Ik ben in de hemel

I am in heaven

Job 17

Job bidt om een borg.

1 Mijn geest is verdorven, mijn dagen worden uitgeblust, de graven zijn voor mij.
2 Zijn niet bespotters bij mij, en overnacht [niet] mijn oog in hunlieder verbittering?
3 Zet toch bij, stel mij een borg bij U; wie zal hij zijn? Dat in mijn hand geklapt worde.
4 Want hun hart hebt Gij van kloek verstand verborgen; daarom zult Gij hen niet verhogen.
5 Die met vleiing den vrienden [wat] aanzegt, ook zijner kinderen ogen zullen versmachten.
aDoch Hij heeft mij tot een spreekwoord der volken gesteld; zodat ik een trommelslag ben voor [ieders] aangezicht.

a: Job 30:9 Maar nu ben ik hun een snarenspel geworden, en ik ben hun tot een klapwoord.

7 Daarom is mijn oog door verdriet verdonkerd, en al mijn ledematen zijn gelijk een schaduw.
8 De oprechten zullen hierover verbaasd zijn, en de onschuldige zal zich tegen den huichelaar opmaken;
9 En de rechtvaardige zal zijn weg vasthouden, en die rein van handen is, zal in sterkte toenemen.
10 bMaar toch gij allen, keert weder, en komt nu; want ik vind onder u geen wijze.

b: Job 6:29 Keert toch weder, laat er geen onrecht wezen, ja, keert weder; nog zal mijn gerechtigheid daarin zijn.

11 cMijn dagen zijn voorbijgegaan; uitgerukt zijn mijn gedachten, de bezittingen mijns harten.

c: Job 7:6 Mijn dagen zijn lichter geweest dan een weversspoel, en zijn vergaan zonder verwachting.
Job 9:25 En mijn dagen zijn lichter geweest dan een loper; zij zijn weggevloden, zij hebben het goede niet gezien.

12 Den nacht verstellen zij in den dag; het licht is nabij [den] [ondergang] vanwege de duisternis.
13 Zo ik wacht, het graf zal mijn huis wezen; in de duisternis zal ik mijn bed spreiden.
14 Tot de groeve roep ik: Gij zijt mijn vader! Tot het gewormte: Mijn moeder, en mijn zuster!
15 Waar zou dan nu mijn verwachting wezen? Ja, mijn verwachting, wie zal ze aanschouwen?
16 Zij zullen ondervaren [met] de handbomen des grafs, als er rust te zamen din het stof wezen zal.

d: Job 3:17 Daar houden de bozen op van beroering, en daar rusten de vermoeiden van kracht;
Job 3:18 Daar zijn de gebondenen te zamen in rust; zij horen de stem des drijvers niet.
Job 3:19 De kleine en de grote is daar; en de knecht vrij van zijn heer.
Job 30:23 Want ik weet, dat Gij mij ter dood brengen zult, en tot het huis der samenkomst aller levenden.
Job 30:24 Maar Hij zal tot den aardhoop de hand niet uitsteken; is er bij henlieden geschrei in zijn verdrukking?

 

Updated: November 14, 2019 — 12:47 pm
My CMS © 2018 Frontier Theme