Ik ben in de hemel

I am in heaven

Psalmen 130

Zesde boetpsalm.

1 Een lied Hammaaloth. Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE!
2 HEERE! hoor naar mijn stem; laat Uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen.
aZo Gij, HEERE! de ongerechtigheden gadeslaat; HEERE! wie zal bestaan?

a: Psa 143:2 En ga niet in het gericht met Uw knecht; want niemand, die leeft, zal voor Uw aangezicht rechtvaardig zijn.

4 Maar bbij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt.

b: 2Sa 24:14 Toen zeide David tot Gad: Mij is zeer bange; laat ons toch in de hand des HEEREN vallen, want Zijn barmhartigheden zijn vele, maar laat mij in de hand van mensen niet vallen.

cIk verwacht den HEERE; dmijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn Woord.

c: Psa 27:14 Wacht op den HEERE, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken, ja, wacht op den HEERE.
Hab 2:3 Want het gezicht zal nog tot een bestemden tijd zijn, dan zal Hij het op het einde voortbrengen, en niet liegen; zo Hij vertoeft, verbeid Hem, want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet achterblijven.

d: Psa 40:2 Ik heb den HEERE lang verwacht; en Hij heeft Zich tot mij geneigd, en mijn geroep gehoord.

eMijn ziel [wacht] op den HEERE, meer dan de wachters op den morgen; de wachters op den morgen.

e: Psa 5:4 Des morgens, HEERE, zult Gij mijn stem horen; des morgens zal ik mij tot U schikken, en wacht houden.
Psa 119:147 Ik ben de morgen schemering voorgekomen, en heb geschrei gemaakt; op Uw woord heb ik gehoopt.
Psa 123:1 Een lied op Hammaaloth. Ik hef mijn ogen op tot U, Die in de hemelen zit.
Psa 123:2 Zie, gelijk de ogen der knechten zijn op de hand hunner heren; gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand harer vrouw; alzo zijn onze ogen op den HEERE, onze God, totdat Hij ons genadig zij.

7 Israel hope op den HEERE; want bij den HEERE is goedertierenheid, en bij Hem is veel verlossing.
8 En Hij zal Israel verlossen van al zijn ongerechtigheden.

Updated: November 21, 2019 — 9:35 am
My CMS © 2018 Frontier Theme