Ik ben in de hemel

I am in heaven

Psalmen 53

De dwaasheid der goddelozen. 

1 Een onderwijzing van David, voor den opperzangmeester, op Machalath.
2 De dwaas azegt in zijn hart: Er is geen God; zij verderven het, en zij bedrijven gruwelijk onrecht; ber is niemand, die goed doet.

a: Psa 10:4 De goddeloze, gelijk hij zijn neus omhoog steekt, onderzoekt niet; al zijn gedachten zijn, dat er geen God is.
Psa 14:1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij verderven het, zij maken het gruwelijk met hun werk; er is niemand, die goed doet.
Psa 14:2 De HEERE heeft uit den hemel nedergezien op de mensenkinderen, om te zien, of iemand verstandig ware, die God zocht.

b: Rom 3:12 Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe. 

3 God heeft van den hemel nedergezien op de mensenkinderen, com te zien, of iemand verstandig ware, die God zocht.

c: Rom 3:10 Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een;

4 Een ieder van hen is teruggekeerd, te zamen zijn zij stinkende geworden, er is niemand, die goed doet, ook niet een.
5 Hebben dan de werkers der ongerechtigheid geen kennis, die Mijn volk opeten, [alsof] zij brood aten? Zij roepen God niet aan.
6 Aldaar zijn zij met vervaardheid vervaard geworden, [waar] geen vervaardheid was; want God heeft de beenderen desgenen, die u belegerde, verstrooid; gij hebt hen beschaamd gemaakt, want God heeft hen verworpen.
7 Och, dat Israels verlossingen uit Sion kwamen! Als God de gevangenen Zijns volks zal doen wederkeren, [dan] zal zich Jakob verheugen, Israel zal verblijd zijn.

Updated: November 18, 2019 — 3:34 pm
My CMS © 2018 Frontier Theme