Ik ben in de hemel

I am in heaven

Spreuken 4

Wijsheid en verstand.

1 Hoort, gij kinderen! de tucht des vaders, en merkt op, om verstand te weten.
2 Dewijl ik ulieden goede leer geve, verlaat mijn wet niet.
3 Want ik was mijns vaders zoon, ateder, en een enige voor het aangezicht mijner moeder.

a: 1Kr 29:1 Verder zeide de koning David tot de ganse gemeente: God heeft mijn zoon Salomo alleen verkoren, een jongeling en teder; dit werk daarentegen is groot, want het is geen paleis voor een mens, maar voor God, den HEERE.

bHij nu leerde mij, en zeide tot mij: Uw hart houde mijn woorden vast, onderhoud mijn geboden, en leef.

b: 1Kr 28:9 En gij, mijn zoon Salomo, ken den God uws vaders, en dien Hem met een volkomen hart en met een willige ziel; want de HEERE doorzoekt alle harten, en Hij verstaat al het gedichtsel der gedachten; indien gij Hem zoekt, Hij zal van u gevonden worden; maar indien gij Hem verlaat, Hij zal u tot in eeuwigheid verstoten.

5 Verkrijg wijsheid, verkrijg verstand; vergeet niet, en wijk niet van de redenen mijns monds.
6 Verlaat ze niet, en zij zal u behoeden; heb ze lief, en zij zal u bewaren.
7 De wijsheid is het voornaamste; cverkrijg [dan] wijsheid, en verkrijg verstand met al uw bezitting.

c: Spr 23:23 Koop de waarheid, en verkoop ze niet, mitsgaders wijsheid, en tucht, en verstand.

8 Verhef ze, en zij zal u verhogen; zij zal u vereren, als gij haar omhelzen zult.
dZij zal uw hoofd een aangenaam toevoegsel geven, een sierlijke kroon zal zij u leveren.

d: Spr 1:9 Want zij zullen uw hoofd een aangenaam toevoegsel zijn, en ketenen aan uw hals.

10 Hoor, mijn zoon! en neem mijn redenen aan, en de jaren des levens zullen u vermenigvuldigd worden.
11 Ik onderwijs u in den weg der wijsheid; ik doe u treden in de rechte sporen.
12 In uw gaan zal uw tred niet benauwd worden, en indien gij loopt, ezult gij niet struikelen.

e: Psa 91:11 Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen.

13 Grijp de tucht aan, laat niet af; bewaar ze, want zij is uw leven.
14 fKom niet op het pad der goddelozen, en treed niet op den weg der bozen.

f: Psa 1:1 Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters;
Spr 1:10 Mijn zoon! indien de zondaars u aanlokken, bewillig niet;
Spr 1:15 Mijn zoon! wandel niet met hen op den weg; weer uw voet van hun pad.

15 Verwerp dien, ga er niet door; wijk er van, en ga voorbij.
16 Want zij slapen niet, zo zij geen kwaad gedaan hebben; en hun slaap wordt weggenomen, zo zij niet [iemand] hebben doen struikelen.
17 Want zij eten brood der goddeloosheid, en drinken wijn van enkel geweld.
18 Maar het pad der rechtvaardigen is gelijk een schijnend licht, voortgaande en lichtende tot den vollen dag toe.
19 De weg der goddelozen is als donkerheid, zij weten niet, waarover zij struikelen zullen.
20 Mijn zoon! merk op mijn woorden, neig uw oor tot mijn redenen.
21 Laat ze niet wijken van uw ogen, behoud ze in het midden uws harten.
22 Want zij gzijn het leven dengenen, die ze vinden, en een medicijn voor hun gehele vlees.

g: Spr 4:13 Grijp de tucht aan, laat niet af; bewaar ze, want zij is uw leven.

23 Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens.
24 Doe de verkeerdheid des monds van u weg, en doe de verdraaidheid der lippen verre van u.
25 Laat uw ogen rechtuit zien, en uw oogleden zich recht voor u heen houden.
26 Weeg den gang uws voets, en laat al uw wegen wel gevestigd zijn.
27 hWijk niet ter rechter [hand] of ter linkerhand, wend uw voet af van het kwade.

h: Deu 5:32 Neemt dan waar, dat gij doet, gelijk als de HEERE, uw God, u geboden heeft; en wijkt niet af ter rechter hand, noch ter linkerhand.
Deu 28:14 En gij niet afwijken zult van al de woorden, die ik ulieden heden gebiede, ter rechter hand of ter linkerhand, dat gij andere goden nawandelt, om hen te dienen.

Updated: November 21, 2019 — 3:55 pm
My CMS © 2018 Frontier Theme