Ik ben in de hemel

I am in heaven

Prediker 4

Het leven is wisselvallig

Pred 4:1 Daarna wende ik mij, en zag aan al de onderdrukkingen, die onder de zon geschieden; en ziet, er waren de tranen der verdrukten, en dergenen, die geen trooster hadden; en aan de zijde hunner verdrukkers was macht, zij daarentegen hadden geen vertrooster.
Pred 4:2 Dies prees ik de doden, die alrede gestorven waren, boven de levenden, die tot nog toe levend zijn.
Pred 4:3 Ja, hij is beter dan die beiden, die nog niet geweest is, die niet gezien heeft het boze werk, dat onder de zon geschiedt.
Pred 4:4 Verder zag ik al den arbeid en alle geschikkelijkheid des werks, dat het den mens nijd van zijn naaste aanbrengt. Dat is ook ijdelheid en kwelling des geestes.
Pred 4:5 De a zot vouwt zijn handen samen, en eet zijn eigen vlees.

a: Spr 6:10 Een weinig slapens, een weinig sluimerens, een weinig handvouwens, al nederliggende;
Spr 24:33 Een weinig slapens, een weinig sluimerens, en weinig handvouwens, al nederliggende;

Pred 4:6 Een hand vol met rust is beter, dan beide de vuisten vol met arbeid en kwelling des geestes.
Pred 4:7 Ik wendde mij wederom, en ik zag een ijdelheid onder de zon;
Pred 4:8 Daar is er een, en geen tweede; hij heeft ook geen kind, noch broeder; nochtans is van al zijn arbeid geen einde; ook wordt zijn oog niet verzadigd van den rijkdom, en zegt niet: Voor wien arbeide ik toch, en doe mijn ziel gebrek hebben van het goede? Dit is ook ijdelheid, en het is een moeilijke bezigheid.
Pred 4:9 Twee zijn beter dan één; want zij hebben een goede beloning van hun arbeid;
Pred 4:10 Want indien zij vallen, de een richt zijn metgezel op; maar wee den ene, die gevallen is, want er is geen tweede om hem op te helpen.
Pred 4:11 Ook, indien twee te zamen liggen, zo hebben zij warmte; maar hoe zou een alleen warm worden?
Pred 4:12 En indien iemand den een mocht overweldigen, zo zullen de twee tegen hem bestaan; en een drievoudig snoer wordt niet haast gebroken.
Pred 4:13 Beter is een arm en wijs jongeling, dan een oud en zot koning, die niet weet van meer vermaand te worden.
Pred 4:14 Want een komt uit het gevangenhuis, om koning te zijn; daar ook een, die in zijn koninkrijk geboren is, verarmt.
Pred 4:15 Ik zag al de levenden wandelen onder de zon, met den jongeling, den tweede, die in diens plaats staan zal.
Pred 4:16 Er is geen einde van al het volk, van allen, die vóór hen geweest zijn; de nakomelingen zullen zich ook over hem niet verblijden; gewisselijk, dat is ook ijdelheid en kwelling des geestes.

Ernst in den dienst Gods

Pred 4:17 Bewaar uw voet, als gij tot het huis Gods ingaat, en zijt liever nabij om te horen, dan om der zotten slachtoffer te geven; want zij weten niet, dat zij kwaad doen.

Updated: November 24, 2019 — 10:58 am
My CMS © 2018 Frontier Theme