Ik ben in de hemel

I am in heaven

Spreuken 10

Zegen der gerechtigheid; vloek der zonde.

1 De spreuken van Salomo. aEen wijs zoon verblijdt den vader; maar een zot zoon is zijner moeder droefheid.

a: Spr 15:20 Een wijs zoon zal den vader verblijden; maar een zot mens veracht zijn moeder.

bSchatten der goddeloosheid doen geen nut; maar de gerechtigheid redt van den dood.

b: Spr 11:4 Goed doet geen nut ten dage der verbolgenheid; maar de gerechtigheid redt van den dood.

3 De HEERE laat de ziel des rechtvaardigen niet hongeren; maar de have der goddelozen stoot Hij weg.
cDie met een bedriegelijke hand werkt, wordt arm; maar de hand der vlijtigen maakt rijk.

c: Spr 12:24 De hand der vlijtigen zal heersen; maar de bedriegers zullen onder cijns wezen.

5 Die in den zomer vergadert, is een verstandig zoon; [maar] die in den oogst vast slaapt, is een zoon die beschaamd maakt.
6 Zegeningen zijn op het hoofd des rechtvaardigen; maar het geweld bedekt den mond der goddelozen.
7 De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening zijn; maar de naam der goddelozen zal verrotten.
8 Die wijs van hart is, neemt de geboden aan; maar ddie dwaas is van lippen, zal omgeworpen worden.

d: Spr 10:10 Die met het oog wenkt, richt smart aan; en een dwaas van lippen zal omgeworpen worden.

9 Die in oprechtheid wandelt, wandelt zeker; maar die zijn wegen verkeert, zal bekend worden.
10 Die met het oog wenkt, richt smart aan; en een dwaas van lippen zal omgeworpen worden.
11 eDe mond des rechtvaardigen is een springader des levens; maar het geweld bedekt den mond der goddelozen.

e: Spr 13:14 Des wijzen leer is een springader des levens, om af te wijken van de strikken des doods.

12 Haat verwekt krakelen; fmaar de liefde dekt alle overtredingen toe.

f: 1Co 13:7 Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.
1Pe 4:8 Maar vooral hebt vurige liefde tot elkander; want de liefde zal menigte van zonden bedekken.

13 In de lippen des verstandigen wordt wijsheid gevonden; gmaar op den rug des verstandelozen de roede.

g: Spr 20:30 Gezwellen der wonde zijn in den boze een zuivering, mitsgaders de slagen van het binnenste des buiks.

14 De wijzen leggen wetenschap weg; maar den mond des dwazen is de verstoring nabij.
15 Des rijken goed is een stad zijner sterkte; de armoede der geringen is hun verstoring.
16 Het werk des rechtvaardigen is ten leven; de inkomst des goddelozen is ter zonde.
17 Het pad tot het leven is desgenen die de tucht bewaart; maar die de bestraffing verlaat, doet dwalen.
18 Die den haat bedekt, is van valse lippen, en die een kwaad gerucht voortbrengt, is een zot.
19 In de veelheid der woorden ontbreekt de overtreding niet; maar die zijn lippen wederhoudt, is kloek verstandig.
20 De tong des rechtvaardigen is uitgelezen zilver; het hart der goddelozen is weinig [waard].
21 De lippen des rechtvaardigen voeden er velen; maar de dwazen sterven door gebrek van verstand.
22 De zegen des HEEREN, die maakt rijk; en Hij voegt er geen smart bij.
23 Het is voor den zot hals spel, schandelijkheid te doen; maar voor een man van verstand, wijsheid [te] [plegen].

h: Spr 14:9 Elke dwaas zal de schuld verbloemen; maar onder de oprechten is goedwilligheid.

24 De vreze des goddelozen, die zal hem overkomen; maar de begeerte der rechtvaardigen zal [God] geven.
25 Gelijk een wervelwind voorbijgaat, alzo is de goddeloze niet [meer]; maar de rechtvaardige is een eeuwige grondvest.
26 Gelijk edik den tanden, en gelijk rook den ogen is zo is de luie dengenen, die hem uitzenden.
27 iDe vreze des HEEREN vermeerdert de dagen; maar de jaren der goddelozen worden verkort.

i: Spr 9:11 Want door Mij zullen uw dagen vermenigvuldigen, en de jaren des levens zullen u toegedaan worden.

28 De hoop der rechtvaardigen is blijdschap; maar de kverwachting der goddelozen zal vergaan.

k: Job 8:13 Alzo zijn de paden van allen, die God vergeten; en de verwachting des huichelaars zal vergaan.
Job 8:14 Van denwelke zijn hoop walgen zal; en zijn vertrouwen zal zijn een huis der spinnekop.
Job 11:20 Maar de ogen der goddelozen zullen bezwijken, en de toevlucht zal van hen vergaan; en hun verwachting zal zijn de uitblazing der ziel.
Psa 112:10 Resch. De goddeloze zal het zien, en hij zal zich vertoornen; Schin. hij zal met zijn tanden knersen en smelten. Thau. de wens der goddelozen zal vergaan.

29 De weg des HEEREN is lvoor den oprechte sterkte; maar voor de werkers der ongerechtigheid verstoring.

l: Spr 13:6 De gerechtigheid bewaart den oprechte van weg; maar de goddeloosheid zal den zondaar omkeren.

30 De rechtvaardige zal in eeuwigheid niet bewogen worden; maar de goddelozen zullen de aarde niet bewonen.
31 De mond des rechtvaardigen brengt overvloediglijk wijsheid voort; maar de tong der verkeerdheden zal uitgeroeid worden.
32 De lippen des rechtvaardigen weten wat welgevallig is; maar de mond der goddelozen enkel verkeerdheid.

Updated: November 21, 2019 — 4:24 pm
My CMS © 2018 Frontier Theme