Ik ben in de hemel

I am in heaven

Job 36

Elihu bewijst Gods gerechtigheid.

1 Elihu ging nog voort, en zeide:
2 Verbeid mij een weinig, en ik zal u aanwijzen, dat er nog redenen voor God zijn.
3 Ik zal mijn gevoelen van verre ophalen, en mijn Schepper gerechtigheid toewijzen.
4 Want voorwaar, mijn woorden zullen geen valsheid zijn; een, die oprecht is van gevoelen, is bij u.
aZie, God is geweldig, nochtans versmaadt Hij niet; geweldig is Hij in kracht des harten.

a: Job 9:4 Hij is wijs van hart, en sterk van kracht; wie heeft zich tegen Hem verhard, en vrede gehad?
Job 12:13 Bij Hem is wijsheid en macht; Hij heeft raad en verstand.
Job 12:16 Bij Hem is kracht en wijsheid; Zijns is de dwalende, en die doet dwalen.
Job 37:23 Den Almachtige, Dien kunnen wij niet uitvinden; Hij is groot van kracht; doch door gericht en grote gerechtigheid verdrukt Hij niet.

6 Hij laat den goddeloze niet leven, en het recht der ellendigen beschikt Hij.
bHij onttrekt Zijn ogen niet van den rechtvaardige, maar met de koningen zijn zij in den troon; cdaar zet Hij hen voor altoos, en zij worden verheven.

b: Psa 33:18 Ziet, des HEEREN oog is over degenen, die Hem vrezen, op degenen, die op Zijn goedertierenheid hopen.
Psa 34:16 Ain. De ogen des HEEREN zijn op de rechtvaardigen, en Zijn oren tot hun geroep.

c: Psa 113:8 Om te doen zitten bij de prinsen, bij de prinsen Zijns volks.

8 En zo zij, gebonden zijnde in boeien, vast gehouden worden met banden der ellende;
9 Dan geeft Hij hun hun werk te kennen, en hun overtredingen, omdat zij de overhand genomen hebben;
10 En Hij openbaart het [voor] hunlieder oor ter tucht, en zegt, dat zij zich van de ongerechtigheid bekeren zouden.
11 Indien zij horen, en [Hem] dienen, zo zullen zij hun dagen eindigen in het goede, en hun jaren in liefelijkheden.
12 Maar zo zij niet horen, zo gaan zij door het zwaard door, en zij geven den geest zonder kennis.
13 En die met het hart huichelachtig zijn, leggen toorn op; zij roepen niet, als Hij hen gebonden heeft.
14 dHun ziel zal in de jonkheid sterven, en hun leven onder de schandjongens.

d: Job 22:16 Die rimpelachtig gemaakt zijn, als het de tijd niet was; een vloed is over hun grond uitgestort;

15 Hij zal den ellendige in zijn ellende vrijmaken, en in de onderdrukking zal Hij het [voor] hunlieder oor openbaren.
16 Alzo zou Hij ook u afgekeerd hebben van den mond des angstes [tot] de ruimte, onder dewelke geen benauwing zou geweest zijn; en ehet gerecht uwer tafel zou vol vettigheid geweest zijn.
17 Maar gij hebt het gericht des goddelozen vervuld; het gericht en het recht houden [u] vast.

e: Psa 23:5 Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende.

18 Omdat er grimmigheid is, [wacht] [u], dat Hij u misschien niet met een klop wegstote; zodat u een groot rantsoen er niet zou afbrengen.
19 Zou Hij uw rijkdom achten, [dat] [gij] niet in benauwdheid zoudt zijn; of enige versterkingen van kracht?
20 Haak niet naar dien nacht, [als] de volken van hun plaats opgenomen worden.
21 Wacht u, wend u niet tot ongerechtigheid; overmits gij ze in dezen verkoren heb, uit oorzake van de ellende.
22 Zie, God verhoogt door Zijn kracht; wie is een Leraar, gelijk Hij?
23 fWie heeft Hem gesteld over Zijn weg? Of wie heeft gezegd: gGij hebt onrecht gedaan?

f: Job 34:13 Wie heeft Hem gesteld over de aarde, en wie heeft de ganse wereld geschikt?

g: Deu 32:4 Hij is de Rotssteen, Wiens werk volkomen is; want al Zijn wegen zijn gerichte. God is waarheid, en is geen onrecht; rechtvaardig en recht is Hij.
2Kr 19:7 Nu dan, de verschrikking des HEEREN zij op ulieden; neemt waar, en doet het; want bij den HEERE, onzen God, is geen onrecht, noch aanneming van personen, noch ontvanging van geschenken.
Job 8:3 Zou dan God het recht verkeren, en zou de Almachtige de gerechtigheid verkeren?
Job 34:10 Daarom, gij, lieden van verstand, hoort naar mij: Verre zij God van goddeloosheid, en de Almachtige van onrecht!
Rom 9:14 Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre.

24 Gedenk, dat gij Zijn werk groot maakt, hetwelk de lieden aanschouwen.
25 Alle mensen zien het aan; de mens schouwt [het] van verre.
26 Zie, God is groot, en wij begrijpen het niet; her is ook geen onderzoeking van het getal Zijner jaren.

h: Psa 90:2 Eer de bergen geboren waren, en Gij de aarde en de wereld voortgebracht hadt, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God.
Psa 92:6 O HEERE! hoe groot zijn Uw werken! zeer diep zijn Uw gedachten.
Psa 93:2 Van toen af is Uw troon bevestigd, Gij zijt van eeuwigheid af.
Psa 102:13 Maar Gij, HEERE! blijft in eeuwigheid, en Uw gedachtenis van geslacht tot geslacht.
Isa 63:16 Gij zijt toch onze Vader, want Abraham weet van ons niet, en Israel kent ons niet; Gij, o HEERE! zijt onze Vader, onze Verlosser van ouds af is Uw Naam.
Kla 5:19 Gij, o HEERE, zit in eeuwigheid, Uw troon is van geslacht tot geslacht.
Dan 6:27 Van mij is een bevel gegeven, dat men in de ganse heerschappij mijns koninkrijks beve en siddere voor het aangezicht van den God van Daniel; want Hij is de levende God, en bestendig in eeuwigheden, en Zijn koninkrijk is niet verderfelijk, en Zijn heerschappij is tot het einde toe.
Heb 1:12 En als een dekkleed zult Gij ze ineenrollen, en zij zullen veranderd worden; maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet ophouden.

27 Want Hij trekt de druppelen der wateren op, die den regen na zijn damp uitgieten;
28 Welke de wolken uitgieten, [en] over den mens overvloediglijk afdruipen.
29 Kan men ook verstaan de uitbreidingen der wolken, [en] de krakingen Zijner hutte?
30 Zie, Hij breidt over hem Zijn licht uit, en de wortelen der zee bedekt Hij.
31 iWant daardoor richt Hij de volken; Hij geeft spijze ten overvloede.

i: Job 37:13 Hetzij dat Hij die tot een roede, of tot Zijn land, of tot weldadigheid beschikt.

32 Met handen bedekt Hij het licht, en doet aan hetzelve verbod door dengene, die tussen doorkomt.
33 Daarvan verkondigt Zijn geklater, [en] het vee; ook van den opgaanden [damp]

Updated: November 15, 2019 — 12:00 pm
My CMS © 2018 Frontier Theme