Ik ben in de hemel

I am in heaven

Psalmen 57

Gebed om hulp. 

1 Een gouden kleinood van David, voor den opperzangmeester, Altascheth; aals hij voor Sauls aangezicht vlood in de spelonk.

a: 1Sa 22:1 Toen ging David van daar, en ontkwam in de spelonk van Adullam. En zijn broeders hoorden het, en het ganse huis zijns vaders, en kwamen derwaarts tot hem af.

2 Wees mij genadig, o God! Wees mij genadig, want mijn ziel betrouwt op U, en ik neem mijn toevlucht onder de schaduw Uwer vleugelen, totdat de verdervingen zullen voorbij zijn gegaan.
3 Ik zal roepen tot God, den Allerhoogste, tot God, Die het aan mij voleinden zal.
4 Hij zal van den hemel zenden, en mij verlossen, te schande makende dengene, die mij zoekt op te slokken. Sela. God zal Zijn goedertierenheid en Zijn waarheid zenden.
5 Mijn ziel is in het midden der leeuwen, ik lig [onder] stokebranden, mensenkinderen, welker tanden spiesen en pijlen zijn, en hun tong een scherp zwaard.
bVerhef U boven de hemelen, o God! Uw eer zij over de ganse aarde.

b: 1Sa 24:4 En hij kwam tot de schaapskooien aan den weg, waar een spelonk was; en Saul ging daarin, om zijn voeten te dekken. David nu en zijn mannen zaten aan de zijden der spelonk.
Psa 108:6 Verhef U, o God! boven de hemelen, en Uw eer over de ganse aarde.

7 Zij hebben een net bereid voor mijn gangen, mijn ziel was nedergebukt; czij hebben een kuil voor mijn aangezicht gegraven; zij zijn er midden in gevallen. Sela.

c: Psa 7:16 Hij heeft een kuil gedolven, en dien uitgegraven, maar hij is gevallen in de groeve, die hij gemaakt heeft.
Psa 9:16 De heidenen zijn gezonken in de groeve, die zij gemaakt hadden; hunlieder voet is gevangen in het net, dat zij verborgen hadden.

dMijn hart is bereid, o God! mijn hart is bereid; ik zal zingen, en psalmzingen.

d: Psa 108:2 O God! mijn hart is bereid; ik zal zingen en psalmzingen, ook mijn eer.
Psa 108:3 Waak op, gij luit en harp! ik zal in den dageraad opwaken.

9 Waak op, mijn eer! waak op, gij, luit en harp! ik zal in den dageraad opwaken.
10 eIk zal U loven onder de volken, o Heere! ik zal U psalmzingen onder de natien.

e: Psa 108:4 Ik zal U loven onder de volken, o HEERE! en ik zal U psalmzingen onder de natien.

11 fWant Uw goedertierenheid is groot tot aan de hemelen, en Uw waarheid tot aan de bovenste wolken.

f: Psa 36:6 O HEERE! Uw goedertierenheid is tot in de hemelen; Uw waarheid tot de bovenste wolken toe.
Psa 108:5 Want Uw goedertierenheid is groot tot boven de hemelen, en Uw waarheid tot aan de bovenste wolken.

12 Verhef U boven de hemelen, o God! Uw eer zij over de ganse aarde.

Updated: November 18, 2019 — 3:46 pm
My CMS © 2018 Frontier Theme