Adam als type van Christus

Inleiding – Typologie

Wat is een type?
In deze brochure willen wij nadenken over Adam als type van Christus, oftewel: de eerste mens als een type van de tweede Mens. Het woord “type” is afkomstig van het Griekse “tupos” en kent een rijke schakering aan betekenissen: (schaduw)beeld, voorbeeld, model, figuur, afdruk e.d.
Het bezig zijn met “typen” noemen wij typologie. Kort gezegd komt het erop neer, dat we bij het lezen van Bijbelse geschiedenissen een diepere betekenis ontdekken, vaak heenwijzend naar de Persoon en het werk van onze Here Jezus Christus. Zo leren wij bijvoorbeeld uit de woorden van de Heiland in Matt.12:40, dat Jona een beeld of type is van de Messias Zelf. Daarnaast geloven wij, dat hij ook gezien mag worden als een type van het volk Israël (vgl. hiervoor Hos.6:2).

Let wel: Bijbelse geschiedenissen c.q. gebeurtenissen moeten natuurlijk in de eerste plaats gelezen worden in hun historische kontekst. Ik bedoel maar: wij hebben geen enkele reden om eraan te twijfelen, dat de geschiedenis van Jona, hoe wonderlijk ook, ooit werkelijk heeft plaatsgevonden zoals in de Bijbel beschreven is! Naast de primaire betekenis ligt er echter vaak een diepere, profetische waarheid in verborgen.
Het merkwaardige is, dat het boek Jona gerangschikt wordt onder de (kleine) profeten. Het boek bevat namelijk geen enkele profetie! Dat leidt ons tot de konklusie, dat de profetie verborgen ligt in de geschiedenis zelf.
Typologie is een moeilijk vak, omdat er eigenlijk geen regels voor te geven zijn. Wat de ene serieuze Bijbelstudent c.q. -uitlegger in een bepaalde geschiedenis “ziet”, dat gaat de ander soms te ver. Het omgekeerde is ook waar: sommigen zien niets in een Bijbelgedeelte dan alleen de historische betekenis, terwijl de diepere strekking ervan voor anderen overduidelijk is. Het zij zo!

Een paar dingen mogen worden opgemerkt:
“Typen” zijn er niet om Bijbelse waarheden te bewijzen; het zijn meer bevestigingen daarvan. Het zijn beelden die een illustratie zijn van de werkelijkheid.
Sommige typen worden in de Bijbel zelf aangewezen 1), andere worden ontdekt tijdens de bestudering van de Schrift…
Er zitten twee kanten aan de typologische verklaring van Bijbelgedeelten:
Enerzijds is daar het gevaar, dat de typologie veel te ver wordt doorgevoerd.
De typologische uitleg moet natuurlijk wel haar wortels vinden in de Schrift zelf en niet in de gedachten van de uitlegger.
Anderzijds toont de typologie ons nog meerde rijkdommen van het Woord van God.
Immers, hoe wonderbaarlijk is het, dat in het verleden mensen geleefd hebben wier leven een verborgen prediking bevatte… hoe rijk is het, dat gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, waarin God een verborgen profetie heeft neergelegd…
Maar het blijft waar: alle Bijbelstudie moet de ziel leiden tot Christus als Degene van wie wordt getuigd!


Er zijn vele Bijbelse figuren, die algemeen herkend zijn en aanvaard worden als “typen” van de Here Jezus Christus.
Denk bijv. aan Jozef. Hij is één van de schoonste typen van Christus die in de Bijbel gevonden wordt 2).
Een ander bekend voorbeeld is David. Zijn naam betekent ”geliefde” en is een heenwijzing naar dé Geliefde, de Zoon, nl. Christus.
Ook Salomo zouden wij kunnen noemen als een geweldig type van de Vredevorst!


  1. zie bijv. de geschiedenis van Israël (1 Cor.10:6 en 11), de zondvloed (1 Petr.3:21) en de tabernakel (Hebr.8:5, 9:24 e.a).
  2. zie voor een nadere beschouwing de prachtige brochure “Het leven van Jozef’ (Uitgave Het Morgenrood).

Vele, vele Bijbelse personen zijn op één of andere wijze een type van Christus te noemen. Eén ding hebben alle typen gemeen: zij zijn nooit volmaakt in zichzelf. Zij zijn slechts een schaduw van de Volmaakte. Elk type is slechts een gedeeltelijke weergave van de heerlijkheid van Christus!

Hoe bekend bovenstaande figuren ook zijn als typen van Christus, nergens leert de Schrift ronduit, dát ze het zijn! Er is er maar één van wie de Bijbel ronduit zegt, dat hij een type is van Christus en dat is… Adam.
In de brief aan de Romeinen lezen wij: “Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes, ook over hen, die niet gezondigd hadden op een gelijke wijze als Adam overtrad, die een beeld is van de komende” (hfdst.5:14).
Het woord ”beeld” is hier in de grondtekst: “tupos”. De “komende” was een bekende Hebreeuwse uitdrukking voor de Messias, die volgens de profeten komen zou (vgl. ook Matt.11 :3). Adam is dus een type van (de komende) Christus.
Ondanks het feit, dat de Bijbel alleen Adam rechtstreeks aanwijst als een type van Christus, wordt er in ‘t algemeen weinig over gezegd en/of geschreven. Vandaar de notities in deze brochure. Lees verder

Updated: 24 april 2018 — 11:24

Genesis 5

Van Adam tot Noach

Gen 5:1 Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dage als God den mens schiep, maakte Hij hem anaar de gelijkenis Gods.

a) Gen 1:26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.
Gen 9:6 Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mens vergoten worden; want God heeft den mens naar Zijn beeld gemaakt.
1Co 11:7 Want de man moet het hoofd niet dekken, overmits hij het beeld en de heerlijkheid Gods is; maar de vrouw is de heerlijkheid des mans.

Gen 5:2 bMan en vrouw schiep Hij hen, en zegende ze, en noemde hun naam Mens, ten dage als zij geschapen werden.

b) Gen 1:26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.
Mat 19:4 Doch Hij, antwoordende, zeide tot hen: Hebt gij niet gelezen, Die van den beginne den mens gemaakt heeft, dat Hij ze gemaakt heeft man en vrouw?
Mar 10:6 Maar van het begin der schepping heeft ze God man en vrouw gemaakt.

Gen 5:3 En Adam leefde honderd en dertig jaren, en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth.
Gen 5:4 En Adams dagen, cnadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest achthonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

c) 1Kr 1:1 Adam, Seth, Enos,

Gen 5:5 Zo waren al de dagen van Adam, die hij leefde, negenhonderd jaren, en dertig jaren; en hij stierf.
Gen 5:6 En Seth leefde honderd en vijf jaren, den hij gewon Enos.

d) Gen 4:26 En denzelven Seth werd ook een zoon geboren, en hij noemde zijn naam Enos. Toen begon men den Naam des HEEREN aan te roepen.

Gen 5:7 En Seth leefde, nadat hij Enos gewonnen had, achthonderd en zeven jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
Gen 5:8 Zo waren al de dagen van Seth negenhonderd en twaalf jaren; en hij stierf.
Gen 5:9 En Enos leefde negentig jaren, en hij gewon eKenan.

e) 1Kr 1:2 Kenan, Mahalal-el, Jered,

Gen 5:10 En Enos leefde, nadat hij Kenan gewonnen had, achthonderd en vijftien jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
Gen 5:11 Zo waren al de dagen van Enos negenhonderd en vijf jaren; en hij stierf.
Gen 5:12 En Kenan leefde zeventig jaren, en hij gewon Mahalal-el.
Gen 5:13 En Kenan leefde, nadat hij Mahalal-el gewonnen had, achthonderd en veertig jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
Gen 5:14 Zo waren al de dagen van Kenan negenhonderd en tien jaren; en hij stierf.
Gen 5:15 En Mahalal-el leefde vijf en zestig jaren, en hij gewon Jered.
Gen 5:16 En Mahalal-el leefde, nadat hij Jered gewonnen had, achthonderd en dertig jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
Gen 5:17 Zo waren al de dagen van Mahalal-el achthonderd vijf en negentig jaren; en hij stierf.
Gen 5:18 En Jered leefde honderd twee en zestig jaren, en hij gewon fHenoch.

f) 1Kr 1:3 Henoch, Methusalah, Lamech,

Gen 5:19 En Jered leefde, nadat hij Henoch gewonnen had, achthonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
Gen 5:20 Zo waren al de dagen van Jered negenhonderd twee en zestig jaren; en hij stierf.
Gen 5:21 En gHenoch leefde vijf en zestig jaren, en hij gewon Methusalach.

g) Jud 1:14 En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen;

Gen 5:22 En Henoch hwandelde met God, nadat hij Methusalach gewonnen had, driehonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

h) Heb 11:5 Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zou zien; en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had; want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad, dat hij Gode behaagde.

Gen 5:23 Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijf en zestig jaren.
Gen 5:24 Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer; iwant God nam hem weg.

i) 2Ko 2:11 En het gebeurde, als zij voortgingen, gaande en sprekende, ziet, zo was er een vurige wagen met vurige paarden, die tussen hen beiden scheiding maakten. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel.
Heb 11:5 Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zou zien; en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had; want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad, dat hij Gode behaagde.

Gen 5:25 En Methusalach leefde honderd zeven en tachtig jaren, en hij gewon Lamech.
Gen 5:26 En Methusalach leefde, nadat hij Lamech gewonnen had, zevenhonderd twee en tachtig jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
Gen 5:27 Zo waren al de dagen van Methusalach negenhonderd negen en zestig jaren; en hij stierf.
Gen 5:28 En Lamech leefde honderd twee en tachtig jaren, en hij gewon een zoon.
Gen 5:29 En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: Deze zal ons troosten over ons werk, en over de smart onzer handen, vanwege het aardrijk, dat de HEERE vervloekt heeft!
Gen 5:30 En Lamech leefde, nadat hij Noach gewonnen had, vijfhonderd vijf en negentig jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
Gen 5:31 Zo waren al de dagen van Lamech zevenhonderd zeven en zeventig jaren; en hij stierf.
Gen 5:32 En Noach was vijfhonderd jaren oud; en Noach gewon Sem, Cham en Jafeth.

Updated: 24 april 2018 — 07:11

Share International is is verantwoordelijk voor alle ellende in de wereld!!

In het artikel van het blad Amen staat onder andere:

De laatste tijd staat de Maitreya weer in de belangstelling. Velen noemen hem “meester” of “christus “. Hij had een profeet, †Benjamin Creme. In het blad “Share” worden zijn profetieën bekend gemaakt en wordt gesproken over zijn wonderbaarlijke verschijningen in verschillende menselijke gedaanten. Wij zijn hier getuige van de combinatie van een valse profeet, een valse christus en een valse leer gepaard gaande met wonderen. Precies zoals de Heer Jezus dat zei: “Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Matth 24.24, Mark. 13:22 In april van dit jaar werd “de wederverschijning ” van Maitreya als dé christus op nieuw aangekondigd. Spoedig zal Maitreya zijn aanwezigheid onomstotelijk bewijzen en oproepen tot een eens gezinde inspanning om deze wereld te redden. Via de televisie zullen zijn woorden op grote schaal weerklinken. Onder zijn stimulans zullen de mensen krachtdadig de omstandigheden scheppen, waarin de mensheid in vrede kan leven …..

De Maitreya verschijnt vanaf 1988 regelmatig “uit het niets ” voor grote groepen (meestal fundamentalistische christenen), waarbij hij telkens als de “christus ” wordt herkend. Zo is hij gesignaleerd in Amerika, Afrika, Rusland, Servië, Italië, Spanje, Azië, Zwitserland, Mexico, Duitsland, Noorwegen, Oostenrijk en Schotland. In Nairobi werd hij gefotografeerd, toen hij daar duizenden mensen toesprak op een (Christelijke) genezingsbijeenkomst. Dit jaar verscheen hij op 26 februari in Nederland. Volgens eerdere profetieën had deze oosterling, zich in 1982 reeds wereldwijd als “christus” moeten openbaren. Echter de media schonken er onvoldoende aandacht aan, reden voor hem, om zijn macht nog niet aan de wereld te tonen.

Dat is het verhaal van Maitreya en zijn aanhang. In de Telegraaf hebben zelfs paginagrote advertenties gestaan. We kregen toentertijd even de zenuwen. Ik herinner mij dat een broeder zich boos maakte. Hij liet toen o.a. in de Telegraaf advertenties plaatsen met de mededeling: “Als dit werkelijk gebeurt, dan is hij de antichrist. ” Toen het niet doorging, hebben wij hartelijk gelachen.

Het artikel vervolgt met:

Opnieuw werd aangekondigd, dat dit in het weekend van 20 en 21 april 1990 zou plaatshebben. Dit gebeurde niet, omdat de mensheid er nog niet rijp voor was. Wanneer mensen hem zouden erkennen, zou zijn “verklaringsdag” spoedig aanbreken. Volgens zijn profetie van april jongstleden, zou de wereld hem ditmaal wel willen ontvangen. Wat gebeurt er dan? De gehele wereld zal hij mentaal “overschaduwen”en hij zal er geen twijfel meer over laten bestaan, dat hij de enige echte wereldleraar is. Wanneer die dag aanbreekt zal iedere volgeling hem langs telepathische weg, innerlijk horen in zijn eigen taal.

Pinksteren

Het zal u niet verbazen, dat de geplande datum in 1982 de zaterdag voor Pinksteren was. Als deze figuur zich in de toekomst bekend maakt op de wijze die al zoveel jaren geleden is bepaald, dan zal dat waarschijnlijk weer op Pinksteren zijn. Het zal een imitatie van het wonder op Pinksteren in Handelingen 2 zijn. Hij zal de mensheid ieder in hun eigen taal toespreken. Hij zal dat op telepathische wijze doen, dat wil zeggen dat hij zijn mond niet opendoet. Men moet bij die gelegenheid echter wel naar de televisie kijken.

In een speciaal gebed, genoemd ‘de grote aanroep” bidden vele aanhangers al jaren voor zijn openbare wederverschijning. In Nederland zijn 70 van dergelijke gebedsgroepen (de zogenaamde transmissiegroepen).

Boven het artikel staat: “De Maitreya wacht op erkenning.” Bij het lezen van dit artikel dacht ik ogenblikkelijk, zit die figuur daar nog steeds te wachten? Dan wacht hij al vanaf 1977 (22 jaar) op zijn erkenning. Dat vond ik interessant. Die figuur zit daar alleen maar te wachten en doet verder niets. Een journalist die ook over hem geschreven heeft, zei zo uit z’n hoofd: “Ik geloof toch niet dat hij de antichrist is, want dan heeft hij een betere organisatie nodig. Hij zou meer aan de weg moeten timmeren, maar nu gaat het allemaal erg knullig. Zo krijgt hij nooit een wereldaanhang. “Mijn reactie was ogenblikkelijk:”Hij is het dus wel. “Hij heeft geen wereldorganisatie nodig om dat geregeld te krijgen. Hij hoeft maar te wachten op zijn eigentijd. 2Thess. 2:5 Hij wordt weerhouden en hij zal geopenbaard worden op zijn eigen tijd.

Een van de meest duidelijke uitspraken in de Bijbel over de antichrist blijkt zo zondermeer van toepassing te zijn op deze figuur. Dat was voor mij in de eerste plaats de aanleiding om alles over die figuur uit te zoeken. In de tweede plaats was het voor mij de aanleiding om nog eens opnieuw te bezien wat de Bijbel erover zegt. Die studie levert een verbazingwekkend resultaat op. Voor zover ik kan nagaan en voor zover ik gegevens heb uit de Bijbel, past deze Maitreya voor de volle 100% in wat ik over hem in de Bijbel lees, “het getal zijns naams” incluis.

Dit gaat dus niet zozeer over de Maitreya en wat er over hem wordt geleerd. Ik heb gemerkt, dat deze figuur bij velen redelijk bekend is uit allerlei boeken over New Age en over Antroposofie. Ik heb er sinds 1982 om een of andere reden niets meer van gehoord. We zullen ons in de eerste plaats met de Bijbel bezighouden en daarna zal ik u laten zien op welke wijze al deze Bijbelse gegevens (de 20 stellingen) op deze figuur passen.

(meer…)

Updated: 24 april 2018 — 06:32

WEDERGEBOORTE – De hoop der schepping

Blijde verwachting

De hoop der scheppingHoe het u vergaat weet ik niet, maar als ik een nieuw boek in handen krijg, heb ik de gewoonte om eerst eens vluchtig de eerste en de laatste bladzijden te lezen. Daarna weet ik twee dingen. In de eerste plaats weet ik dan ongeveer waar het verhaal over gaat en in de tweede plaats weet ik dan of het goed afloopt. Want kijk, als ik op voorhand weet, dat het verhaal geen “happy end” heeft, begin ik er niet eens aan. Ik heb het namelijk niet zo erg op dat onbevredigende gevoel dat me bekruipt als het met de hoofdpersoon van het verhaal zo tragisch eindigt. Nu zal dit wel een afkeurenswaardige gewoonte van me zijn, maar ik troost mij met de gedachte, dat velen precies hetzelfde doen. Want hoe dan ook, het werkt wel! Het lezen van de eerste en de laatste bladzijden geeft over het algemeen inderdaad een globaal doch oppervlakkig beeld van de inhoud van een boek. En zelfs “Het Boek der Boeken” vormt hierop geen uitzondering. De eerste bladzijden van de Bijbel, overbekend als zij zijn, vertellen ons over de wijze waarop de wereld zoals wij die kennen tot stand gekomen is. En direct worden we geconfronteerd met de meest gecompliceerde problemen. We lezen hoe de wereld van kwaad tot erger vervalt. Hoe zij, verre van te evolueren, juist degenereert. En we vragen ons in spanning af hoe dat toch wel moet aflopen. Maar wanneer onze nieuwsgierigheid het wint, en we vol ongeduld de laatste hoofdstukken opslaan, kunnen we een zucht van verlichting slaken. Want tegen elke menselijke verwachting in kent de Schrift een “happy end”! We lezen daar immers over het tot stand komen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde ter vervanging van de oude hemel en aarde, die voor eeuwig zijn weggedaan. De oude schepping blijkt op het laatste ogenblik vervangen te worden door een nieuwe. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont!

Wanneer we dan de inhoud van de Schrift moeten samenvatten, kunnen we zeggen dat de Bijbel de geschiedenis vertelt van “hoe de oude schepping een nieuwe schepping werd”. Enige tientallen jaren terug zou dit trouwens een heel geschikte titel voor een boek geweest zijn. Het Woord van God verhaalt ons de geschiedenis van een in zonde gevallen schepping, die uiteindelijk door het verzoeningswerk van Christus vervangen wordt door een nieuwe, een volmaakte, een zondeloze wereld, waarin God is “alles en in allen”. Deze korte samenvatting van de inhoud van de Bijbel kan echter heel goed dienen als definitie van het begrip wedergeboorte. Wedergeboorte is immers Gods methode om uit een oude schepping een nieuwe schepping voort te brengen. Wanneer dit dan tevens de algemene inhoud van de Bijbel is, moeten we concluderen dat het hoofdonderwerp van de Schrift niets anders is dan ……………..wedergeboorte!

In de eerste plaats was wedergeboorte zoals we gezien hebben van toepassing op de Heere Jezus Zelf. Wedergeboorte is in wezen immers volkomen gelijk aan “opstanding ten leven”. En dat de Heere Jezus Christus is opgestaan ten leven is de grondwaarheid van het Christendom. Hij was de Eerste, Die Zijn door geboorte ontvangen lichaam en leven aflegde en door opstanding een volkomen nieuw leven ontving. En daardoor werd Hij inderdaad de Eerstgeborene van een nieuwe schepping. Hij was de Eerste, Die wedergeboren werd!

In de tweede plaats werd wedergeboorte toegepast op allen, die sinds de opstanding (of wedergeboorte) van Christus tot geloof gekomen zijn. Niet alleen Zijn dood, maar ook de opstanding van de Heer was immers in onze plaats, zodat van de gelovige gezegd kan worden, dat hij met Christus gestorven, begraven en opgewekt is. Wanneer trouwens de Heer Zelf spreekt over “Gij, die Mij gevolgd zijt in de wedergeboorte” (Matt. 19:28), blijkt daaruit, dat wedergeboorte in de eerste plaats op Hem Zelf van toepassing is, en bovendien op alle gelovigen! Niet alleen Christus, maar ook wij “die Hem gevolgd zijn” zijn in Christus een nieuwe schepping (1 Kor. 5:17) Want een nieuwe schepping is wat er door wedergeboorte geboren wordt!

In de derde plaats bleek wedergeboorte van toepassing te zijn op de staat Israël als zodanig. Israël, dat ooit geboren werd uit Egypte, zal wanneer het als natie tot geloof komt ook als natie wedergeboren worden! Israël zal opstaan uit het graf der volkeren, omdat het door geloof nieuw leven van Christus zal ontvangen. Daaruit blijkt dat wedergeboorte niet alleen van toepassing is op personen, op individuen, maar ook op andere dingen!

Daarmee zijn we dan weer terug bij de eerste en laatste bladzijden van de Bijbel. We hebben vastgesteld, dat niet slechts een deel, maar de totale schepping uiteindelijk plaats zal maken voor een nieuwe. Niet slechts Christus, niet slechts de gelovige mensen, niet slechts Israël, maar ook de aarde en de hemel zelf, zullen veranderd worden! En natuurlijk moet het begrip wedergeboorte ook hierop van toepassing zijn! De komst van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is het resultaat van wedergeboorte! En zoals de eerder genoemde toepassingen van de wedergeboorte het resultaat zijn van de opstanding van Christus, zo is dat ook het geval met de wedergeboorte van de schepping! Het “happy end” van de Schrift is het resultaat van het verzoeningswerk van Christus en is gebaseerd op Zijn overwinning op de dood. Dit alles geeft toch wel een geweldig diepe betekenis aan de woorden van de apostel Paulus:

……….indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. ” 1 Kor. 15:13-18.

Want zonder het lijden en sterven van de Heere Jezus zou de opstanding van Christus onmogelijk geweest zijn! En zonder de opstanding van Christus zou wedergeboorte onmogelijk geweest zijn. En zonder wedergeboorte kan er geen nieuwe schepping tot stand komen. Dan zou er geen happy end zijn voor u en mij en deze wereld! Maar dat happy end is er wel! En daarom is de geschiedenis van de schepping, zoals de Schrift ons die geeft, de geschiedenis van een zwangerschap. Het is de geschiedenis van het lijden van deze wereld en van alles wat daarin is, omdat deze wereld zwanger is. Want de wereld waarin wij leven, de schepping zoals wij haar kennen, vervult de rol van de moeder, waaruit het nieuwe leven straks zal voortkomen. Het nieuwe leven, waarvan God Zelf de Vader en Verwekker is.

Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wijzelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot zonen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hope zalig geworden…….” Rom. 8:22-24.

Lees verder

Updated: 23 april 2018 — 23:54

“Geliefde kinderen, familieleden en vrienden,

Wij verwachtten volgens het profetische Woord van onze Bijbel, dat de Gemeente van Jezus Christus spoedig zou worden opgenomen. Allen, die Jezus Christus waarachtig toebehoren, zullen in één ogenblik veranderd en van deze aarde worden weggenomen, ja, precies zoals Jezus Christus naar de hemel voer. Wanneer dit gebeurd is, zullen velen, o zo velen op aarde achter zijn gebleven, die niet in Jezus Christus geloofden, die niet waarachtig zijn wedergeboren, die nooit helemaal ernst hebben gemaakt met het geloof in Jezus Christus. Wij wenden ons op deze manier tot jullie, achterblijvers, want nu kunnen wijzelf niet meer tot jullie spreken. Wij zeggen jullie: Op dit moment van de Opname is er iets geweldigs gebeurd: de Gemeente van Jezus Christus is hemelwaarts gegaan om verbonden te worden met haar Heer, met Hem, Die het Hoofd van de Gemeente is. Waarover wij altijd hebben gesproken, is nu werkelijkheid geworden en jullie die ons hierin niet wilden geloven, zijn op aarde achtergebleven en gaan thans een verschrikkelijke tijd tegemoet, zoals er nog nooit geweest is en ook niet weer komen zal. Het Woord van God is waar. Iedere belofte en iedere waarschuwing zal exact worden vervuld.”

Wat zal er dan plaatsgevonden hebben?

Jezus heeft hiervan geprofeteerd: “Ik kom weder” (Joh. 14:3). Hóe dit allemaal zal plaatsvinden, lezen wij heel nauwkeurig in het historisch verslag van deze belangrijke wereldgebeurtenis van de Opname in 1 Thess. 4:16-17: “De Here Zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en by het geklank ener bazuin Gods nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen”.

Wat wij nu hierboven hebben gelezen, is thans een feit geworden. Wij, die dit ogenblik van de Opname meemaakten en in Jezus geloofden, zijn opgenomen, de Here tegemoet in de wolken. Ons lichaam is thans veranderd geworden en wel in minder dan geen tijd, zoals wij dit lezen in 1 Cor. 15:51-52: “Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.”

De Here heeft nu dit woord vervuld en op het moment dat jullie onze geestelijke nalatenschap lezen -zijn wij THUIS bij onze Heiland, Die ons heeft liefgehad en Die Zichzelf voor ons heeft gegeven. Wij leven nu in een vernieuwd lichaam en zullen met Jezus Christus op Zijn troon zitten en eens deze aarde regeren. Maar nu komt op aarde de verschrikkelijke tijd van de onbeperkte heerschappij van satan. En dit is, wat ons bedroeft en wat wij van ganser harte betreuren, dat jullie, die niet in Jezus geloofden, nu achtergebleven zijn. Deze dagen, waarin jullie nu leven, zijn zeer ernstig, want zij hebben op zo’n geweldige wijze de waarheid van Gods Woord geopenbaard. Ja, Zijn ‘Woord is werkelijk waar en – wij zeggen het nogmaals door dit epistel dit Woord zal ook verder letterlijk worden vervuld!

Maar. . . Wat kunnen jullie nu verwachten?

Dat staat te lezen in 2 Thess. 2:8-12: “Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem van Zijn mond en machteloos maken door Zijn verschijning, als Hij komt. Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke Wonderen en met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hen een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.”

Lees hierbij ook eens Openbaring 13 en dan ontstaat een duidelijk beeld van wat jullie te wachten staat. God wil aan satan gelegenheid geven, onbeperkt zijn boze natuur bot te vieren en dan wordt openbaar, wat zijn demonisch karakter in werkelijkheid is. Het zal een verschrikkelijke tijd zijn en jullie zullen vreselijk veel door moeten maken.

Alles, wat we tot nu toe aan demonische invloeden hebben gezien, zal niets betekenen, wanneer wij dit gaan vergelijken met de tijd vol verschrikkingen, die nu aanbreekt. Het is vreselijk, om deze tijd mee te maken! Hoe anders zou het geweest zijn, wanneer ook jullie Jezus Christus als jullie persoonlijke Heiland zouden hebben aangenomen!

Maar alles, is nog niet verloren!

Het voorrecht om tot de triomferende Gemeente van Christus te mogen behoren, die met Hem zal regeren, is aan jullie voorbijgegaan, want de tijd van de Gemeente van Christus op aarde is definitief voorbij. En toch is er nog een tijd van genade voor jullie! Ieder, die wil, kan vergeving van zonden ontvangen op grond van de losprijs, welke Jezus Christus aan het kruis van Golgotha heeft betaald. De grootste zonde, die men kan begaan, is die van het verwerpen van Gods genadeaanbod, wat de Here Jezus als volgt uitdrukte: “En als Hij (= de Heilige Geest)komt zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; van zonde, omdat zij in Mij (= de Here Jezus) niet geloven … ” (Joh. 16:8). Dit is de enige zonde, waardoor een mens voor eeuwig van God gescheiden, door Hem veroordeeld en verdoemd zal worden. In Jezus niet geloven, betekent voor Hem een zware belediging. Dit is werkelijk de openbaring van een misplaatst wantrouwen, want: “Wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt.” De eerste kans, de eerste gelegenheid hebben jullie door je ongeloof voorbij laten gaan. De Here heeft de deur toegesloten. Niemand kan meer tot de Bruiloft van het Lam worden toegelaten. Het woord van de Here luidt nu: “lk ken u niet” (Matt. 25:12). Mis nu niet deze laatste kans, die je nog hebt. Er is nog een kans op de eeuwige zaligheid, wanneer je je nu voor God verootmoedigt en het offer van Jezus Christus, dat hij ook voor uw zonden gestorven is, aanneemt. Ook nu geldt nog: “Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde” (1 Joh. 1:7).

Hij zal jullie uit alle geweld van de duivel verlossen, ook dan wanneer de boze jullie in zijn haat tegen Christus ten bloede toe vervolgt, ja misschien wel doodt. Maar het is de moeite dubbel en dwars waard om het aardse leven te verliezen teneinde de eeuwige zaligheid te verwerven. De periode, waarin de duivel op aarde regeert, zal kort zijn, want Christus zal hem in de vurige poel werpen. Tegenover deze korte periode op aarde staat de eeuwigheid die zeer lang is! Denk er toch aan, dat dit jullie laatste kans is. Kom tot schuldbelijdenis!

Dan zullen wij jullie terugzien, als jullie tot de grote schare van martelaren behoren, die uit de Grote Verdrukking komen om dan óók voor de troon van het Lam te staan, want wij lezen in het laatste Bijbelboek, in Openbaring 7:9-10 en 13-17: “Daarnaast zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleerd met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. En zij riepen met luider stem en zeidden: de zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is en van het Lam! En een van de oudsten antwoordde en zeide tot mij: Wie zijn dezen die bekleed zijn met de witte gewaden en vanwaar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Mijn heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de Grote Verdrukking en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het Bloed des Lams. Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in Zijn tempel, en Hij, Die op de troon gezeten is, zal Zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte, want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar de waterbronnen des levens en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. (Frau Dr. Wasserzu-Traeder.)

Updated: 23 april 2018 — 23:39

Genesis 4

De eerste doodslag

Gen 4:1 En Adam bekende Heva, zijn huisvrouw, en zij werd zwanger, en baarde Kain, en zeide: Ik heb een man van den HEERE verkregen!
Gen 4:2 En zij voer voort te baren zijn broeder Habel; en Habel werd een schaapherder, en Kain werd een landbouwer.
Gen 4:3 En het geschiedde ten einde van enige dagen, dat Kain van de vrucht des lands den HEERE offer bracht.
Gen 4:4 En Habel bracht ook van de eerstgeborenen zijner schapen, en van hun vet. aEn de HEERE zag Habel en zijn offer aan;

a) Heb 11:4 Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande Gode geofferd dan Kain, door hetwelk hij getuigenis bekomen heeft, dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf; en door hetzelve geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.

Gen 4:5 Maar Kain en zijn offer zag Hij niet aan. Toen ontstak Kain zeer, en zijn aangezicht verviel.
Gen 4:6 En de HEERE zeide tot Kain: Waarom zijt gij ontstoken, en waarom is uw aangezicht vervallen?
Gen 4:7 Is er niet, indien gij weldoet, verhoging? en zo gij niet weldoet, de zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte is toch tot u, en gij zult over hem heersen.
Gen 4:8 En Kain sprak met zijn broeder Habel; en het geschiedde, als zij in het veld waren, dat Kain tegen zijn broeder Habel opstond, ben sloeg hem dood.

b) Mat 23:35 Opdat op u kome al het rechtvaardige bloed, dat vergoten is op de aarde, van het bloed des rechtvaardigen Abels af, tot op het bloed van Zacharia, den zoon van Barachia, welken gij gedood hebt tussen den tempel en het altaar.
1Jn 3:12 Niet gelijk Kain, die uit den boze was, en zijn broeder doodsloeg; en om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren, en van zijn broeder rechtvaardig.
Jud 1:11 Wee hun, want zij zijn den weg van Kain ingegaan, en door de verleiding van het loon van Balaam zijn zij henengestort, en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan.

Gen 4:9 En de HEERE zeide tot Kain: Waar is Habel, uw broeder? En hij zeide: Ik weet het niet; ben ik mijns broeders hoeder?
Gen 4:10 En Hij zeide: Wat hebt gij gedaan? cdaar is een stem des bloeds van uw broeder, dat tot Mij roept van den aardbodem.

c) Heb 12:24 En tot den Middelaar des nieuwen testaments, Yahushua, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel.

Gen 4:11 En nu zijt gij vervloekt van den aardbodem, die zijn mond heeft opengedaan, om uws broeders bloed van uw hand te ontvangen.
Gen 4:12 Als gij den aardbodem bouwen zult, hij zal u zijn vermogen niet meer geven; dgij zult zwervende en dolende zijn op aarde.

d) Spr 28:17 Een mens, gedrukt om het bloed ener ziel, zal naar den kuil toevlieden; men ondersteune hem niet!

Gen 4:13 En Kain zeide tot den HEERE: Mijn misdaad is groter, dan dat zij vergeven worde.
Gen 4:14 Zie, Gij hebt mij heden verdreven van den aardbodem, en ik zal voor Uw aangezicht verborgen zijn; en ik zal zwervende en dolende zijn op de aarde, en ehet zal geschieden, dat al wie mij vindt, mij zal doodslaan.

e) Job 15:20 Te allen dage doet de goddeloze zichzelven weedom aan; en weinige jaren in getal zijn voor den tiran weggelegd.
Job 15:21 Het geluid der verschrikkingen is in zijn oren; in den vrede zelven komt de verwoester hem over.

Gen 4:15 Doch de HEERE zeide tot hem: Daarom, al wie Kain doodslaat, zal zevenvoudig gewroken worden! En de HEERE stelde een teken aan Kain; opdat hem niet versloeg al wie hem vond.
Gen 4:16 En Kain ging uit van het aangezicht des HEERE; en hij woonde in het land Nod, ten oosten van Eden.

Het geslacht van Kaïn.

Gen 4:17 En Kain bekende zijn huisvrouw, en zij werd bevrucht en baarde Henoch; en hij bouwde een stad, en noemde den naam dier stad naar den naam zijns zoons, Henoch.
Gen 4:18 En aan Henoch werd Hirad geboren; en Hirad gewon Mechujael; en Mechujael gewon Methusael; en Methusael gewon Lamech.
Gen 4:19 En Lamech nam zich twee vrouwen; de naam van de eerste was Ada, en de naam van de andere Zilla.
Gen 4:20 En Ada baarde Jabal; deze is geweest een vader dergenen, die tenten bewoonden, en vee hadden.
Gen 4:21 En de naam zijns broeders was Jubal; deze was de vader van allen, die harpen en orgelen handelen.
Gen 4:22 En Zilla baarde ook Tubal-kain, een leermeester van allen werker in koper en ijzer; en de zuster van Tubal-kain was Naema.
Gen 4:23 En Lamech zeide tot zijn vrouwen Ada en Zilla: Hoort mijn stem, gij vrouwen van Lamech! neemt ter ore mijn rede! Voorwaar, ik sloeg wel een man dood, om mijn wonde, en een jongeling, om mijn buile!
Gen 4:24 Want Kain zal fzevenvoudig gewroken worden, maar Lamech zeventigmaal zevenmaal.

f) Gen 4:15 Doch de HEERE zeide tot hem: Daarom, al wie Kain doodslaat, zal zevenvoudig gewroken worden! En de HEERE stelde een teken aan Kain; opdat hem niet versloeg al wie hem vond.

Gen 4:25 En Adam bekende wederom zijn huisvrouw, en zij baarde een zoon, en zij noemde zijn naam Seth; want God heeft mij, sprak zij, een ander zaad gezet voor Habel; want Kain heeft hem doodgeslagen.
Gen 4:26 En denzelven Seth werd ook een zoon geboren, en hij noemde zijn naam Enos. Toen begon men den Naam des HEERE aan te roepen.

Updated: 23 april 2018 — 22:09

Man valt/springt van publieke tribune in Tweede Kamer; kamerleden in shock [22-3-2018]

DE GORE ARROGANTIE VAN DE MEDIA TERWIJL VLIEGTUIGEN CHEMTRAILS UITSTOTEN EN BEWERKT VOEDSEL DIE SLECHTS EN ALLEEN DEPOPULATIE IN DE HAND WERKEN EN DAN NU OOK EUROPA LATEN VOLLOPEN MET VOLK WAT HIER NIET THUISHOORT PUUR EN ENKEL OM DE MEDEMENS KAPOT TE MAKEN OPDAT DE ELITE KAN VOORTLEVEN OMDAT ZIJ VINDEN DAT HET TE VOL IS!! ALS HET AAN DE MEDIA EN DE KAMER GELEGEN WAS HADDEN ZE HANS LIEVER ZIEN STERVEN EN HET VALT NOG MEE DAT ZE HEM DE STROT NIET HEBBEN AFGEKNEPEN, MAAR DAN GAAN ZE ZELF DE TEIL IN.

Sinds een week of drie is mijn rechterbeen gaan opspelen, normaal lopen kan ik niet meer. Eerder had ik de sociale dienst gevraagd om meubelen op maat, slechts een tafel en een stoel. Ik was 2 meter elf lang en 200 kilo zwaar, inmiddels heb ik mijn eetgewoonten aangepast en ben ik een paar centimeter gekrompen en een kledingmaat dunner. De bank die redelijk hoog is daar lagen drie kussens op waarvan ik het schuimrubber al eens heb laten vervangen, maar ik had onvoldoende steun voor mijn rug, bovendien kan ik met mijn benen niet onder de tafel; en zit in principe altijd als een plumpudding aan een tafel. Nee, zei de Sociale Dienst maar u kunt bij ons wel een lening afsluiten. Maar ik heb geen schulden dus waarom zou ik me in de schuld steken? Toen kreeg ik een erfenis omdat mijn moeder overleed, omdat ik in de bijstand zit, moesten ze het grootste deel ervan hebben en laten ze je daarvoor opdraven en dat ze mij in een vergaderzaal zetten met tientallen kantoorstoelen waarvan ik in geen een van kon zitten was wellicht gedaan om te treiteren, ik achtte het niet onwaarschijnlijk. Rugpijn krijg je op den duur vanzelf wel, maar wat of ik nu heb is veel erger, want de pijn verplaatst zich van mijn rug, naar mijn bilspier, mijn bovenbeen, de knieholte, de kuiten, de achillespees en uiteindelijk de voet, het is net alsof mijn spieren keihard worden en het doet hartstikke zeer. Ik slik daarvoor 5x Ibuprofen 400 en 5x Paracetamol 500, veel teveel en de dokter merkte op dat ik daar een maagzweer van kan krijgen, 4 á 5x per dag slik ik dat en soms als het zó’n pijn doet dat die dosering niet werkt neem ik er nog bij. Nu kom ik bij een fysiotherapeut maar wat haalt het uit als ik nog steeds op kindermeubilair zit i.p.v. van meubelen op maat? Door het Syndroom van Klinefelter ben ik zo groot geworden, heb daarover al eens een doorverwijzing gevraagd, maar de dokter laat je voor ieder wissewasje prikken i.p.v. je dossier door te nemen, ze is mijn ouders gelijk die stug bleven volhouden dat ik gezond was en niets mankeerde. Ik overweeg nu ook cannabisolie te gaan gebruiken maar als dat spul te duur is, dan doe ik hetzelfde als Hans Kamperman met als uitzondering dat de aarde me geen lier kan schelen en ik slechts naar het vlees sterf maar niet naar de geest. Met andere woorden: “Ik kom terug!”

1Co_6:2  Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen?

Updated: 23 april 2018 — 17:36

Verne Troyer zag ‘t niet meer zitten en heeft zichzelf om zeep gebracht

Verne Troyer, the actor best known for playing Mini-Me in the Austin Powers films, has died at the age of 49.

A cause of death was not immediately clear, but a statement released by the actor’s family suggests that he was depressed and may have taken his own life. “Depression and Suicide are very serious issues,” the statement reads. “You never know what kind of battle someone is going through inside. Be kind to one another. And always know, it’s never too late to reach out to someone for help.

Earlier this month, Troyer was hospitalized after a friend found the actor “extremely upset, drunk suicidal.” Troyer was reportedly held on a 5150, an involuntary psychiatric hold for patients deemed to be “a danger to themselves or others.”

“Verne was also a fighter when it came to his own battles. Over the years he’s struggled and won, struggled and won, struggled and fought some more, but unfortunately this time was too much,” the family’s statement adds.

“During this recent time of adversity he was baptized while surrounded by his family. The family appreciates that they have this time to grieve privately.” (Source)

Updated: 23 april 2018 — 07:34
Pagina 1 van 4012345...102030...Minst recente »
My CMS © 2017 Frontier Theme
%d bloggers liken dit: