Ik ben in de hemel

I am in heaven

Psalmen 23

De HEERE is mijn Herder.

1 Een psalm van David. aDe HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.

a: Isa 40:11 Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder; Hij zal de lammeren in Zijn armen vergaderen, en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden.
Jer 23:4 En Ik zal herderen over hen verwekken, die ze weiden zullen; en zij zullen niet meer vrezen, noch verschrikt worden, noch gemist worden, spreekt de HEERE.
Eze 34:23 En Ik zal een enigen Herder over hen verwekken, en Hij zal hen weiden, namelijk Mijn knecht David; die zal ze weiden, en Die zal hun tot een Herder zijn.
Joh 10:11 Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schape

2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren.
3 Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil.
bAl ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.

b: Psa 3:6 Ik lag neder en sliep; ik ontwaakte, want de HEERE ondersteunde mij.
Psa 118:6 De HEERE is bij mij, ik zal niet vrezen; wat zal mij een mens doen?

5 Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende.
6 Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in het huis des HEEREN blijven in lengte van dagen.

Updated: November 17, 2019 — 5:26 pm
My CMS © 2018 Frontier Theme