Ik ben in de hemel

I am in heaven

Psalmen 147

God zorgt voor Zijn volk.

1 Looft den HEERE, want onzen God te psalmzingen is goed, dewijl Hij liefelijk is; ade lof is betamelijk.

a: Psa 33:1 Gij rechtvaardigen! zingt vrolijk in den HEERE; lof betaamt den oprechten.

2 De HEERE bouwt Jeruzalem; Hij vergadert Israels verdrevenen.
3 Hij geneest de gebrokenen van hart, en Hij bverbindt hen in hun smarten.

b: Exo 15:26 En zeide: Is het, dat gij met ernst naar de stem des HEEREN uws Gods horen zult, en doen, wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo zal Ik geen van de krankheden op u leggen, die Ik op Egypteland gelegd heb; want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester!
Job 5:18 Want Hij doet smart aan, en Hij verbindt; Hij doorwondt, en Zijn handen helen. 

cHij telt het getal der sterren; Hij noemt ze allen bij namen.

c: Isa 40:26 Heft uw ogen op omhoog, en ziet, Wie deze dingen geschapen heeft; Die in getal hun heir voortbrengt; Die ze alle bij name roept, vanwege de grootheid Zijner krachten, en omdat Hij sterk van vermogen is; er wordt er niet een gemist.

5 Onze Heere is groot en van veel kracht; Zijns verstands is geen getal.
6 De HEERE houdt de zachtmoedigen staande; de goddelozen vernedert Hij, tot de aarde toe.
7 Zingt den HEERE bij beurte met dankzegging; psalmzingt onzen God op de harp.
dDie de hemelen met wolken bedekt, Die voor de aarde regen bereidt; eDie het gras [op] de bergen doet uitspruiten;

d: Hos 2:20 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik verhoren zal, spreekt de HEERE; Ik zal den hemel verhoren, en die zal de aarde verhoren.
Hos 2:21 En de aarde zal het koren verhoren, mitsgaders den most en de olie; en die zullen Jizreel verhoren.

e: Job 38:26 Om te regenen op het land, waar niemand is, op de woestijn, waarin geen mens is;
Job 38:27 Om het woeste en het verwoeste te verzadigen, en om het uitspruitsel der grasscheutjes te doen wassen.
Psa 104:14 Hij doet het gras uitspruiten voor de beesten, en het kruid tot dienst des mensen, doende het brood uit de aarde voortkomen.

9 Die het vee zijn voeder geeft; aan de jonge raven, als zij roepen.
10 Hij heeft geen lust aan de sterkte des paards; Hij heeft geen welgevallen aan de benen des mans.
11 De HEERE heeft een welgevallen aan hen, die Hem vrezen, die op Zijn goedertierenheid hopen.
12 O Jeruzalem! roem den HEERE; o Sion! loof uw God.
13 Want Hij maakt de grendelen uwer poorten sterk; Hij zegent uw kinderen binnen in u.
14 Die uw landpalen [in] vrede stelt; Hij verzadigt u met het vette der tarwe.
15 Hij zendt Zijn bevel [op] aarde; Zijn fwoord loopt zeer snel.

f: Psa 33:9 Want Hij spreekt, en het is er; Hij gebiedt, en het staat er.

16 Hij geeft sneeuw als wol; Hij strooit den rijm als as.
17 Hij werpt Zijn ijs heen als stukken; wie zou bestaan voor Zijn koude?
18 Hij zendt Zijn woord, en doet ze smelten; Hij doet Zijn wind waaien, de wateren vloeien henen.
19 Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israel Zijn inzettingen en Zijn rechten.
20 Alzo gheeft Hij geen volk gedaan; en Zijn rechten, die kennen zij niet. Hallelujah!

g: Act 14:16 Welke in de verledene tijden al de heidenen heeft laten wandelen in hun wegen;

Updated: November 21, 2019 — 3:34 pm
My CMS © 2018 Frontier Theme