Ik ben in de hemel

I am in heaven

Category: Bijbelstudie

‘Niemand is zo blind als degenen die weigeren te zien.’

The Proverbs of John Heywood

Een oud Engels spreekwoord toegeschreven aan John Haywood (1546) maar heeft zijn wortels in de Bijbel.

Matthew 13:13, Jeremiah 5:21

John Heywood was een vooraanstaande hoveling in het Engelse Tudor en was in zijn tijd vooral bekend als toneelschrijver en muzikant. Hij was een favoriet aan de hoven van Henry VIII, Edward VI, Mary I en Elizabeth I, wat verrassend is gezien de veranderende religieuze loyaliteiten en de rechtlijnige wispelturigheid van de meeste Tudor-vorsten. Hij overleefde de tachtig zonder dat iemand ‘met zijn hoofd’ schreeuwde – hoewel hij op een gegeven moment werd veroordeeld tot ophanging, alleen om gratie te krijgen en vrij te lopen op het elfde uur.

De toneelstukken van Heywood zijn nu grotendeels vergeten en geen van zijn muziek overleeft. Het is als lexicograaf dat we hem nu het beste kennen en hij verzamelde en publiceerde verschillende uitgebreide spreuken en epigrammen die in Tudor Engeland werden gebruikt, waardoor latere geleerden een onschatbare bron kregen. In 1546 publiceerde hij de grootste en bekendste hiervan: een dialoog over de nomber als gevolg van alle prouerbes in de Engelse taal. De spreuken die het opsomt zijn verspreid in lange discursieve teksten in de vorm van rijmende coupletten.

Het boek was een van de eerste teksten die voortkwamen uit de Londense Fleet Street, die later het centrum van de Engelse krantenindustrie werd. Het frontispice vertelt ons dat het “was bedrukt in Londen in Fletestrete door Thomas Berthelet prynter aan de kynges hyghnesse”.

Updated: July 7, 2020 — 11:56 pm

De “opname” van de Gemeente

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig tot lering voor diegene die in de Rechtvaardigheid is.
Opdat de mens Gods volwassen zal zijn, toegerust tot elk goed werk. (vrij naar 2 Timótheüs 3 : 16, 17)

1 Thessalonicenzen 4

17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.

Zondermeer is de “opname van de Gemeente” een van de meest besproken onderwerpen onder degenen die uitzien naar de “dag dat ik Hem ontmoeten mag”. Er wordt veel over “de opname” gesproken, geschreven en zelfs op film
gezet. Uiteraard staat het moment van deze gebeurtenis in de belangstelling; de Bijbel laat ons immers niet in het ongewisse over de tijd waarin wij nu verkeren. Is het voor, tijdens of na de Grote Verdrukking dat wij “de Heer tegemoet
zullen gaan in de lucht”? Deze discussies omtrent het hoe en het tijdstip, vertroebelen helaas vaak waar het echt over zou moeten gaan.

Wat is “de opname” eigenlijk? Hoe ziet “de opname” eruit en wie zijn erbij betrokken? Waartoe dient deze gebeurtenis? Deze vragen vergen Bijbelstudie, omdat er alleen in het bovenstaande vers gesproken wordt over “opgenomen worden in de wolken”. De andere Schriftgedeelten wijzen ons echter heel duidelijk waar het echt om gaat. Dat is “onze openbaring voor de rechterstoel van Christus”. Die zaligheid met eeuwige heerlijkheid, brengt met zich mee dat wij het aardse lichaam in een “flits” zullen afleggen ten gunste van een veranderd en verheerlijkt hemels lichaam. Daarmee mogen wij verder in de positie waarin wij sinds onze wedergeboorte gezet zijn. Dit onvergankelijke leven ín Christus, ín de hemel, zal bij de wederkomst van Christus uit de lucht, getoond worden aan Israël en de volken.

Lees verder

Updated: June 24, 2020 — 10:48 am

Different Hollow Earth

Gen 1:1  In the beginning God created the heaven and the earth.

Unfortunately, few people are aware of the Biblical worldview. This is primarily due to the lack of publicity. Those who believe this worldview generally feel little need to publish anything about it. There exist just a few publications about. Whoever believes this worldview is generally very careful to bring it up because hardly anyone is interested in it.

Obviously, it is much more important to reach out to people with the gospel so that they can be eternal It is more important when people have come to faith that they are Christ and His work in regard to get to know the new creation. The Biblical image of the ancient creation is in view of eternity of minor importance.

God’s plan of salvation is central to the Scriptures, carried out through the Lord Jesus Christ and connection keeping in mind the new creation. It is however also true that all biblical truths the biblical image of creation confirmed and illustrated. Knowing this Biblical world view is therefore highly recommended for a good understanding of the scriptures.

1 Introduction

This study is different from other biblical topics because it is not is primarily aimed at the Lord Jesus Christ, nor at the work that He does have done. It is not a study of the new creation, but of the ancient creation, especially about the appearance of the ancient creation.

Man has a high opinion of himself and of everything he has accomplished. This is especially true for “science”. Human science is not real science. It is technology. Nowadays, people can do a lot in technical terms. Speaking to man, one can admire it. However, it has nothing to do with “knowledge”. People often do things without knowing whether something works. Sometimes it does work and sometimes it does not. Usually people do not know why it works. Man has observed a lot in practice, which has enabled him to construct many things.

This has nothing to do with real knowledge. Western man generally looks down on peoples who have no technological knowledge. They are referred to as “backward area” or “developing country”. Western man sees it as the highest good to spread his achievements among those peoples. However, it is quite possible that much more knowledge is available to them than to Western people.

Man, as a rule, does not get to real knowledge because he does not know why things are the way they are. This is mainly due to the misuse of technical “knowledge”. Man is concerned with things that are in fact of zero and no value. Technology allows man to flee from reality. He is engaged in a dream world that does not really exist. In practice, he is not interested in reality at all. Man is only interested in things that make him better. Whether that is the truth or not does not matter at all.

This study is about truth. It’s about what reality looks like. This study deals with the old creation, especially the shape of this old creation and why it was created that way. It is not a question of whether it is in accordance with what we observe in practice. Nor is it intended to improve yourself. This study focuses on what the Bible teaches; without all modern “knowledge”. The starting point is: believe in what God has communicated in His Word. There is no chapter in the Bible find, where it is specially communicated how the old creation in sitting together. There are many chapters that deal with the new creation. Paul in particular pays a lot of attention in his letters to the way in which an old creation becomes a new creation. We do not find such chapters in connection with the old creation, which is understandable because the Bible teaches us that the old creation disappears and that a new creation is created.

The creation of the old creation actually takes only one verse:

Genesis 1: 1 1 In the beginning God created the heavens and the earth.

Here and there the Bible makes mention of it coming about come from the old creation, but no further attention is paid to it. God created heaven and earth, but it does not state how He did it. How it continued with that ancient creation is told (the earth became desolation, idleness and darkness; Genesis 1: 2). God tells in detail how He creates a new creation.

It is necessary for this study to go through the entire Bible, for there is no separate chapter in the Bible dealing with the ancient creation. It is dangerous to pick a text from the Bible here and there, because in this way everything can be “proved”. In this study it is necessary to look up texts that speak about heaven and earth.

Conclusions can be drawn from the choice of words. It is the only way for this study. The Bible does not start from what people see! The very essence of the Bible is that man must believe what he does not see (John 20:29). Man sees what is in mind (1 Samuel 16: 7), but that is not positive. Man should believe what the Word of God says. Man should not start from what he sees, but from what he hears (Romans 10: 8-14).

Romans 10:17  So then faith is by hearing, and hearing by the word of God.

If you want to know more and you are “Born Again” please add to the website of Marja and Colin, they do translation work and ask if they want to translate the study of the Hollow Earth for you.

Updated: June 4, 2020 — 1:14 pm

Bible Panorama

The main idea is …

From “the world at that time” (2 Peter 3:6) and “In the beginning God created the heavens and the earth” (Genesis 1:1) until “a new heaven and a new earth” (Revelation 21:1) God has laid down his salvation plan in His word. The Bible displays us the panorama of events that are behind us as well as before us. A good insight in the dispensations and the position, history and future of the people of Israel as well as of the Church, is essential to sound Bible Study.
This booklet is an adequate aid to illustrate the central themes of God’s salvation plan quickly and clearly. It can serve as a basis for comparing Scripture with Scripture and for “rightly dividing the word of truth” (2 Timothy 2:15). Download

Updated: May 17, 2020 — 4:58 pm

De Bijbelse leer aangaande “de opname van de Gemeente” wordt sinds mensenheugenis vertroebeld.

De Bijbelse leer aangaande “de opname van de Gemeente” wordt sinds mensenheugenis vertroebeld. Niet slechts door de wat ambivalente uitdrukking, die associaties oproept met ziekenhuizen en geluidsstudio’s, maar vooral door onwetendheid aangaande het grote verschil tussen het nog steeds niet gekomen Koninkrijk van Christus enerzijds, en de Gemeente (de Kerk) in onze dagen anderzijds. En dan zwijgen wij maar over de vóór-Christelijke, oudtestamentische, periode. Het onderscheid tussen deze perioden uit de heilsgeschiedenis maakt de opname van de Gemeente (Entrückung der Gemeinde, Rapture of the Church) een noodzakelijke en begrijpelijke gebeurtenis, die bepaald niet het einde van de Gemeentelijke loopbaan markeert, maar veeleer het begin daarvan. Wat ons als Gemeente wacht, is “de verlossing van ons lichaam”, onze “openbaring voor de rechterstoel van Christus” en onze “aanstelling tot zonen”. En dat niet slechts als eindpunt van het aardse leven, maar als de start van onze betrokkenheid bij de openbaring van Christus en Zijn Koninkrijk.

The Monnet Plan

Jean Monnet, Commissioner-General of the French National Planning Board, considered that prosperity and social progress depended absolutely upon closer economic ties between European States. This conviction was drawn from his considerable international experience, from the lessons learned from the War, and from his close ties with American businessmen and diplomats. In particular, he was the French Provisional Government’s representative in the European Coal Organisation (ECO) and was responsible for negotiating, with the Americans, the allocation of Marshall Plan funds for the modernisation of France. Read more

Updated: February 20, 2020 — 10:27 pm

WEDERGEBOORTE FOR DUMMY’S

Johannes 3:1-8

En er was iemand uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodémus een overste der Joden, deze kwam des nachts tot Hem en zeide tot Hem: “Rabbi, wij weten, dat Gij van God gekomen zijt als leraar want niemand kan die tekenen doen welke Gij doet, tenzij God met hem is.” Jezus antwoordde en zeide tot hem.- “Voorwaar, voorwaar ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.”

Nicodémus zeide tot Hem: “Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? “Jezus antwoordde: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest kan hij het Koninkrijk Gods niet binnen gaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is Geest. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.”

Ja zegt de Here Jezus: ‘Als je niet wederom geboren wordt…? Wat is dat een moeilijk woord, hè? “Wedergeboorte”. Begrijp je eigenlijk wel, wat de Here Jezus er precies mee bedoelt? Waar het hier om gaat?
Weet je, dat dit gesprek met Nicodémus het meest onbegrepen gesprek voor ons is? Maar dat dit gesprek een van de voornaamste gesprekken is tussen de Here Jezus en mij? En dat degene die het gesprek begrepen heeft het nog maar het liefst ver van zich af wil schuiven?
We gaan met elkaar dit woord wedergeboorte, dit moeilijke woord, bekijken en er dan een ander duidelijker woord voor in de plaats zetten, want het is nooit de bedoeling van de Heer geweest, dat we Zijn gesprek met ons niet zouden begrijpen. De betekenis van wedergeboorte is gewoon: “opnieuw geboren worden”.
Weder betekent: “Opnieuw”.
Weder betekent: “Nog een keer”
Weder betekent ook: “Terug”.

Wat eenvoudig hè? Kijk, als je nóg een keer geboren moet worden houdt dit in, dat het de eerste keer niet goed, niet volledig gebeurd is, dat er een tweede, een betere geboorte op moet volgen. En als weder ook betekent “terug” dan ligt daarin opgesloten, dat we helemaal terug moeten naar het beginpunt. Zullen we nu met elkaar afspreken, dat we een streep zetten door het woord wedergeboorte en dat we ervoor in de plaats zetten “opnieuw geboren”? “Opnieuw geboren” heeft dus dezelfde betekenis, maar is begrijpelijker voor ons. Nu we gezien hebben dat “opnieuw” ook betekent “terug”, gaan we samen terug naar het beginpunt en dan zijn we precies waar we wezen moeten.

(more…)

Updated: February 20, 2020 — 10:30 pm
My CMS © 2018 Frontier Theme