Ik ben in de hemel

I am in heaven

Psalmen 34

De HEERE beschermt de Zijnen.

1 [Een] [psalm] van David, aals hij zijn gelaat veranderd had voor het aangezicht van Abimelech, die hem wegjoeg, dat hij doorging.

a: 1Sa 21:13 Daarom veranderde hij zijn gelaat voor hun ogen, en hij maakte zichzelven gek onder hun handen; en hij bekrabbelde de deuren der poort, en hij liet zijn zever in zijn baard aflopen.
1Sa 21:14 Toen zeide Achis tot zijn knechten: Ziet, gij ziet, dat de man razende is, waarom hebt gij hem tot mij gebracht?

2 [Aleph]. Ik zal den HEERE loven te aller tijd; Zijn lof zal geduriglijk in mijn mond zijn.
3 [Beth]. Mijn ziel zal zich beroemen in den HEERE; de zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn.
4 [Gimel]. Maakt den HEERE met mij groot, en laat ons Zijn Naam samen verhogen.
5 [Daleth]. Ik heb den HEERE gezocht, en Hij heeft mij geantwoord, en mij uit al mijn vrezen gered.
6 [He]. [Vau]. Zij hebben op Hem gezien, ja, [Hem] als een waterstroom aangelopen; en hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden.
7 [Zain]. Deze ellendige riep, en de HEERE hoorde; en Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden.
8 [Cheth]. De Engel des HEEREN legert Zich rondom degenen, die Hem vrezen, en rukt hen uit.
9 [Teth]. Smaakt en ziet, dat de HEERE goed is; welgelukzalig is de man, [die] op Hem betrouwt.
10 [Jod]. Vreest den HEERE, gij Zijn heiligen! want die Hem vrezen, hebben geen gebrek.
11 [Caph]. bDe jonge leeuwen lijden armoede, en hongeren; maar die den HEERE zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.

b: Job 4:11 De oude leeuw vergaat, omdat er geen roof is, en de jongens eens oudachtigen leeuws worden verstrooid.

12 [Lamed]. Komt, gij, kinderen! hoort naar mij! ik zal u des HEEREN vreze leren.
13 [Mem]. cWie is de man, die lust heeft ten leven, die dagen liefheeft, om het goede te zien?

c: 1Pe 3:10 Want wie het leven wil liefhebben, en goede dagen zien, die stille zijn tong van het kwaad, en zijn lippen, dat zij geen bedrog spreken;

14 [Nun]. Bewaar uw tong van het kwaad, en uw lippen van bedrog te spreken.
15 [Samech]. Wijk af van het kwaad, en doe het goede; zoek den vrede, en djaag dien na.

d: Heb 12:14 Jaagt den vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand den Heere zien zal;

16 [Ain]. eDe ogen des HEEREN zijn op de rechtvaardigen, en Zijn oren tot hun geroep.

e: Job 36:7 Hij onttrekt Zijn ogen niet van den rechtvaardige, maar met de koningen zijn zij in den troon; daar zet Hij hen voor altoos, en zij worden verheven.
Psa 33:18 Ziet, des HEEREN oog is over degenen, die Hem vrezen, op degenen, die op Zijn goedertierenheid hopen.
1Pe 3:12 Want de ogen des Heeren zijn over de rechtvaardigen, en Zijn oren tot hun gebed; maar het aangezicht des Heeren is tegen degenen, die kwaad doen.

17 [Pe]. Het aangezicht des HEEREN is tegen degenen, die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien.
18 [Tsade]. Zij roepen, en de HEERE hoort, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden.
19 [Koph]. fDe HEERE is nabij de gebrokenen van harte, en Hij behoudt de verslagenen van geest.

f: 2Ti 3:11 Mijn vervolgingen, mijn lijden, zulks als mij overkomen is in Antiochie, in Ikonium en in Lystre; hoedanige vervolgingen ik geleden heb, en de Heere heeft mij uit alle verlost.

20 [Resch]. gVele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen; maar uit alle die redt hem de HEERE.

g: 2Ti 3:12 En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden.

21 [Schin]. Hij bewaart al zijn beenderen; hniet een van die wordt gebroken.

h: Joh 19:36 Want deze dingen zijn geschied, opdat de Schrift vervuld worde: Geen been van Hem zal verbroken worden.

22 [Thau]. De boosheid zal den goddeloze doden; en die den rechtvaardige haten, zullen schuldig verklaard worden.
23 De HEERE verlost de ziel Zijner knechten; en allen, die op Hem betrouwen, zullen niet schuldig verklaard worden.

Updated: November 17, 2019 — 5:49 pm
My CMS © 2018 Frontier Theme