Ik ben in de hemel

I am in heaven

Openbaring 15

De engelen met de laatste plagen.

1 En ik zag een ander groot en wonderlijk teken in den hemel; [namelijk] zeven engelen, hebbende ade zeven laatste plagen; want in deze is de toorn Gods geeindigd.

a: Rev 11:14  Het tweede wee is weggegaan; ziet, het derde wee komt haast. 

2 En ik zag bals een glazen zee, met vuur gemengd; en die de overwinning hadden van het beest, en van zijn beeld, en van zijn merkteken, [en] van het getal zijns naams, welke stonden aan de glazen zee, hebbende de citers Gods;

b: Rev 4:6  En voor den troon was een glazen zee, kristal gelijk. En in het midden des troons, en rondom den troon, vier dieren, zijnde vol ogen van voren en van achteren.

3 En zij zongen het gezang van Mozes, den dienstknecht Gods, en het gezang des Lams, zeggende: cGroot en wonderlijk zijn Uw werken, Heere, Gij almachtige God, drechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Gij Koning der heiligen!

c: Psa 111:2  Gimel. De werken des HEEREN zijn groot; Daleth. zij worden gezocht van allen, die er lust in hebben.
Psa 139:14  Ik loof U, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken! ook weet het mijn ziel zeer wel. 

d: Psa 145:17  Tsade. De HEERE is rechtvaardig in al Zijn wegen, en goedertieren in al Zijn werken. 

eWie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam [niet] verheerlijken? Want Gij zijt alleen heilig; want alle volken zullen komen, en voor U aanbidden; want Uw oordelen zijn openbaar geworden.

e: Jer 10:7  Wie zou U niet vrezen, Gij Koning der heidenen? Want het komt U toe; omdat toch onder alle wijzen der heidenen, en in hun ganse koninkrijk, niemand U gelijk is. 

5 En na dezen zag ik, en ziet, fde tempel des tabernakels der getuigenis in den hemel werd geopend.

f: Rev 11:19  En de tempel Gods in de hemel is geopend geworden, en de ark Zijns verbonds is gezien in Zijn tempel; en er werden bliksemen, en stemmen, en donderslagen, en aardbeving, en grote hagel. 

6 En de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit den tempel, bekleed met rein en blinkend lijnwaad, en gomgord om de borst met gouden gordels.

g: Rev 1:13  En in het midden van de zeven kandelaren Een, den Zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden gordel; 

7 En een van de vier dieren gaf den zeven engelen zeven gouden fiolen, vol van den toorn Gods, Die in alle eeuwigheid leeft.
8 En de tempel werd hvervuld met rook uit de heerlijkheid Gods, en uit Zijn kracht; en niemand kon in den tempel ingaan, totdat de zeven plagen der zeven engelen geeindigd waren.

h: Exo 40:34  Toen bedekte de wolk de tent der samenkomst; en de heerlijkheid des HEEREN vervulde den tabernakel.
1Ko 8:10  En het geschiedde, als de priesters uit het heilige uitgingen, dat een wolk het huis des HEEREN vervulde.
Isa 6:4  Zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem des roependen; en het huis werd vervuld met rook.

Updated: March 16, 2020 — 11:21 am
My CMS © 2018 Frontier Theme