Ik ben in de hemel

I am in heaven

Psalmen 149

Oproep tot dankzegging.

1 Hallelujah! Zingt den HEERE een nieuw lied; Zijn lof zij in de gemeente [Zijner] gunstgenoten.
2 Dat Israel zich verblijde in aDengene, Die hem gemaakt heeft; dat de kinderen Sions zich verheugen over hun Koning.

a: Psa 100:3 Weet, dat de HEERE is God; Hij heeft ons gemaakt (en niet wij), Zijn volk en de schapen Zijner weide.

bDat zij Zijn Naam loven op de fluit; dat zij Hem psalmzingen op de trommel en harp.

b: Psa 81:3 Heft een psalm op, en geeft de trommel; de liefelijke harp met de luit.
Psa 81:4 Blaast de bazuin in de nieuwe maan, ter bestemder tijd, op onzen feestdag.

4 Want de HEERE heeft een welgevallen aan Zijn volk; Hij zal de zachtmoedigen versieren met heil.
5 Dat [Zijn] gunstgenoten van vreugde opspringen, om [die] eer; dat zij juichen op hun legers.
6 De verheffingen Gods zullen in hun keel zijn; en ceen tweesnijdend zwaard in hun hand;

c: 2Th 2:8 En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst;
Heb 4:12 Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten.
Rev 1:16 En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand; en uit Zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn aangezicht was, gelijk de zon schijnt in haar kracht.

7 Om wraak te doen over de heidenen, [en] bestraffingen over de volken;
8 Om hun koningen dte binden met ketenen, en hun achtbaren met ijzeren boeien;

d: Mat 18:18 Voorwaar zeg Ik u: Al wat gij op de aarde binden zult, zal in den hemel gebonden wezen; en al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in den hemel ontbonden wezen.

9 Om het beschreven recht over hen te doen. eDit zal de heerlijkheid van al Zijn gunstgenoten zijn. Hallelujah!

e: Deu 4:6 Behoudt ze dan, en doet ze; want dat zal uw wijsheid en uw verstand zijn voor de ogen der volken, die al deze inzettingen horen zullen, en zeggen: Dit grote volk alleen is een wijs en verstandig volk!

Updated: November 21, 2019 — 3:42 pm
My CMS © 2018 Frontier Theme