problemen zien in het licht van de almachtige God, dan worden zij, hoewel in zekere zin ‘geheimenissen’, toch aanvaardbaar.

De Joden – het wonder in de wereldgeschiedenis

Wij hebben reeds opgemerkt, dat het Joodse volk het grote wonder in de wereldgeschiedenis is. Iedereen zal dat moeten toegeven. Tracht u eens in te denken, voor welke ontzaglijke problemen een serieuze en objectieve onderzoeker van de Joodse geschiedenis komt te staan! Het Joodse volk is het oudste volk van de wereld; zo oud, dat de bekende Britse staatsman Benjamin Disraeli destijds tot een hooggeplaatst edelman, die hem beschimpte vanwege zijn Joodse afkomst, kon zeggen: ‘Mijnheer, u beroemt zich op uw oude stamboom; maar bedenk, dat in de aderen van de geringste Jood bloed stroomt, waarbij vergeleken het bloed van de hoogste edelman slechts slootwater is’. —

En toch, hoewel het oudste volk, zijn de Joden tevens het modernste volk van de wereld. Geen mens van moderne tijden is moderner dan de Jood. Hij staat vooraan in de moderne samenleving. Hoewel eeuwenlang verstrooid onder alle volken, zonder een nationaal centrum, zonder een eigen hoofdstad, zonder een eigen regering, zonder een nationale vlag, zonder enig werelds of godsdienstig trefpunt — wist de Jood toch in alle tijden en onder alle omstandigheden zich naar voren te dringen en de hoogste maatschappelijke posities te bezetten, overal ter wereld waar hem dat werd toegestaan. Hier werd hij minister, ginds bankier, dan weer medicus, componist of schrijver — maar altijd in de voorste rijen van het maatschappelijk leven, zonder evenwel in dat leven te zijn opgelost of verdwenen.
Eeuwenlang het voorwerp van onredelijke en duivelse haat: vervolgd, uitgeplunderd en beknot in al zijn natuurlijke rechten; gediscrimineerd en vertrapt — heeft hij zich toch nimmer laten drijven tot haat, ontrouw ot verzet. Overal Waar de Jood woonde, was hij trouw en loyaal jegens de overheid, waaronder hij leefde. Zelfs onder de bitterste vervolgingen en provocaties werd de Jood nimmer gevonden onder de nihilisten en nam hij nimmer deel aan georganiseerde samenzweringen tegen het bestaande regime.

Alle andere oude volken zijn daarentegen ten onder gegaan door de wet van degeneratie. Maar deze onbuigzame wet, hoe onverbiddelijk ook in zijn uitwerking op de heiden, heeft de Jood nimmer kunnen aantasten. Drieduizend jaar lang heeft de Jood gezien, hoe de overweldigers en onderdrukkers van zijn volk geleidelijk aan macht en invloed verloren en tenslotte geestelijk en zedelijk geheel ten onder gingen —maar zelf overleefde hij alle lijden en beproevingen en bleef hij bijzonder vitaal en levenslustig. En iedereen kan voor zichzelf constateren, dat de Jood ook vandaag in de twintigste eeuw weer een zeer belangrijke rol speelt in de ontwIlclding van het wereldgebeuren.
Door al deze dingen is de Jood vandaag het grote wonder van de wereldgescihiedenis, onverklaarbaar voor het menselijk verstand.

(more…)

Updated: July 11, 2018 — 1:10 pm

7 en 33

In Daniël 9 : 25 wordt vermeld wanneer de zeventig weken zouden beginnen. Vanaf het moment, dat het woord uitging om “te doen terugkeren en Jeruzalem te bouwen”, zouden 7 en 62 weken verlopen. Ze worden samen genoemd. Het gaat om totaal 69 aaneengesloten weken.

Op het moment dat dat woord is uitgegaan mochten een aantal Joden naar het land terugkeren. Toen begon een periode van zeventig weken (490 jaar). Ná die zeventig weken zou alle ongerechtigheid van Israël verzoend zijn en zou er een eeuwige gerechtigheid zijn aangebracht.

Gedurende de 69 weken zou men wederkeren en de stad Jeruzalem (her)bouwen. Na die 69 weken zou de Messias uitgeroeid worden. Het is zeer opmerkelijk dat er niet staat “in de zeventigste week”.

Tot het einde toe zou er krijg (= oorlog) zijn. Dit wordt nog steeds ná de 69 weken genoemd. De zeventigste week is in deze profetie van Daniël 9 nog steeds niet genoemd. Die laatste week wordt pas in vers 27 genoemd. Dit betekent dat er een bepaalde tijd verloopt tussen het einde van de 69 weken en het begin van de zeventigste week.

Tot op “Messias de Vorst” vinden we een aaneengesloten periode van 69 weken (= 483 jaar). Deze 69 weken waren – volgens Sir Robert Anderson in “The coming Prince” – exact (tot op de dag nauwkeurig!) voorbij op de dag dat de Heer Jeruzalem naderde. Dit staat bekend als de zogenaamde intocht in Jeruzalem.

(more…)

Updated: July 11, 2018 — 1:11 pm
My CMS © 2018 Frontier Theme