Ik ben in de hemel

I am in heaven

Psalmen 16

Geloof in den Messias

1 Een gouden kleinood van David. Bewaar mij, o God! want ik betrouw op U.
2 [O] [mijn] [ziel]! gij hebt tot den HEERE gezegd: Gij zijt de HEERE, amijn goedheid [raakt] niet tot U;

a: Job 22:2 Zal ook een man Gode voordelig zijn? Maar voor zichzelven zal de verstandige voordelig zijn.
Job 35:7 Indien gij rechtvaardig zijt, wat geeft gij Hem, of wat ontvangt Hij uit uw hand?
Psa 50:9 Ik zal uit uw huis geen var nemen, noch bokken uit uw kooien;
Psa 50:10 Want al het gedierte des wouds is Mijn, de beesten op duizend bergen.
Rom 11:35 Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem wedervergolden worden?

3 [Maar] tot de heiligen, die op de aarde zijn, en de heerlijken, in dewelke al mijn lust is.
4 De smarten dergenen, die een anderen [God] begiftigen, zullen vermenigvuldigd worden; ik zal hun drankofferen van bloed niet offeren, en hun namen op mijn lippen niet nemen.
bDe HEERE is het deel mijner erve, en mijns bekers; Gij onderhoudt mijn lot.

b: Kla 3:24 Cheth. De HEERE is mijn Deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen.

6 De snoeren zijn mij in liefelijke plaatsen gevallen; ja, een schone erfenis is mij geworden.
7 Ik zal den HEERE loven, Die mij raad heeft gegeven; zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren.
cIk stel den HEERE geduriglijk voor mij, omdat Hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen.

c: Act 2:25 Want David zegt van Hem: Ik zag den Heere allen tijd voor mij; want Hij is aan mijn rechter hand, opdat ik niet bewogen worde.

9 Daarom is mijn hart verblijd, en mijn eer verheugt zich; ook zal mijn vlees zeker wonen.
10 dWant Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet toelaten, dat Uw Heilige de verderving zie.

d: Act 2:31 Zo heeft hij, dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, dat Zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch Zijn vlees verderving heeft gezien.
Act 13:35 Waarom hij ook in een anderen psalm zegt: Gij zult Uw Heilige niet over geven, om verderving te zien.

11 Gij zult mij het pad des levens bekend maken; verzadiging der vreugde is bij Uw aangezicht; liefelijkheden zijn in Uw rechterhand, eeuwiglijk.

Updated: November 17, 2019 — 4:58 pm
My CMS © 2018 Frontier Theme