Ik ben in de hemel

I am in heaven

Exodus 24

Het bloed des verbonds.

Exo 24:1 Daarna zeide Hij tot Mozes: Klim op tot den HEERE, gij en Aaron(verheven berg, lichtbrenger), Nadab en Abihu, en zeventig van de oudsten van Israel; en buigt u neder van verre!
Exo 24:2 En dat Mozes alleen zich nadere tot den HEERE, maar dat zij niet naderen; en het volk klimme ook niet op met hem.
Exo 24:3 Als Mozes kwam en verhaalde aan het volk al de woorden des HEEREN, en al de rechten, a) toen antwoordde al het volk met een stem, en zij zeiden: Al deze woorden, die de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen.

a) Exo 19:8 Toen antwoordde al het volk gelijkelijk, en zeide: Al wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen! En Mozes bracht de woorden des volks weder tot den HEERE.
Exo 24:7 En hij nam het boek des verbonds, en hij las het voor de oren des volks; en zij zeiden: Al wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen en gehoorzamen.
Deu 5:27 Nader gij, en hoor alles, wat de HEERE, onze God, zeggen zal; en spreek gij tot ons al wat de HEERE, onze God, tot u spreken zal, en wij zullen het horen en doen.

Exo 24:4 Mozes nu beschreef al de woorden des HEEREN, en hij maakte zich des morgens vroeg op, en hij bouwde een altaar onder aan den berg, en twaalf kolommen, naar de twaalf stammen van Israel.
Exo 24:5 En hij zond de jongelingen van de kinderen Israels, die brandofferen offerden, en den HEERE dankofferen offerden, van jonge ossen.
Exo 24:6 En Mozes nam de helft van het bloed, en zette het in bekkens; en de helft van het bloed sprengde hij op het altaar.
Exo 24:7 En hij nam het boek des verbonds, en hij las het voor de oren des volks; en zij zeiden: Al wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen en gehoorzamen.
Exo 24:8 Toen nam Mozes dat bloed, en sprengde het op het volk; en hij zeide: b) Ziet, dit is het bloed des verbonds, hetwelk de HEERE met ulieden gemaakt heeft over al die woorden.

b) Heb 9:20 Zeggende: Dit is het bloed des testaments, hetwelk God aan ulieden heeft geboden.
1Pe 1:2 Den uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus; genade en vrede zij u vermenigvuldigd.

Exo 24:9 Mozes nu en Aaron(verheven berg, lichtbrenger) klommen opwaarts, ook Nadab en Abihu, en zeventig van de oudsten van Israel.
Exo 24:10 En zij zagen den God van Israel, en onder Zijn voeten als een werk van saffierstenen, en als de gestaltenis des hemels in Zijn klaarheid.
Exo 24:11 Doch Hij strekte Zijn hand niet tot de afgezonderden van de kinderen Israels; maar zij aten en dronken, nadat zij God gezien hadden.

Mozes op den berg.

Exo 24:12 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Kom tot Mij op den berg, en wees aldaar; en Ik zal u stenen tafelen geven, en de wet, en de geboden, die Ik geschreven heb, om hen te onderwijzen.
Exo 24:13 Toen maakte zich Mozes op, met Jozua, zijn dienaar; en Mozes klom op den berg Gods.
Exo 24:14 En hij zeide tot de oudsten: Blijft gij ons hier, totdat wij weder tot u komen; en ziet, Aaron(verheven berg, lichtbrenger) en Hur zijn bij u; wie enige zaken heeft, zal tot dezelve komen.
Exo 24:15 Toen Mozes op den berg geklommen was, zo heeft een wolk den berg bedekt.
Exo 24:16 En de heerlijkheid des HEEREN woonde op den berg Sinai, en de wolk bedekte hem zes dagen, en op den zevenden dag riep Hij Mozes uit het midden der wolk.
Exo 24:17 En c) het aanzien der heerlijkheid des HEEREN was als een verterend vuur, op het opperste diens bergs, in de ogen der kinderen Israels.

c) Heb 12:29 Want onze God is een verterend vuur.

Exo 24:18 En Mozes ging in het midden der wolk, nadat hij op den berg geklommen was; en Mozes was op dien berg veertig dagen en veertig nachten.

Updated: January 15, 2020 — 10:34 pm
My CMS © 2018 Frontier Theme