Ik ben in de hemel

I am in heaven

Jona 2

Jona’s gebed in den vis

1 En Jona bad tot den HEERE, zijn God, uit het ingewand van den vis.
2 En hij zeide: aIk riep uit mijn benauwdheid tot den HEERE, en Hij antwoordde mij; uit den buik des grafs schreide ik, [en] Gij hoordet mijn stem.

a: Psa 120:1  Een lied op Hammaaloth. Ik heb tot den HEERE geroepen in mijn benauwdheid, en Hij heeft mij verhoord.

3 Want Gij hadt mij geworpen [in] de diepte, in het hart der zeeen, en de stroom omving mij; al Uw bbaren en Uw golven gingen over mij henen.

b: Psa 42:8  De afgrond roept tot den afgrond, bij het gedruis Uwer watergoten; al Uw baren en Uw golven zijn over mij heengegaan.

4 En ik zeide: Ik ben uitgestoten van voor Uw ogen; nochtans zal ik den tempel Uwer heiligheid weder aanschouwen.
5 De wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe, de afgrond omving mij; het wier was aan mijn hoofd gebonden.
6 Ik was nedergedaald tot de gronden der bergen; de grendelen der aarde waren om mij henen in eeuwigheid; maar Gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, o HEERE, mijn God!
7 Als mijn ziel in mij overstelpt was, dacht ik aan den HEERE, en mijn gebed kwam tot U, in den tempel Uwer heiligheid.
8 Die de valse ijdelheden onderhouden, verlaten hunlieder weldadigheid.
9 Maar ik zal U offeren met de stem cder dankzegging; wat ik beloofd heb, zal ik betalen. dHet heil is des HEEREN.

c: Psa 50:14  Offert Gode dank, en betaalt den Allerhoogste uw geloften.
Psa 50:23  Wie dankoffert, die zal Mij eren; en wie zijn weg wel aanstelt, dien zal Ik Gods heil doen zien.
Psa 116:17  Ik zal U offeren een offerande van dankzegging, en den Naam des HEEREN aanroepen.
Hos 14:3  Neem deze woorden met u, en bekeer u tot den HEERE; zeg tot Hem: Neem weg alle ongerechtigheid, en geef het goede, zo zullen wij betalen de varren onzer lippen.
Heb 13:15  Laat ons dan door Hem altijd Gode opofferen een offerande des lofs, dat is, de vrucht der lippen, die Zijn Naam belijden. 

d: Psa 3:9  Het heil is des HEEREN; Uw zegen is over Uw volk. Sela.  

10 De HEERE nu sprak tot den vis; en hij spuwde Jona uit op het droge.

Updated: December 29, 2019 — 5:53 pm
My CMS © 2018 Frontier Theme