Ik ben in de hemel

I am in heaven

Spreuken 9

De maaltijd der Wijsheid

1 De opperste Wijsheid heeft Haar huis gebouwd; Zij heeft Haar zeven pilaren gehouwen.
2 Zij heeft Haar slachtvee geslacht. Zij heeft Haar wijn gemengd; ook heeft Zij Haar tafel toegericht.
3 Zij heeft Haar dienstmaagden uitgezonden; Zij nodigt op de atinnen van de hoogten der stad:

a: Spr 8:2 Op de spits der hoge plaatsen, aan den weg, ter plaatse, waar paden zijn, staat Zij;

4 Wie is slecht? Hij kere zich herwaarts! Tot de verstandeloze zegt Zij:
5 Komt, eet van Mijn brood, en drinkt van den wijn, [dien] Ik gemengd heb.
6 Verlaat de slechtigheden, en leeft; en treedt in den weg des verstands.
7 Wie den spotter tuchtigt, behaalt zich schande; en die den goddeloze bestraft, zijn schandvlek.
bBestraf den spotter niet, opdat hij u niet hate; bestraf den wijze, en hij zal u liefhebben.

b: Mat 7:6 Geeft het heilige den honden niet, noch werpt uw paarlen voor de zwijnen; opdat zij niet te eniger tijd dezelve met hun voeten vertreden, en zich omkerende, u verscheuren.

9 Leer den wijze, zo zal hij nog wijzer worden; onderwijs den rechtvaardige, zo zal hij in leer toenemen.
10 cDe vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid, en de wetenschap der heiligen is verstand.

c: Job 28:28 Maar tot den mens heeft Hij gezegd: Zie, de vreze des HEEREN is de wijsheid, en van het kwade te wijken is het verstand.
Psa 111:10 Resch. De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid; Schin. allen, die ze doen, hebben goed verstand; Thau. Zijn lof bestaat tot in der eeuwigheid.
Spr 1:7 De vrees des HEEREN is het beginsel der wetenschap; de dwazen verachten wijsheid en tucht.

11 Want door Mij zullen uw ddagen vermenigvuldigen, en de jaren des levens zullen u toegedaan worden.

d: Spr 10:27 De vreze des HEEREN vermeerdert de dagen; maar de jaren der goddelozen worden verkort.

12 Indien gij wijs zijt, gij zijt wijs voor uzelven; en zijt gij een spotter, gij zult het alleen dragen.
13 Een zotte vrouw eis woelachtig, de slechtigheid [zelve], en weet niet met al.

e: Spr 7:11 Deze was woelachtig en wederstrevig, haar voeten bleven in haar huis niet;

14 En zij zit aan de deur van haar huis, op een stoel, [op] de hoge plaatsen der stad;
15 Om te roepen degenen, [die] [op] den weg voorbijgaan, die hun paden recht maken, [zeggende]:
16 Wie is slecht? Hij kere zich herwaarts; en tot den verstandeloze zegt zij:
17 fDe gestolen wateren zijn zoet, en het verborgen brood is liefelijk.

f: Spr 20:17 Het brood der leugen is den mens zoet; maar daarna zal zijn mond vol van zandsteentjes worden.

18 Maar hij weet niet, dat aldaar gdoden zijn; haar genoden zijn in de diepten der hel.

g: Spr 2:18 Want haar huis helt naar den dood, en haar paden naar de overledenen.

Updated: November 21, 2019 — 4:23 pm
My CMS © 2018 Frontier Theme