Ik ben in de hemel

I am in heaven

Spreuken 16

De HEERE bestuurt alle dingen

1 De amens heeft schikkingen des harten; maar het antwoord der tong is van den HEERE.

a: Spr 16:9 Het hart des mensen overdenkt zijn weg; maar de HEERE stiert zijn gang.
Spr 19:21 In het hart des mans zijn veel gedachten; maar de raad des HEEREN, die zal bestaan.
Spr 20:24 De treden des mans zijn van den HEERE; hoe zou dan een mens zijn weg verstaan?
Jer 10:23 Ik weet, o HEERE! dat bij den mens zijn weg niet is; het is niet bij een man, die wandelt, dat hij zijn gang richte.

bAlle wegen des mans zijn zuiver in zijn ogen; maar de HEERE weegt de geesten.

b: Spr 21:2 Alle weg des mensen is recht in zijn ogen; maar de HEERE weegt de harten.

cWentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden.

c: Psa 37:5 Gimel. Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken;
Psa 55:23 Werp uw zorg op den HEERE, en Hij zal u onderhouden; Hij zal in eeuwigheid niet toelaten, dat de rechtvaardige wankele.
Mat 6:25 Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding?
Luk 12:22 En Hij zeide tot Zijn discipelen: Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten zult, noch voor het lichaam, waarmede gij u kleden zult.
1Pe 5:7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

4 De HEERE heeft alles gewrocht om Zijns Zelfs wil; dja, ook den goddeloze tot den dag des kwaads.

d: Job 21:30 Dat de boze onttrokken wordt ten dage des verderfs; dat zij ten dage der verbolgenheden ontvoerd worden.

eAl wie hoog is van hart, is den HEERE een gruwel; fhand aan hand, zal hij niet onschuldig zijn.

e: Spr 6:17 Hoge ogen, een valse tong, en handen, die onschuldig bloed vergieten;
Spr 8:13 De vreze des HEEREN is, te haten het kwade, de hovaardigheid, en den hoogmoed, en den kwaden weg; Ik haat ook den mond der verkeerdheden.

f: Spr 11:21 Hand aan hand zal de boze niet onschuldig zijn; maar het zaad der rechtvaardigen zal ontkomen.

6 Door goedertierenheid en trouw wordt de misdaad verzoend; en door de vreze des HEEREN wijkt men af van het kwade.
7 Als iemands wegen den HEERE behagen, zo zal Hij ook zijn vijanden met hem bevredigen.
gBeter is een weinig met gerechtigheid, dan de veelheid der inkomsten zonder recht.

g: Psa 37:16 Teth. Het weinige, dat de rechtvaardige heeft, is beter dan de overvloed veler goddelozen.
Spr 15:16 Beter is weinig met de vreze des HEEREN, dan een grote schat, en onrust daarbij.

9 Het hart des mensen overdenkt zijn weg; maar de HEERE stiert zijn gang.
10 Waarzegging is op de lippen des konings; zijn mond zal niet overtreden in het gericht.
11 hEen rechte waag en weegschaal zijn des HEEREN; alle weegstenen des zaks zijn Zijn werk.

h: Lev 19:36 Gij zult een rechte wage hebben, rechte weegstenen, een rechte efa, en een rechte hin; Ik ben de HEERE, uw God, die u uit Egypteland uitgevoerd heb!
Deu 25:13 Gij zult geen tweeerlei weegstenen in uw zak hebben; een groten en een kleinen.
Deu 25:14 Gij zult in uw huis geen tweeerlei efa hebben, een grote en een kleine.
Spr 11:1 Een bedriegelijke weegschaal is den HEERE een gruwel; maar een volkomen weegsteen is Zijn welgevallen.
Spr 20:10 Tweeerlei weegsteen, tweeerlei efa is den HEERE een gruwel, ja die beide.
Spr 20:23 Tweeerlei weegsteen is den HEERE een gruwel, en de bedriegelijke weegschaal is niet goed.

12 Het is der koningen gruwel goddeloosheid te doen; want door gerechtigheid wordt de troon bevestigd.
13 De lippen der gerechtigheid zijn het welgevallen der koningen; en elkeen van hen zal liefhebben dien, die rechte dingen spreekt.
14 iDe grimmigheid des konings is [als] de boden des doods; maar een wijs man zal die verzoenen.

i: Spr 19:12 Des konings gramschap is als het brullen eens jongen leeuws; maar zijn welgevallen is als dauw op het kruid.
Spr 20:2 De schrik des konings is als het brullen eens jongen leeuws; die zich tegen hem vergramt, zondigt tegen zijn ziel.

15 kIn het licht van des konings aangezicht is leven; en zijn welgevallen is als een wolk des spaden regens.

k: Spr 19:12 Des konings gramschap is als het brullen eens jongen leeuws; maar zijn welgevallen is als dauw op het kruid.

16 lHoeveel beter is het wijsheid te bekomen, dan uitgegraven goud, en uitnemender, verstand te bekomen, dan zilver!

l: Job 28:15 Het gesloten goud kan voor haar niet gegeven worden, en met zilver kan haar prijs niet worden opgewogen.
Psa 19:11 Zij zijn begeerlijker dan goud, ja, dan veel fijn goud; en zoeter dan honig en honigzeem.
Psa 119:72 De wet Uws monds is mij beter, dan duizenden van goud of zilver.
Spr 3:14 Want haar koophandel is beter dan de koophandel van zilver, en haar inkomst dan het uitgegraven goud.
Spr 3:15 Zij is kostelijker dan robijnen; en al wat u lusten mag, is met haar niet te vergelijken.
Spr 8:11 Want wijsheid is beter dan robijnen, en al wat men begeren mag, is met haar niet te vergelijken.
Spr 8:19 Mijn vrucht is beter dan uitgegraven goud, en dan dicht goud; en Mijn inkomen dan uitgelezen zilver.

17 De baan der oprechten is van het kwaad af te wijken; hij behoedt zijn ziel, die zijn weg bewaart.
18 mHovaardigheid is voor de verbreking, en hoogheid des geestes voor den val.

m: Spr 11:2 Als de hovaardigheid komt, zal de schande ook komen; maar met de ootmoedigen is wijsheid.
Spr 17:19 Die het gekijf liefheeft, heeft de overtreding lief; die zijn deur verhoogt, zoekt verbreking.

19 Het is beter nederig van geest te zijn met de zachtmoedigen, dan roof te delen met de hovaardigen.
20 Die op het woord verstandelijk let, zal het goede vinden; nen die op den HEERE vertrouwt, is welgelukzalig.

n: Psa 2:12 Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen.
Psa 34:9 Teth. Smaakt en ziet, dat de HEERE goed is; welgelukzalig is de man, die op Hem betrouwt.
Psa 125:1 Een lied Hammaaloth. Die op den HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar blijft in eeuwigheid.
Isa 30:18 En daarom zal de HEERE wachten, opdat Hij u genadig zij, en daarom zal Hij verhoogd worden, opdat Hij Zich over ulieden ontferme, want de HEERE is een God des gerichts; welgelukzalig zijn die allen, die Hem verwachten.
Jer 17:7 Gezegend daarentegen is de man, die op den HEERE vertrouwt, en wiens vertrouwen de HEERE is!

21 De wijze van hart zal verstandig genoemd worden; en de zoetheid der lippen zal de lering vermeerderen.
22 Het verstand dergenen, die het bezitten, is oeen springader des levens; maar de tucht der dwazen is dwaasheid.

o: Spr 13:14 Des wijzen leer is een springader des levens, om af te wijken van de strikken des doods.

23 Het hart eens wijzen maakt zijn mond verstandig, en zal op zijn lippen de lering vermeerderen.
24 Liefelijke redenen zijn een honigraat, zoet voor de ziel, en medicijn voor het gebeente.
25 pEr is een weg, die iemand recht schijnt; maar het laatste van dien zijn wegen des doods.

p: Spr 14:12 Er is een weg, die iemand recht schijnt; maar het laatste van dien zijn wegen des doods.

26 De ziel des arbeidzamen arbeidt voor zichzelven; want zijn mond buigt zich voor hem.
27 Een Belialsman graaft kwaad; en qop zijn lippen is als brandend vuur.

q: Spr 12:18 Daar is een, die woorden als steken van een zwaard onbedachtelijk uitspreekt; maar de tong der wijzen is medicijn.

28 rEen verkeerd man zal krakeel inwerpen; en een oorblazer scheidt den voornaamsten vriend.

r: Spr 15:18 Een grimmig man zal gekijf verwekken; maar de lankmoedige zal den twist stillen.
Spr 26:21 De dove kool is om de vurige kool, en het hout om het vuur; alzo is een kijfachtig man, om twist te ontsteken.
Spr 29:22 Een toornig man verwekt gekijf; en de grammoedige is veelvoudig in overtreding.

29 Een man des gewelds verlokt zijn naaste, en hij leidt hem in een weg, die niet goed is.
30 sHij sluit zijn ogen, om verkeerdheden te bedenken; zijn lippen bijtende, volbrengt hij het kwaad.

s: Spr 6:13 Wenkt met zijn ogen, spreekt met zijn voeten, leert met zijn vingeren;
Spr 6:14 In zijn hart zijn verkeerdheden, hij smeedt te aller tijd kwaad; hij werpt twisten in.

31 De grijsheid is een sierlijke kroon; zij wordt op den weg der gerechtigheid gevonden.
32 De lankmoedige is beter dan de sterke; en die heerst over zijn geest, dan die een stad inneemt.
33 Het lot wordt in den schoot geworpen; maar het gehele beleid daarvan is van den HEERE.

Updated: November 22, 2019 — 11:53 am
My CMS © 2018 Frontier Theme