Ik ben in de hemel

I am in heaven

Hooglied 2

De stem mijn Liefsten

Hoogl 2:1 Ik ben een Roos van Saron, een Lelie der dalen.
Hoogl 2:2 Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is Mijn vriendin onder de dochteren.
Hoogl 2:3 Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn Liefste onder de zonen; ik heb groten lust in Zijn schaduw, en zit er onder, en Zijn vrucht is mijn gehemelte zoet.
Hoogl 2:4 Hij voert mij in het wijnhuis, en de liefde is Zijn banier over mij.
Hoogl 2:5 Ondersteunt gijlieden mij met de flessen, versterkt mij met de appelen, want ik ben krank van liefde.
Hoogl 2:6 a Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd, en Zijn rechterhand omhelze mij.

a: Hoogl 8:3 Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd, en Zijn rechterhand omhelze mij.
Hoogl 5:13 Zijn wangen zijn als een bed van specerijen, als welriekende torentjes; Zijn lippen zijn als leliën, druppende van vloeiende mirre.

Hoogl 2:7 Ik bezweer u, gij, dochteren van Jeruzalem! die bij de reeën, of bij de hinden des velds zijt, dat gij die liefde niet opwekt, noch wakker maakt, totdat het dezelve luste!
Hoogl 2:8 Dat is de stem mijns Liefsten, ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen!
Hoogl 2:9 Mijn Liefste is gelijk een ree, of een welp der herten; ziet, Hij staat achter onzen muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de traliën.
Hoogl 2:10 Mijn Liefste antwoordt, en zegt tot mij: Sta op, Mijn vriendin, Mijn schone, en kom!
Hoogl 2:11 Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan;
Hoogl 2:12 De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt, en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land.
Hoogl 2:13 De vijgeboom brengt zijn jonge vijgjes voort, en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, Mijn vriendin! Mijn schone, en kom!
Hoogl 2:14 Mijn duive, zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene ener steile plaats, toon Mij uw gedaante, doe Mij uw stem horen; b want uw stem is zoet, en uw gedaante is liefelijk.

b: Hoogl 5:16 Zijn gehemelte is enkel zoetigheid, en al wat aan Hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn Liefste; ja, zulk een is mijn Vriend, gij dochters van Jeruzalem!

Hoogl 2:15 Vangt gijlieden ons de c vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes.

c: Ezech 13:4 Uw profeten, o Israël, zijn als vossen in de woeste plaatsen.
Luk 13:32 En Hij zeide tot hen: Gaat heen, en zegt dien vos: Zie, Ik werp duivelen uit, en maak gezond, heden en morgen, en ten derden dage worde Ik voleindigd.

Hoogl 2:16 Mijn Liefste is mijn, en ik ben Zijn, Die weidt onder de leliën,
Hoogl 2:17 d Totdat de dag aankomt, en de schaduwen vlieden; keer om, mijn Liefste! wordt Gij gelijk een ree, of een welp der herten, op de bergen van Bether.

d: Hoogl 4:6 Totdat de dag aankomt, en de schaduwen vlieden, zal Ik gaan tot den mirreberg, en tot den wierookheuvel.

Updated: November 24, 2019 — 12:03 pm
My CMS © 2018 Frontier Theme